Тхылъ къэгъэлъэгъонхэр афызэхащагъ

БзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь ягъэ­хьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIоры­шIапIэу АР-м щыIэм ихьапсхэм А. С. Пушкиным и Мафэ фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъонхэр ащы­кIуагъэх.

uvs160601-005

ТхакIом ироманхэр, иповесть­хэр, ипоэмэхэр ыкIи идраматическэ произведениехэр мыщ щалъэгъунхэ, нахь благъэу нэ­Iуасэ зыфашIын амал яIагъ.

Гъогу пхэндж техьэгъэ цIыф­хэм ягъэсэныгъэ ыкIи якульту­рэ хагъэхъоным, урысые тха­кIо­хэм ятворчествэ ашIэным, тхылъхэм яджэнхэм фэщэгъэн­хэм мы Iофтхьабзэр фэIоры­шIагъ.

УФСИН-м ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, пшъэдэкIыжь зыщарагъэхьырэ учреждение пстэуми библиотекэ дэгъухэр ачIэтых. Тхылъеджэхэм яконференциехэр, литературнэ пчыхьэзэхахьэхэр, тхакIохэм язэ­IукIэгъухэр ахэм ащызэхащэх. ТхылъеджапIэхэм тхылъ мин 20-м ехъу ачIэлъ, кIэу къыдэ­кIы­рэ хэутыгъэхэр зэпымыоу къызIэкIагъахьэх.

Мыхэм тхылъхэр къафэзыщэхэрэр общественнэ ыкIи дин организациехэр, библиотекэ зэфэшъхьафхэр ары.