Зэчый дахэ хэлъыгъ

УсакIоу Нэхэе Руслъан къызыхъугъэр мэкъуогъум и 25-м илъэс 75-рэ мэхъу. Шъыпкъэ, ащ къынэсынэу хъугъэп, илъэс 56-рэ къыгъэшIагъэр, ау итхэн-усэн Iоф къызэрэдэхъущтыгъэр, ащкIэ зэчый гъэнэфагъэ зэриIагъэр итворчествэ гъогу къеушыхьаты.

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ краеведениемкIэ иотдел тхакIом имэфэкI фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. «Илъэпкъ фэлэжьагъ, ичIыгу фэусагъ» ащ цIэу фашIыгъэр. ТхылъеджапIэм иотдел иIофы­шIэу Айтэчыкъо Рузанэ ар зэри­гъэкIугъ, ыгъэхьазырыгъ.

— Тиадыгэ тхакIохэр, уса­кIохэр бэ хъухэрэп, — еIо Ру­занэ, — ахэр ямэфэкI ин­хэм­кIи, къызыхъугъэхэмкIи нахь ядгъа­шIэхэмэ тшIоигъоу, тимэ­кIай зэготхэм зэратефэу сыди­гъуи къэгъэлъэгъонхэр тэгъэпсых. Анахь тынаIэ зытетыр у­сакIом, е тхакIом, е пшысэIуа­тэм ищы­Iэныгъэ ыкIи итворчествэ титхылъеджэхэм апашъхьэ къидгъэуцоныр, нахь зэлъядгъэшIэ-ныр ары. Мары Нэхэе Руслъан ытхыгъэ тхылъхэр зэкIэ мыщ хэтых, усэ сборникхэр ыкIи прозэкIэ тхыгъэ иаужырэ тхылъэу «Псыархъун» (2002) зыфиIоу ирассказхэр ыкIи ипо­веститIу зыдэтыр. Къэгъэлъэ­гъоным щыдгъэфедагъэх журналхэу, гъэзет зэфэшъхьафхэу ежь усакIом иусэхэр къызыщыхаутыгъэхэр ыкIи Нэхаим итхылъхэм — ипоэзие анахьэу критикхэм, литературоведхэм, журналистхэм ыкIи тхылъ­еджэ чанхэм ягупшысэ-еплъыкIэхэр къызыщыраIотыкIыгъэхэр. Сэри сшъхьэкIэ мары ахэм непи сахэплъэжьыгъ, сахэджыхьа­жьыгъ. Нэхэе Руслъан итхылъхэм усакIом иадыгэ лъэпкъ зэрикIасэр, зэрилъапIэр, иадыгабзэ зэрэфэгумэкIырэр, лъэпкъым ишэн-хабзэхэр къыщы­Iотагъэх. Ухэтми мы­хэм узя­джэкIэ, узэрагъэплъыжьы, нахь зызэкIыуагъэу­гъуае, тхакIомкIэ мэхьанэшхо иIэба ытхыгъэхэм пIуныгъэ ыкIи гъэсэныгъэ уасэ яIэу щытыным. Арышъ, къэпIон плъэкIы­щтыр Нэхэе Руслъан хьалэлэу, зафэу илъэпкъ зэрэфэлэжьагъэр, зэрэфэусагъэр ары.

Мыщ фэдэ мэфэкI къэгъэлъэ­гъон зэфэшъхьафхэр бэрэ ща­гъэхьазырых Лъэпкъ тхылъ­еджа­пIэм. Ахэм нахь гуфаплъэу яплъырэ пэпчъ ащ ыужым яусэхэм, япрозэ зафэзыгъазэхэрэм япчъагъэ макIэп. Аузэ тхакIом ыцIэ зэлъэIу, зыфагъэнэIуасэ, гъэсэпэтхыдэ афэхъу. Ары хэти итворчествэ бэгъашIэ зышIырэр, адыгэ литературэри зыгъэпытэрэр.

Дзэукъожь Нуриет.