ДжэгупIэхэм уагъэрэзэнэу щыта?

Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр тишъолъыр щыпсэурэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары.

РА_Майкоп_4Переулок (3)А лъэныкъом фэгъэзагъэу Iофтхьабзэу, уплъэкIунэу зэхащэрэр макIэп. ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Народнэ фронтым илIыкIохэм республикэм ирайонхэм ыкIи икъалэхэм адэт кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр къакIухьагъэх. Ахэр шапхъэу щыIэхэм адештэхэмэ зэрагъэшIагъ.

УплъэкIунхэр Мыекъуапэ ирайонхэм ащыщэу Черемушкэм щырагъэжьагъ. Самолет саугъэтэу щытым дэжь кIэлэцIыкIу джэгупIэ зэтегъэпсыхьагъэ агъэуцугъ. УеплъынкIэ зэкIужь, джэгупIэ зэмылIэужыгъохэмкIи баи. Ау сабыеу ащ къащэхэрэм янэ-ятэхэм еплъыкIэу яIэр нэмыкI.

— Къалэхэм сабыйхэм ящынэгъончъагъэ къыдалъытэзэ мыщ фэдэ кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр агъэпсых, — къеIо

къыIухьэгъэ Ольга Замазиевам. — ДжэгупIэхэр мыжъокIэ жъгъэим зэрэхэтхэр тэрэзэп, ау тэ ар зэблэтхъужьын амал тиIэп. Шапхъэхэм къызэраIорэмкIэ, кIэлэцIыкIур джэгузэ къызхэтIысхьащтыр шъэбэн фае, тэ мыщ мыжъо нэмыкI щытлъэгъурэп.

УплъэкIунхэр мэкIофэхэ къыIухьэгъэ бзылъфыгъэри игупшысэхэмкIэ къыддэгощагъ. Марина Крячковам къызэриIуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIу джэгупIэр зэрэзэтегъэпсыхьагъэм егъэразэ, ау гъогуитIумэ азыфагу зэритыр мытэрэзэу елъытэ, къэшIыхьагъ нахь мышIэми, ар щынэгъончъэп.

Къэлэдэсхэр зымыгъэрэзэгъэ закъохэр арэп Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм илIыкIохэм къыхагъэщыгъэр. КIэлэцIыкIу джэгупIэр зэтегъэпсыхьагъ нахь мышIэми, ошIэ-дэмышIэ Iоф къэхъумэ, цIыфхэр зытеонхэ алъэкIыщт телефон номерхэр, псэуалъэхэм Iоф зэрябгъэшIэн плъэкIыщт уахътэр, джэгупIэр зиеу, ащ лъыплъэрэр зытетхэгъэ мэкъэгъэIур пылъэгъэн фаеу шапхъэхэм къыдалъытэми, мы чIыпIэм ар щытлъэгъугъэп.

«Фронтовикхэм» уплъэкIунхэр нэужым Мыекъуапэ игупчэ щылъагъэкIотагъэх. Переулкэу Кузнечнэм дэжь щагъэпсыгъэм кIэлэцIыкIу джэгупIэкIэ уеджэныр тэрэзэп. Псэуалъэхэр зэпэчыжьэхэу агъэуцугъэх, чIыпIэр къэшIыхьагъэп, уцыр аупкIэрэп. КIэлэцIыкIухэр зыщыджэгущтхэм апэгъунэгъоу нахьыжъхэм япсауныгъэ зыщагъэпытэщт псэуалъэ щыт. Ащ баскетбол зыщешIэхэрэр пэгъунэгъу. Къыхэгъэщыгъэн фае илъэсыбэрэ щытыгъэ чъыгышхохэм волейбол зыщешIэхэрэри зэрахэтыр. Мыщ упчIэ къыкIэлъэкIо: сыда ащ псэуалъэр зыкIыхагъэуцуагъэр?

— Сэ къызэрэсшIошIырэмкIэ, джэгупIэхэр ныбжьым елъытыгъэу зэтырафых. КIэлэцIыкIухэм, еджапIэм чIэсхэм, нахьыжъхэм апае куп-купэу ахэр гощыгъэх. Ау мыщ щытлъэгъурэр зытегъэпсыхьэгъэ ныбжьыр къыбгурыIонэу щытэп, — игущыIэ къыщыхигъэщыгъ Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэр зыдэлэжьэрэ купхэм ащыщэу «Лъэпкъ зэфэдэныгъэр гъэсэныгъэмрэ культурэмрэ алъапс» зыфиIорэм ипащэу Алексей Стальноим.

КIэлэцIыкIу джэгупIэу тлъэгъугъэхэм мытэрэзэу ахэтыр бэми, Мыекъуапэ ия 7-рэ переулкэ щагъэпсыгъэм зэкIэ пщигъэгъупшэжьынэу щыт. Уц зэхэкIыхьагъэм сабыир хэгъэкIи, ныбжь зиIэ хэхьагъэми къыхэщыщтэп. Мыщ къыгот жъы дэдэ хъугъэ кIэлэцIыкIу джэгупIэр бэшIагъэу Iуахыжьын фэягъэ, ау ащ джыри нэсыгъэхэп. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу мы кIэлэцIыкIу джэгупIэм укъекIолIэным пае зэхэкIыхьэгъэ уцыжъхэм уакъыблэкIын зэрэфаер. АрынкIи хъун джэгупIэм сабый зыкIыщытымылъэгъугъэр.

Народнэ фронтым илIыкIохэм Адыгеим ирайонхэм ыкIи икъалэхэм ащыгъэпсыгъэ кIэлэцIыкIу джэгупIэ 20 фэдиз ауплъэкIугъ. Ахэр зыфэгъэзагъэхэр агъэунэфыщтых, хэукъоныгъэу къыхагъэщыгъэхэр тхыгъэу афагъэхьыщт. ЩыкIагъэхэр зэрэдагъэзыжьхэрэм «фронтовикхэр» лъыплъэщтых.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО

Сэтэнай.