Яcтудентыгъо илъэсхэм зэфащагъэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым мы мафэхэм зэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ. Автотранспортым, мэкъумэщ хъызмэтым ыкIи пхъэм псэуалъэ хэзышIыкIырэ промышленностым япхыгъэ техникумищэу ыпэкIэ мы учреждениер зэхэтыгъ. Ар 1993-рэ илъэсыр ары апшъэрэ еджапIэ зашIыжьыгъэр.

glavnaja(527)ЕджапIэр къэзыухыгъэ нэбгырэ 200 фэдиз мы мафэм къырагъэблэгъагъ. 1976-рэ, 1981-рэ, 1986-рэ, 1991-рэ илъэс­хэм техникумхэм къачIэкIыгъа­гъэхэр зэIукIагъэх. Ахэм ащыщхэм Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм Iоф ащашIэ. Карелием, Смоленскэ, Элиста, Мос­ква, Братскэ, Псыфабэ, Ново­российскэ, Курганинскэ, Ростов хэкум, Мыекъуапэ ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм ащэлажьэх. Зэхахьэм хэлэжьагъэх кIэлэ­егъа­джэу езыгъэджагъэхэри.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ка­рьерэмкIэ ыкIи профориента­циемкIэ и Гупчэрэ апшъэрэ еджапIэр къэзыухыхэрэм я Ассоциациерэ.

ЗэIукIэгъум къекIолIагъэхэм шIуфэс къарихыгъ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ уни­верситетым егъэджэн IофхэмкIэ ипроректорэу, экономическэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Людмила Задорожнаям ыкIи еджа­пIэр къэзыухыгъэхэм къафэ­гушIуагъ.

— Илъэс 30-кIэ, 40-кIэ узэ­кIэIэбэжьымэ еджэныр къэ­шъуухыгъ нахь мышIэми, студенческэ илъэсхэр гум икIыжь­хэрэп. Сыд фэдиз илъэс те­шIагъэми, шIэныгъэ зыщыуа­гъэгъотыгъэ учреждениер ятIо­нэрэ унэм фэдэу олъытэ. Типчъэхэр шъощ пае сыдигъуи зэрэзэIухыгъэхэр зыщышъумыгъэгъупш, — къыIуагъ Людмила Задорожнаям.

Нэужым университетым фэ­гъэхьыгъэ техыгъэхэр къызэрэугъоигъэхэм къарагъэлъэгъу­гъэх. Апшъэрэ еджапIэм гъэхъа­гъэу ышIыхэрэр, пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэр къафаIо­тагъэх.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр къэ­зыухыгъэхэм я Ассоциацие ипащэу Хьанэхэкъо Заремэ 2008-рэ илъэсым къыщегъэжьа­гъэу яIофшIэн зэрэзэхащэрэр къыIотагъ. ЕджапIэр къэзыухыгъэхэр зэзыпхырэ Iофтхьаб­зэхэм ягугъу къышIыгъ. Джащ фэдэу мы апшъэрэ еджапIэр къэзыухыхэрэм IофшIэпIэ чIыпIэ ягъэгъотыгъэнымкIэ, ныбжьы­кIэхэм япроектхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэмкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэр ащ къыIуагъ. Зэдеджагъэхэм ныбджэгъуны­гъэу азыфагу илъыр мыкIо­дыжьыным фэшI зэхащэрэ Iоф­тхьабзэхэм ягугъу къышIыгъ.

Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым ипроректорэу БрантIэ Мурат къе­кIо­лIагъэхэм къафэгушIуагъ. Къаухыгъэ еджапIэхэм ягугъу дахэкIэ арагъэшIызэ зэрэлажьэхэрэр къыIуагъ.

Илъэс пчъагъэкIэ узэкIэIэбэ­жьымэ техникумыр къэзыухы­гъэхэм нэужым гущыIэр аратыгъ. Студенческэ илъэсхэр ахэм агу къагъэкIыжьыгъэх. ЯIофшIэнкIэ гъэхъагъэу яIэхэр къаIотагъэх.

Пхъэм псэуалъэ хэзышIыкIы­рэ промышленностым епхыгъэ техникумыр 1976-рэ илъэсым къэзыухыгъэхэу, «техник-плано­вик» зыфиIорэ сэнэхьатыр зэзыгъэгъотыгъэхэм апшъэрэ еджапIэм ипащи, ащ Iоф щызы­шIэхэрэми мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэ зэрафызэхащагъэмкIэ зэрафэразэхэр къаIуагъ.

6(247)

ЗэIукIэгъур гум къинэжьыщт. Зэдеджагъэхэр зэIукIагъэх, шIэ­ныгъэ языгъэгъотыгъэхэр алъэ­гъугъэх. Ахэр ятеплъэкIэ зэ­хъо­кIыгъэх, ау агукIэ ныбжьы­кIэу къэнагъэх.

Сэнэхьат зэфэшъхьафхэм ягъэхьазырынкIэ Мыекъопэ къэ­ралыгъо технологическэ университетыр тикъэралыгъокIэ анахь дэгъоу зэралъытэрэр къаIуагъ. Апшъэрэ еджапIэм щылажьэхэрэм псауныгъэ пытэ яIэу, яIофшIэнкIэ ягъэхъагъэхэм ахэхъонэу, ягухэлъхэр къа­дэхъунхэу къафэлъэIуагъэх. ШIухьафтынхэр къаратыгъ.

ПIатIыкъо Анет.