ПсышIопэ районым зыкъешIэжьы

БлэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм Ты­гъэмыпс къыщегъэжьагъэу Магри нэс ощхышхо къыще­щхыгъ, псым зэрары­шхо къыхьыгъ.

Стихия2

ЦIыфхэм игъом макъэ зэра­ра­гъэIугъагъэмрэ къулыкъу зэ­фэшъхьафхэр псышхоу къэкIуа­гъэм зэрэпэгъокIыгъэхэмрэ яшIуагъэкIэ зы нэбгыри ащ щыфыкъуагъэп, ау гъогухэм, лъэ­мыджхэм, псэупIэхэм зэрарышхо аригъэкIыгъ.

Апэрэ псэу къэуагъэр Ты­гъэмыпс дэт унэхэм ащыщхэм ячIыунэхэм арыхьагъ. Варданэ пхырыкIырэ федеральнэ гъогум псы шIоеу теуцуа­гъэм автомобильхэр пхырымыкIы­шъухэу хъугъагъэ. Псыхъоу Цус­кваджэ дэт псыр чэщым инэу къыдэкIуайи, ащ телъ ­лъэ­мыджэу Шъачэрэ Псы­шIуа­пэрэ зэзыпхырэм ипкъэухэм ащыщ кIиутыгъ. ОшIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ Министерствэм икъу­тамэу Краснодар краим щыIэм макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр лъэтемытэу зэхащэгъагъэх, ахэм нэбгырэ 43-рэ ыкIи гъогушIхэм агъэфедэрэ техникэ зэфэ­шъхьафхэу 11 ахэлэжьагъэх.

Стихия13Район гупчэм щыпсэухэрэр чэщым гумэкIыгъэх, ПсышIуапэ игъогухэр псым зэлъиубытыгъагъэх, ау унэхэм къызэхигъэуагъэ ахэтэп. ПсэупIэхэу Солоникирэ Зубова Шель зы­фиIорэмрэ азыфагу электроэнергиер къызэрыкIорэ гъу­чIычхэр щызэпиутыхи, псынкIэ шъыпкъэу зэпашIэжьыгъэх.

Псыр нахьыбэу зыщыхъу­шIа­гъэр Кировскэ чIыпIэ ­округыр ары, ар псэупIэхэу Алексеевкэм, Татьяновкэм, Марьино ыкIи Тхьагъапшъэ бэу адэтыгъ, унэхэм къакIэуагъ, лъэмыджыр ыгъэфыкъуагъ. Къу­шъхьэм къехыгъэ мыжъо-пшэхъо зэхэлъым чъыгхэри къыздырихьыхыхи, гъогоу псэупIэ­хэм якIуалIэрэм щыщ зэпи­гъэIыгъагъ. ГъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр зэралъэкIэу лъагъэ­кIуатэх.

Стихия4Шъачэ имэри районым итхьа­мати псышхом къыхьыгъэ гумэ­кIыгъохэр зэрагъэлъэгъугъэх, яамал къызэрихьэу ахэр зэрэ­дагъэзыжьыхэрэм Краснодар краим игубернатор щагъэгъозагъ.

Тхьагъапшъэ псыр къызкIэо­гъэ унагъохэм ащыпсэухэрэмрэ сабый цIыкIухэмрэ верто­леткIэ къыдащыгъэх. Чылэм IэпыIэгъу фэхъунэу къэкIогъэ къэгъэнэжьэкIо купыр ащ щэлажьэ. ЦIыфхэм ящагухэр, яIу­хьапIэхэр, гъогухэр аукъэ­бзыжьых. ГумэкIыгъо хэфэгъэ цIыфхэм гъомылапхъэр, щы­гъынхэр, остыгъэхэр апэгъунэгъу псэупIэхэм къафарагъа­щэх. Псым зэрар къызфи­хьыгъэ псэуалъэхэри тхьамафэм ыкIэм ыпкъ рагъэуцожьыщтых.

Ныбэ Анзор.