Загъэпсэфы ыкIи яшIэныгъэхэм ахагъахъо

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым мэкъуогъум и 20-м къыщегъэжьагъэу кIэлэцIыкIу лагерэу «Страна профессий» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ. Апшъэрэ еджапIэм карьерэмкIэ ыкIи профориентациемкIэ и Гупч ары Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэр. 2015-рэ илъэсым чъэпыогъу мазэм ар апэрэу зэхащэгъагъ. Ащ дэжьым нэбгырэ 30 фэдиз къекIолIэгъагъ, ахэр отрядиплIэу гощыгъагъэх.

DSC_0406— Джы нэбгырэ 50-м ехъу загъэпсэфынэу ыкIи яшIэныгъэ­хэм ахагъэхъонэу тилагерь къекIолIагъ, — еIо Мыекъопэ къэралыгъо технологиче­скэ университетым карьерэмкIэ ыкIи профориентациемкIэ и Гупчэ ыкIи къызэIуахыгъэ лагерым ипащэу Галина Измайловам. — Мафэ къэс темэ зэфэшъхьафхэмкIэ кIэлэцIыкIу­хэм Iоф адэтэшIэ. Пчэды­жьыр зарядкэкIэ етэгъажьэ, нэужым отряд пэпчъ яIофхэм ауж ехьэх, усэхэр, орэдхэр зэхалъхэх, зэнэкъокъух. КIэлэцIыкIухэм ашIо­гъэшIэгъонэу, шIуагъэ къытэу языгъэпсэфыгъо уахътэ афызэхэтщэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр.

Зэрэчэфхэрэм нэмыкIэу апшъэрэ еджапIэм факультети 9 зэриIэр, сэнэхьат 27-м зэрэфагъэхьазырхэрэр къафаIо­тэщтых, лъэныкъо зэфэшъ­хьаф­хэмкIэ шIэныгъэ зэзыгъэгъотырэ студентхэр къакIохэзэ кIэлэцIыкIухэм Iоф адашIэщт, сэнэхьатэу зыфеджэхэрэм еп­хыгъэ мастер-классхэр къа­фашIыщтых.

DSC_0414

Мэфитфым къыкIоцI кIэлэцIы­кIухэр сэнэхьат зэфэшъхьафхэм нэIуасэ зэрафашIыщтхэм имызакъоу, нахьыжъхэм афэ-дэу учреждение зэмылIэ­ужы­гъохэм  Iоф ащашIэн амал яIэщт. ГущыIэм пае, поли­цием икъулы­къушIэхэм, тхылъеджа­пIэм иIо­фышIэхэм, дизайнерхэм, кIэ­лэцIыкIухэр зыгъэхъу­жьхэрэ врачхэм афэдэу тIэ­кIурэ Iоф арагъэшIэщт. Лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ шIэ­ныгъакIэхэр арагъэгъотыщтых. Мыекъуапэ дэт предприятиехэм ащыщхэм ащэщтых, лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ зи­IофшIэн хэшIыкIышхо фызиIэ­хэм нэIуасэ афашIыщтых. Отряд пэпчъ кIэ­лэпIуитIурэ вожатитIу­рэ ахэт. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентхэм ямызакъоу, гурыт еджапIэхэм яапшъэрэ классхэм ащеджэхэрэми вожатэу Iоф ашIэ.

Программэ гъэшIэгъон кIэ­лэцIыкIухэм афызэхагъэуцуагъ. Мафэ къэс чIыпIэ зэфэшъ­хьафхэм зэращэщтхэм нэмы­кIэу, джэгукIэ шIыкIэм тетэу лекциехэм къафеджэщтых, къэ­шъонымкIэ ыкIи орэд къэ­Iо­нымкIэ флешмобхэр,  къэгъэ­лъэ­гъонхэр къа­рагъэ­шIыщтых. Отрядхэр зэнэкъокъу­щтых, те­кIо­ныгъэ къыдэзыхы­гъэхэм шIу­хьаф­тынхэр араты­щтых.

ПIатIыкъо Анет.

 Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.