ЫпкIэ ытызэ еджэрэр нахьыб

Илъэс къэс апшъэрэ къэралыгъо еджапIэхэм бюджет ахъщэкIэ ащарагъэджэщтхэм апае чIыпIэхэр къафагъэнафэх.

НыбжьыкIэхэу дэгъоу еджагъэхэм е фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм ахэр атефэхэшъ, адрэ къанэхэрэр нытыхэм ыпкIэ атызэ рагъаджэх.

stud1

Балл заулэ зыщыкIагъэхэу чыжьэу зикIалэ зыгъэкIонэу фэ­мыехэр коммерческэ шIыкIэм тетэу ахэр рагъэджэнхэм езэ­гъых. Ау гъот зимыIэ уна­гъом ыпкIэ ытызэ икIалэ ригъэджэ­ныр къин къыщэхъу.

Арэу щытми, мы аужырэ илъэсхэм ыпкIэ зытызэ апшъэрэ къэралыгъо еджапIэм чIахьэрэр, щеджэрэр нахьыбэ мэхъу. Бюджет чIыпIэу апшъэрэ къэралыгъо еджэпIитIумэ мыгъэ яIэщтым тызыкIэупчIэм, Адыгэ къэралыгъо университетым къызэрэщытаIуагъэмкIэ, очнэу еджэн зылъэкIыщтым ипчъагъэ нэбгыри 100 фэдизкIэ нахь макIэ хъугъэ. ГъэрекIо 622-мэ, мыгъэ 529-м нэсыгъ.

Сыд факультетха ыпкIэ атызэ анахьыбэу зыщеджэхэрэр? Ахэр юридическэр, экономи­кэмкIэ факультетыр арых. Гу­щыIэм пае, юридическэ факультетым бюджет чIыпIэ 20 нахьыбэ къырамытми, ащ ыпкIэ атызэ нэбгыри 100 ще­джэ. ЭкономикэмкIэ факультетым бюджет чIыпIэу иIэр 52-мэ, ыпкIэ атызэ нэбгыри 130-рэ щеджэ. ЩыIэныгъэм къызэ­ригъэлъагъорэмкIэ, илъэсыбэ хъугъэу а факультетхэм анахьыбэ къякIуалIэ.

Адэ тхьапша еджапкIэр зыфэдизыр?

Коммерческэ лъапсэм тетэу Адыгэ къэралыгъо университетым гъэсэныгъэ щызэбгъэ­гъотыным тефэщт ахъщэм ты­кIэупчIагъ. Университетым къы­зэрэщытаIуагъэмкIэ, анахь сту­дентыбэ ыпкIэ атызэ зыщеджэ­хэрэр ыпшъэкIэ къызэрэщыхэдгъэщыгъэу, экономикэм, хьи­сапым, юриспруденцием япхыгъэ сэнэхьатхэр арых. Ахэм­кIэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэбгъэгъотыным пае илъэс еджэ­гъум къыкIоцI сомэ мин 71-рэ соми 100-рэ птын фае. А еджапкIэр илъэситф хъугъэу зыпкъ ит. Ахъщэм ыкIуачIэ къеIыхыми, шапхъэу щыIэм университетым хигъахъорэп.

ХьисапымкIэ, прикладной хьи­сапымкIэ ыкIи информати­кэм­кIэ, бизнес-информати­кэм­кIэ, информационнэ системэм ыкIи хьисапым, информатикэм япхыгъэ сэнэхьатхэр зэбгъэ­гъотынхэм паий сомэ 71100-р ары птын фаер. Ары ыуасэр кIэлэегъэджэ сэнэхьатхэр зэрэзэбгъэшIэщтхэми. ГущыIэм пае, географиемкIэ, биологи­ем­кIэ, урысыбзэмкIэ ыкIи нэ­мыкI предметхэмкIэ еджапкIэр ащ фэдиз. ТарихъымкIэ, юриспруденциемкIэ, эконо­ми­кэмкIэ, филологиемкIэ, туриз­мэмкIэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэбгъэгъотыным пае а осэ дэ­дэр ары птын фаер. Шапхъэхэр ежь еджапIэр арэп, Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къегъэуцух, зы студентым иегъэджэн пэIухьэрэр ащ къегъэнафэ.

Информациер щынэгъон­чъэнымкIэ, психологиемкIэ, журналистикэмкIэ, техническэ системэхэм ягъэIорышIэнкIэ сэнэхьатхэр зэбгъэгъотынхэм тIэкIу нахь баIо атефэ — сомэ мин 78,5-рэ ыуас.

Ау анахьыбэ зыфатыхэрэр физкультурэмкIэ ыкIи дизай­ным­кIэ сэнэхьатхэр арых. Ахэм сомэ 127900-рэ атефэ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым коммерческэ лъапсэм тетэу узэрэщеджэщтым джащ фэдиз пIоми хъущт тефэрэр. Бюджет чIыпIэхэм яхьылIагъэу къэ­пIон хъумэ, 2016 — 2017-рэ илъэс еджэгъум къэралыгъом иахъщэкIэ еджэнэу чIэхьащтым ипчъагъэ мыщи нахь макIэ щы­хъугъ. ГъэрекIо чIыпIэ 436-рэ хъущтыгъэмэ, мыгъэ 399-м ар къэсыгъ. Мы еджапIэмкIэ анахь бюджет чIыпIабэ фагъэнэфагъ IэзэнымкIэ сэнэхьатым. Ащ чIыпIэ 49-рэ тефагъ. Фармакологием нэбгырэ 22-рэ къэралыгъо бюджет ахъщэкIэ ще­джэщт. Сэнэхьатэу ландшафтым иархитектурэ зэзыгъэгъо­ты зышIоигъохэм чIыпIэ 20 къараты, ащ фэдиз чIыдагъэмрэ газымрэ япхыгъэ сэнэхьатым чIыпIэу иIэри. А сэнэхьатхэмкIэ бюджет чIыпIэу къаратырэр бэкIэ нахь макI.

Ащ тетэу бюджет чIыпIэр зыщымакIэм коммерческэ чIы­пIэр нахьыбэ щэхъу.

Сихъу Гощнагъу.