Пшъэрылъхэр, гухэлъхэр…

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу планернэ зэхэсыгъоу мы мафэхэм иIагъэр зэрищагъ АР-м и Правительствэ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат. Джырэ уахътэм ехъулIэу отраслэ зэфэшъхьафхэм яIофхэм язытет, ыпэкIэ ахэм пшъэрылъэу афашIыгъагъэхэр зэрагъэцакIэрэм, нэмыкI Iофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

АР-м финансхэмкIэ и Министерствэ къызэри­тырэмкIэ, 2016-рэ илъэсым имэзи 5-м республикэ бюджетым ихахъохэр сомэ миллиарди 3,2-рэ, зэхэубытэгъэ бюджетым федэу къихьагъэр сомэ миллиарди 4,3-рэ хъугъэ. Мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет уигъэрэзэнэу щыт. Аркъым ыкIи чIыдэгъэ продуктхэм яак­цизхэмкIэ гухэлъэу зыфа­гъэуцужьыгъагъэхэм къарагъэхъугъ. ЧIычIэгъ баи­ныгъэхэм якъычIэхын те­лъытэгъэ хэбзэIахьхэм, джащ фэдэу мылъкум, транспортым апылъ хьа­къулахьхэм яугъоинкIэ гу­мэкIыгъохэр щыIэх.

ХэбзэIахьхэм ыкIи аугъоихэрэм афэгъэзэгъэ республикэ комис­сием изэхэсыгъо джырэ­благъэ зэхэтщэнышъ, гу­мэкIыгъоу къэуцухэрэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэмкIэ тшIэщтыр дгъэнэфэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэри­тырэмкIэ, жъоны­гъуа­кIэм иаужырэ мэфи 10-м къы­кIоцI мэзэ шапхъэм ызы­плIанэм ехъу къещхыгъ. Ошъум пэшIуекIорэ къулыкъум иIофшIэн, ипшъэ­рылъхэр шапхъэхэм ади­штэу зэригъэцэкIагъэр ­зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Абадзехскэм, Каменномостскэм ыкIи Хьати­къуае анэмыкIырэ ­къэлэ ыкIи къоджэ псэупIэхэм ошъу къащехыгъэп. Ощх зэпымыоу щыIагъэхэм къахэкIыкIэ лэжьыгъэ зэ­рылъ чIыгу гектар мини 10-м псыр акIэхьагъ. ЧIы­пIэ-чIыпIэу лэжьы­гъэр егъо­лъэхыгъэу агъэ­унэфыгъ, ау ащ иягъэ къэкIонэу специалистхэм алъытэрэп, чIэнагъэ щы­Iэщтэп. Псыбэ зэрэкIэ­хьагъэм къыхэкIыкIэ хьэр нахь пасэу къэхъугъ. Пэ­шIорыгъэшъэу зэрагъэ­на­фэрэмкIэ, мы культурэм иIухыжьын мэфи 10-кIэ нахьыжьэу рагъэжьэщт. Профильнэ ­министерствэм ипащэхэм къызэра­Iуа­гъэм­кIэ, ощхышхоу щы­Iагъэхэм лэжьыгъэм иегъэ­шхо ари­гъэкIыгъэп. Ом изытет зы­зэтеуцожькIэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIоу чIышъхьа­шъор зыгъушъкIэ, хъыз­мэт­шIапIэхэм яIофшIэн лъа­гъэкIотэным фэхьазырых. Мэкъуогъум и 9-м ехъулIэу ощхыр зэпыунэу синоптикхэм къаты.

ХъызмэтшIапIэхэр лэжьыгъэм иIухыжьын зэрэфэхьазырхэр зэхэфы­гъэн, джащ фэдэу илъэсым ыкIэм нэс лым, щэм, кIэнкIэм якъэхьыжьынкIэ мэкъумэщ отраслэм хэ­хъоныгъэу ышIын ылъэ­кIыщтым иплан къагъэхьазырынэу АР-м и Премьер-министрэ пшъэрылъ афишIыгъ.

Мэкъумэщ отраслэм непэ хэхъоныгъэу ышIы­хэрэр тлъэгъунхэ фае. Сыда пIомэ, а Iоф­шIэныр зэхэщагъэ зэрэ­хъурэм бэ­кIэ елъытыгъ шъолъырым игъомылап­хъэ ищынэгъончъагъэ ­ухъумагъэ зэрэ­хъу­щтыр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэтыгъо къэралыгъо ушэ­тынхэр зэрэлъыкIуа­тэхэрэм, къоджэ псэупIэ­хэм адэт фельдшер-мамыку IэзапIэхэм ыкIи аптекэхэм яIофшIэн зэ­рэзэхащэрэм, псэупIэхэм ясанитарнэ зытет зыфэдэм япхыгъэ Iофыгъохэр зэхэсыгъом къыщаIэ­ты­гъэх.

(Тикорр.).