Дипломхэр аратыжьыгъэх

Зэрэ Урысыеу илъэс къэс щызэхащэрэ зэнэкъокъоу «ШIокI зимыIэ пенсие страхованиемкIэ анахь страхователь дэгъу» зыфиIорэм 2015-рэ илъэсым текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэр гъэшIогъэнхэм ехьылIэгъэ Iофыгъо мэфэкI шIыкIэ иIэу Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт ухэм хэт зал ЦIыкIум мэкъуогъум и 20-м щызэхащэгъагъ. Ар зэращагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровымрэ ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбыйрэ.

DSC_0047__

Зэнэкъокъур мы илъэсым яхэнэрэу зэхащэгъагъ. Ащ гухэлъ шъхьаIэу ыгъэнафэрэр цIыфхэм IофшIэн язытыхэрэм социальнэ пшъэдэкIыжьэу ахьы­рэм зыкъегъэIэтыгъэныр ыкIи аныбжь къызыскIэ цIыфхэм ара­тыщт пенсиер нахьыбэ шIы­гъэным ехьылIэгъэ Iофыгъом чанэу хэгъэлэжьэгъэныр ары.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр гъэнэфэгъэнхэм фэшI анахь Iофыгъо шъхьаIэхэу къыдалъы­тэхэрэр ПенсиехэмкIэ фондым ибюджет яIофышIэхэм апае страховой тынхэр икъоу хэгъэ­хьэгъэнхэр, хэукъоныгъэхэр ямыIэхэу ипIалъэм отчетхэр  тыгъэнхэр ыкIи зэкIэ яIофы­шIэхэр шIокI зимыIэ страхованием исистемэ хэгъэуцогъэн­хэр ары.

Къэзэрэугъоигъэхэм апашъхьэ къыщыгущыIэзэ, Владислав Федоровым хигъэунэфыкIыгъ Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъэ­хэм социальнэ пшъэдэкIыжьэу ахьырэр лъэш дэдэу зэхашIэу зэрэщытхэр, Адыгеим ипащэхэм ыкIи республикэм щыпсэухэрэм ацIэкIэ ахэм лъэшэу зэрафэразэр ариIуагъ.

Ащ ыуж зэIукIэм къырагъэ­блэгъагъэхэм шIуфэс гущыIэкIэ зафигъэзагъ ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый. ЦIы­фыгъэ ахэлъэу япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм ыкIи пенсие IофымкIэ яIофышIэхэм зэрафэгумэкIыхэрэм фэшI зэрафэразэр ащ ариIуагъ. «Шъуи­IофышIэхэм шъо уасэ афэшъо­шIы, ары ыкIи шъуипроизводствэхэм, шъуиорганизациехэм IофшIэныр дэгъоу зыкIащызэхэ­щагъэр, гъэхъагъэхэр зыкIэшъу­шIыхэрэр», — хигъэунэфыкIыгъ Къулэ Аскэрбый.

2015-рэ илъэсым рекIокIыгъэ зэнэкъокъум Адыгеим щыте­кIуагъэхэр

Нэбгырэ 500-м ехъу зыщылэжьэрэ IофшIэпIэ купым ха­хьэхэрэмкIэ:

 1. Акционер обществэу «Картонтарэр», гъэцэкIэкIо директорыр Погодин Сергей Петр ыкъор (къалэу Мыекъуапэ);
 2. ФГБОУ ВО-у «Адыгэ къэралыгъо университетыр», ректорыр Хъунэго Рэщыд Думалыч ыкъор (къалэу Мыекъуапэ);
 3. Акционер обществэу «Газпром Газораспределениеу Мыекъуапэ» зыфиIорэр, генеральнэ директорыр Агафонов Владимир Александр ыкъор (къалэу Мыекъуапэ);
 4. ФГБОУ ВО-у «Мыекъопэ къэралыгъо технологиче­скэ институтыр, ректорыр Къуижъ Саид Казбек ыпхъур (къалэу Мыекъуапэ);

Нэбгыри 100-м къыщыублагъэу 500-м нэсэу зыIут Iоф­шIэпIэ купым хахьэхэрэмкIэ:

 1. ООО-у «Титул», директорыр Селиверстов Михаил Иван ыкъор (къалэу Мыекъуа­пэ);
 2. ООО-у «Южгазэнерджи», генеральнэ директорыр Богданов Александр Александр ыкъор (Кощхьэблэ районыр);
 3. ООО-у «Зеленый Дом» зыфиIорэр, генеральнэ директорыр Бабичева Евгения Александр ыпхъур (Тэхъутэмыкъое районыр);
 4. ООО-у Фирмэу «Комплекс-Агро» зыфиIорэр, директорыр Денисов Александр Григорий ыкъор (къалэу Мые­къуапэ);

Нэбгыри 100-м нэсэу зыщылэжьэрэ IофшIэпIэ купым хахьэхэрэмкIэ:

 1. ООО-у «ЛимонадышI фабрикэу «Мыекъуапэ» зы­фи­Iо­рэр, генеральнэ директо­рыр Чэтэрыжъо Аслъан Заур­бэч ыкъор (къалэу Мыекъуапэ);
 2. ООО-у СМУ-2-р, директо­рыр Хьабэхъу Юр Хьисэ ыкъор (Теуцожь районыр);
 3. ООО-у «Заряр», директорыр Къэгъэзэжь Мурат Хьалимэ ыкъор (Шэуджэн районыр);

Шъхьэзэкъо предпринимательхэу лэжьапкIэкIэ цIыфхэм IофшIэн язытыхэрэм якуп хахьэхэрэмкIэ:

 1. Тхьаркъохъо Джульеттэ Сул­тIан ыпхъур (Кощхьэб­лэ районыр;
 2. Сапронов Александр Сергей ыкъор (Мыекъопэ районыр);
 3. Еутых Рэщыд Пщымафэ ыкъор (Теуцожь районыр).

ЗэкIэ ахэм ПФР-м и Правление итхьаматэу Антон Дроздовымрэ ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбыйрэ зыкIэтхэжьыгъэхэ дипломхэр аритыжьыгъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Админист­рацие ипащэу Владислав Федоровым.

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу

Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.