УсакIоу Бэлэгъэ- Къандур Любовь Адыгеим ихьакIагъ

Адыгэ усакIоу, продюсерэу, сценаристэу, Дунэе ­кинофестивалэу Шъачэ щыкIощтым икIэщакIоу, ипрезидентэу Бэлэгъэ-Къандур Любовь Хьазэрталый ыпхъур мэкъуогъум и 3-м Мыекъуапэ къэ­­кIо­гъагъ. Пcтэуми апэу ар АР-м и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан IукIагъ ыкIи имурадхэм ащи­гъэгъозагъ.

DSC_9966Тилъэпкъэгъу бзылъфыгъэ Iушэу, культурэм, искусствэм, литературэм яамал инхэр къызфигъэфедэхэзэ, чIынэлъэ зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ цIыф лъэпкъхэр зэрэгъэшIэгъэнхэр, зэфэщэгъэнхэр, мамырныгъэр зэрэдунаеу щыгъэпытэгъэн Iо­фыгъошхор зэшIозыхырэ Бэлэ­гъэ-Къандур Любовь шIоу ылэжьырэм уасэ фишIэу, АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Ас­лъан ащ епэсыгъэ псэлъэ фабэ риIуагъ ыкIи щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм искусст­вэхэмкIэ изаслуженнэ Iо­фы­шIэшху» зыфиIорэр фигъэшъо­шагъ.

Бэлэгъэ-Къандур Любовь Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым щыщ. Московскэ къэралыгъо университетэу М. Ломоносовым ыцIэ­кIэ щытыр къыухыгъ. Иусэ тхылъхэр Налщык, Урысыем, Америкэм, Германием къащы­дэкIыгъэх. ШIэныгъэ хэутыгъэ IофшIагъэхэри иIэх. УсакIор ана­хьэу зэрэдунаеу зэрэщызэ­лъашIагъэр ипоэмэу «Сэтэнай» зышъхьэр ыкIи усэкIэ тхыгъэ романэу «Царица» зыфиIорэр ары. Къэбэртэепщэу Темрыкъо Идар ыпхъу Гощэунаеу Урысыем и Пачъыхьэу Иван Грознэм шъхьэгъусэ фэхъугъа­гъэм ыкIи МариекIэ зэджагъэхэм ехьылIагъ. Любовь икъэлэмыпэ къычIэкIыгъэ драмэхэр, сцена­риехэр Европэм икъэралыгъо зэфэшъхьафхэм ащызэхащэрэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэх ыкIи яфэшъошэ осэ ин къараты. Гу­щыIэм пае, Италием лъэны­къуитIукIэ ахэр къыщыхагъэщыгъэх. ИунагъокIэ Бэлэгъэ-Къандур Любовь Великобританием щэпсэу, ишъхьэгъусэу, тхакIоу, кинорежиссерэу Къандур Мухьадинрэ ежьыррэ кIэ­литIу зэдапIугъ, ыкъо нахьы­жъэу Алим музыкант инэу зы­къызэIуехы. Ежь Любовь фэ­гъэхьыгъэу къэпIон хъумэ, унаIэ зытеозгъадзэрэр къызхэкIыгъэ адыгэ лъэпкъыр ыкIи ­пстэуми зэдытие Хэгъэгушхоу ­Урысыер зэрилъапIэхэр, ахэр зыпи­шIын­хэ зэрэщымыIэр ары.

DSC_9962Бэлэгъэ-Къандур Любовь Адыгеим щыпсэухэрэм — творческэ интеллигенцием, ­рес­публикэм иобщественность, ныб­жьы­кIэхэм, кIэ­лэ­цIы­кIу сэ­­наущхэу искусствэр зи­­кIасэхэм аIукIагъ.

Мы Iоф­тхьа­бзэр къызэIуи­хыгъ ыкIи зэри­щагъ АР-м и Лъэпкъ драмтеатрэу Цэй Ибра­хьимэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу Шъхьэлэхъо Светланэ.

