Гъэсэныгъэм, наукэм яIофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим ыкIи Краснодар краим арыт апшъэрэ еджапIэхэм яректорхэм я Совет ипрезидиум изэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ-ситетым щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Краснодар краим гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэ политикэмкIэ иминистрэу Татьяна Синюгинар, Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ипащэу Хъуажъ Аминэт, ректорхэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ Пшызэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу, мы Советым итхьаматэу Владимир Лобановым.

aag4618

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ, зэхэсыгъор Мыекъуапэ зэрэщызэхащагъэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ. Адыгеир шъолъыр шъхьафэу зыщытыр мыгъэ илъэс 25-рэ мэхъу нахь мышIэми, краимрэ республикэмрэ арыт апшъэрэ еджапIэхэм яректорхэм зэпхыныгъэу яIэр зэрэзэпымыугъэр, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ субъектитIур зы шъолъырэу зэрэщытхэр хигъэунэфыкIыгъ. Республикэм иныб­жьыкIабэ краим ит апшъэрэ еджапIэхэм зэращеджэрэр, джащ фэдэу тигъунэгъу шъолъырым къикIырэ студентхэми Адыгеим гъэсэныгъэ зэрэщызэрагъэгъо­тырэм мэхьанэшхо зэриIэр, ащ фэдэ екIолIакIэм тизэпхыныгъэ нахь зэригъэ­пытэрэр Адыгеим ипащэ къыхигъэщыгъ.

— Субъект шъхьафэу тыщытэу сыдигъуи тегупшысагъэп, гъэсэныгъэм, наукэм, нэмыкI лъэныкъохэмкIи къэуцурэ Iофыгъохэр тызэгъусэу зэшIотэ­хых. Урысыем хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ гъэсэныгъэм исистемэ мэхьанэшхо иI. Непэрэ уахътэм къэралыгъом, предприятиехэм, организациехэм нахь ящыкIэгъэ специалистхэр гъэхьазыры­гъэнхэр апшъэрэ еджапIэхэм япшъэрылъ шъхьаIэу щыт. Ар къыдэтлъытэзэ IофшIэныр зэхэтщэн фае. Тиапшъэрэ еджапIэхэр къэзыухырэ ныбжьы­кIэхэм Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ямызакъоу, IэкIыбыми Iоф ащашIэ. Ащ къегъэлъагъо ахэм шIэныгъэ куухэр зэраIэкIэлъхэр. Мыщ тыкъыщымыуцоу ыпэкIэ тылъыкIотэным, тизэпхыныгъэ джыри нахь дгъэпытэным тынаIэ тедгъэтын фае, ащкIэ амалышIу­хэр тIэкIэлъых, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ щытхъу­цIэу «Адыгеим наукэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху» зыфиIорэр афагъэшъошагъ министрэу Татьяна Синюгинам, марке­тин­гымкIэ ыкIи социальнэ-къэбарлъы­гъэIэс технологиехэмкIэ академием иректорэу Раиса Агабекян, Ермэлхьаб­лэ дэт къэралыгъо кIэлэегъэджэ академием иректорэу Амбарцум Галустовым, культурэмрэ искусствэмрэкIэ Краснодар икъэралыгъо университет иректорэу Сергей Зенгиным, Шъачэ дэт къэралыгъо университетым иректорэу Галина Романовам, УФ-м и МВД иуниверситет икъутамэу Краснодар щыIэм ипащэу Александр Симоненкэм. Ахэм зэкIэми республикэм ипащэ афэгушIуагъ, тапэкIэ шIуагъэ къытэу Iоф ашIэнэу, шъолъыритIум язэпхыныгъэ ыкIи яныбджэгъуныгъэ гъэпытэгъэным фэлэжьэнхэу афэлъэIуагъ.

aag4725

Нэужым зэхэсыгъом иповесткэ иты­гъэ Iофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх. Республикэм иэкономи­кэ пае инженернэ-техническэ кадрэхэр гъэхьазырыгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэм, гурыт еджапIэхэм ачIэс кIэлэеджакIохэр ащ хэщагъэхэ зэрэхъу­рэм фэгъэхьы­гъэ доклад къышIыгъ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, непэ къэралы­гъом, республикэм нахь ящыкIэгъэ специалистхэр гъэхьазырыгъэнхэм, анахьэу инженернэ-техническэ, медицинэ ыкIи псэолъэшI сэнэхьатхэм, университетым мэхьанэшхо реты. Предприятиехэм яшIоигъоныгъэхэр къыдалъытэхэзэ, ахэм ялъэIукIэ Адыгеим имызакъоу, Краснодар краим, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ингушетием, нэмыкI шъолъырхэм ящыкIэгъэ кадрэхэр агъэхьазырых. ТапэкIи а IофшIэныр лъагъэкIотэщт.

Адыгеим ыкIи Краснодар краим яэкономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт лъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ специалистхэм ягъэхьазырын зыщызэхащэщт «гъэсэныгъэм икластерхэр» (гурыт еджапIэр — колледжыр — вузыр) гъэпсыгъэнхэм­кIэ ашIэрэм къытегущыIагъ министрэу Хъуажъ Аминэт. Гурыт еджапIэм щегъэ­жьагъэу сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэ­хэр къыхэгъэщыгъэнхэр, нэужым ахэм Iоф адэшIэгъэныр, экономикэм нахь ищыкIэгъэ сэнэхьатхэмкIэ колледжым, апшъэрэ еджапIэм ащегъэджэгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

aag4801

2016-рэ илъэсым шIэныгъэлэжь ныб­жьыкIэхэм наукэм ыкIи инно­вацие­хэм­ алъэныкъокIэ УФ-м и Президент ипремие афэгъэшъошэгъэнымкIэ кандидатурэхэр къыхэхыгъэнхэм иIо­фыгъо зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр тегу­щыIагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIы­гъэх. Советым изычэзыу зэхэсыгъо Пшызэ къэралыгъо технологическэ уни­верситетым щызэхащэнэу зэдаштагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.