Студент 200 фэдиз хэлэжьагъ

Къыблэ федеральнэ шъолъы-рым и Урысые зэнэкъокъоу «Студенческий лидер-2016» зыфиIорэм ишъолъыр уцугъо Адыгеим щыкIуагъ. Урысыем и Къыблэ иапшъэрэ еджэпIэ 14-мэ ястудент 200 фэдиз ащ хэлэжьагъ.8(108)

2016-рэ илъэсым студентхэм яобъединениехэм зягъэушъомбгъугъэным епхыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр, Адыгэ къэралыгъо университетыр ыкIи Волгоград къэралыгъо социальнэ-педагогическэ университетыр зэгъусэхэу ар зэхащагъ. АщкIэ Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэрэ ректорхэм я Урысые Союзрэ IэпыIэгъу къафэхъугъ.

Студентхэм япрофсоюз организациехэм зягъэушъомбгъугъэныр, студент анахь чанхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ахэм ежь ашъхьэ Iоф фашIэжьыным фэгъэсэгъэнхэр, пэрыт нэшанэхэр студентхэм ахэлъхэу гъэсэгъэнхэр ары пшъэрылъэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьыгъэр.

Апэрэ мафэм ныбжьыкIэхэм зэнэкъокъуиплI афызэхащагъ: «Автопортрет», «Заседание профсоюзного комитета», «Блиц» ыкIи «Профтест» зыфиIохэрэмкIэ заушэтыгъ.

ЯтIонэрэ мафэм зэнэкъокъум ипрограммэ къыдыхэлъытагъэу «Инфографика», «Социальный опрос» ыкIи «Сюрприз» зыфиIохэрэмкIэ ныбжьыкIэхэр зэнэкъокъугъэх.

Нэужым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр, экспертнэ купым хэтхэр ыкIи «Студенческий лидер-2016» зыфиIорэм ижюри ригъэблэгъагъэх. Студентхэм япрофсоюз организациехэм яIофшIэн епхыгъэ Iофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

Студентхэм япрофсоюз организациехэмрэ апшъэрэ еджапIэхэм яадминистрациехэмрэ зэдэлэжьэнхэмкIэ гумэкIыгъоу къэуцухэрэр ары анахьэу зытегущыIагъэхэр. НыбжьыкIэ чанхэм якъыхэгъэщынкIэ, Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм ястудентхэм ныбджэгъуныгъэ, зэгурыIоныгъэ азыфагу илъынымкIэ, нахьыжъхэм щысэ атырахынымкIэ, пэрытныгъэ нэшанэхэр ныбжьыкIэхэм ахэлъынхэмкIэ мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм мэхьанэ ин зэряIэр Къуижъ Саидэ къыIуагъ.

ХьакIэу къэкIуагъэхэм Урысые зэнэкъокъум иуцугъо Адыгеим зэрифэшъуашэу зэрэщызэхащагъэр къыхагъэщыгъ ыкIи нэгушIоу къазэрапэгъокIыгъэхэмкIэ зарафэразэхэр къаIуагъ. Зэнэкъокъур мэфэкI шIыкIэм тетэу зэфашIыжьыгъ. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм ацIэ къараIуагъ. Апэрэ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэ къыдэзыхыгъэхэр Урысые зэнэкъокъоу «Студенческий лидер-2016» зыфиIорэм иаужырэ уцугъо хэлэжьэщтых.

ПIАТIЫКЪО Анет.