Творческэ зэхахьэм шIуфэс гущыIэ кIэкIхэр къыщаIуагъ АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, адыгэ кинорежиссерэу Нэгъэплъэ Аскэрбый.

DSC_9953Ахэм ауж ежь Л. Бэлэгъэ-Къандур творческэ зэIукIэгъур лъигъэкIотагъ. Тыгъэгъазэм и 10-м къы­щыублагъэу и 16-м нэс Дунэе кинофестивалэу Шъачэ щыкIонэу агъэхьазырырэм иIофы­гъо­хэм ар къате­гущыIагъ. Политикэ хэмылъэу, ежь искусствэм ыкIуачIэ, иамалхэр къыушыхьатэу, цIыф лъэпкъхэр, къэралыгъохэр зэфищэхэу, ягупшысэ инхэу, зафэхэу лъэпкъ ыкIи къэралыгъо пэпчъ икультурэ лъапсэ, ишэн-хабзэхэр зыухъумэу ыкIи къэзыIуатэу ар зэрэгъэпсы­гъэщтыр, шIум илъэмыдж ин пхырыщыгъэным мы кинофестивалыр зэрэфэлэжьэщтыр Любовь игущыIэ щыкIигъэтхъыгъ.

Кинофестивалым изэхэщэн Iоф ежь игукъэкIэу щытми, къыдезгъэштэн ыкIи IэпыIэгъу къыфэхъун зылъэкIыщт цIыф дэ­гъубэу зыфэзыгъэхэм къызэрэдырагъэштагъэр къыхигъэщыгъ ыкIи ахэм ацIэ къыри­Iуагъ. Олимпиадэм ыпкъ къи­кI­ыкIэ зэрэдунаеу щызэлъа­шIэ­гъэ Урысыем икъалэу Шъачэ фестивалыр зэрэщыкIощтми имэ­хьанэ кIигъэтхъыгъ.

DSC_9950Европэм ихэгъэгубэмэ къа­рыкIыщт лIыкIохэр ащ зэрэхэлэжьэщтхэр, хэти игупшысэ лэжьыгъэ къыушыхьа­ты­нымкIэ, дунаим щызэлъари­гъэ­шIэнымкIэ амал зэригъоты­щтыр, АдыгеимкIэ Нэгъэплъэ Аскэрбый кинофестивалым зэ­рэрагъэблэгъагъэр, джащ фэдэу зышIоигъо пстэури фестивалым Шъачэ щеплъынхэ зэралъэкIыщтыр къыIуагъ. Фес­тивалыр зэрэщытэу дунаим тет цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэрэгъэшIэнхэм, зэгурыгъэ­Iо­гъэнхэм, мамырныгъэр ухъумэгъэным зэрэфэлэжьэщтым кIигъэтхъыгъ.

Творческэ зэIукIэгъум иятIо­нэрэ Iахь зыфэгъэхьыгъагъэр Бэлэгъэ-Къандур Любовь ипоэзие ары. Ыгу тешIыкIыгъэ  усэхэу тхьэлъэIу папкIэхэм мэ­къэ гохь лъэкIыхьагъэкIэ игуа­пэу ар къяджагъ. Темэ шъхьа­Iэу — Хэгъэгур, Ныр, цIыфы­гъэ-лIыгъэр итворчествэ зэ­рэ­пхырыкIыхэрэр къызэджэгъэ усэ­хэмкIэ къыушыхьатыгъ. Зэ­чый ин Тхьэм къызхилъхьэгъэ Бэлэгъэ-Къандур Любовь бэрэ Iэгу фытеуагъэх, къэгъэгъэ Iэрамышхохэр ратыгъэх, игухэлъхэр къыдэхъунхэу фэлъэ­Iуагъэх.

DSC_9969

Мамырыкъо Нуриет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъэх.