Мэкъуогъум и 12-р — Урысыем илъэпкъ мэфэкI

УФ-м иапэрэ Президентэу Борис Ельциным 1994-рэ илъэсым мэкъуогъум и 2-м къыди­гъэ­кIыгъэ УказымкIэ мэкъуогъум и 12-р Урысые Федерацием и Мафэу ыгъэнэфагъ. Ар Уры­сыем имэфэкI анахь ныбжьыкIэхэм ащыщ.

208911598Непэ Урысыем и Ма­фэ — законымрэ зэфэныгъэмрэ ылъапсэу зэкIэ хэгъэгум щыпсэухэрэм яшъхьафитыныгъэ, ягражданскэ зэшIуныгъэ ямэ­фэкIэу щыт. Ар лъэпкъ зы­кIыныгъэм, Хэгъэгур не­пэ зэрэгъэпсыгъэщтым, тапэкIэ къырыкIощтым ялъэпкъ нэшан.

А мэфэкIым цIыфхэм фыщытыкIэу фыряIэр зэ­хъокIыгъэ хъугъэ. Мы мафэм цIыфхэр зыщагъэпсэ­фынэу природэм хэхьэх хэгъэгум икъэлэ ­пстэуми мэфэкI Iофтхьабзэхэр ащы­зэхащэх, концертхэр, спорт зэнэкъокъухэр, къэ­гъэлъэгъонхэр ащэкIох.

КъэIогъэн фае социаль­нэ-экономикэ Iофы­гъо­хэр зэхъокIыгъэ хъугъэх нахь мышIэми, къыткIэхъу­хьэ­хэрэр пIугъэнхэмкIэ патриотизмэр осэшхо зыфа­шIырэ лъапсэу къызэрэнэ­жьырэр. ТицIыфхэм ыкIи типсэупIэ гупсэ шIулъэ­гъоу афытиIэм хэдгъахъо­зэ нахь лъагэу ащ зы­къед­гъэIэтыжьын фае. Джы къызнэсыгъэм а мэ­фэкIым цIыфхэм еплъы­кIэу фыряIэр зэфэдэп, ау сыдэу щытми, зэкIэми ар зэдытимэфэкIэу къэнэжьы ыкIи ащ тегъэпсыкIыгъэу дгъэмэфэкIыныр тигражданскэ пшъэрылъэу щыт.

СЭХЪУТЭ Нурбый.