Коллегием изэхэсыгъу

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Минис­терствэ иколлегие зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Iофыгъуабэхэм ащ ащатегущыIагъэх.

Апэ зигугъу ашIыгъэр авто­транспортыр зезыгъэкIорэ водительхэм якъэгъэхьазырын зэ­рэзэхэщагъэр ары. Ащ фэгъэ­хьыгъэу игъэкIотыгъэу къэгу­щыIагъ министерствэм ­иотделэу уплъэкIуным ыкIи лицензие ятыгъэным фэгъэзагъэм ипащэу Марина Михайловскаяр.

АвтоеджапIэу республикэм итхэм Iоф ашIэнэу фитыныгъэ язытырэр гъэсэныгъэмрэ шIэ­ныгъэмрэкIэ Министерствэр ары. Ащ елъытыгъэу уплъэ­кIун­хэр зышIынэу зипшъэры­лъыри министерствэр ары. УплъэкIунэу мы аужырэ уахътэм зэхищагъэм икIэуххэм игъэкIотыгъэу отделым ипащэ къатегущыIагъ, щыкIагъэу щы­Iэхэр къыхигъэщыгъэх, авто­еджа­пIэу хэбзэгъэуцугъэр зыукъуагъэу, фитыныгъэ ямыIэу Iоф зышIэу къыхагъэщыгъэхэм ацIэ къыриIуагъ. Ащ фэдэу тхы­лъыпIэхэм адресыр атетэу, ау еджапIэр щымыIэу районхэм ащагъэунэфыгъ.

ЩыкIагъэу мы лъэныкъомкIэ IофшIэным къыхагъэщыгъэхэм яхьылIагъэу министрэу ­Хъуажъ Аминэт кIэух зэфэхьысыжьхэр къышIызэ къызэриIуагъэм­кIэ, непэ автомашинэр зезыфэрэр зэреджагъэм елъытыгъ гъо­гум зэрэщызекIощтыр гъо­гу­рыкIоныр зэрэщынэгъончъэ­щтыр.

— Хэбзэгъэуцугъэм ыпа­шъхьэ зэкIэри щызэфэд, ар зыукъуагъэхэм пхъашэу адэзе­кIогъэн фае, — къыIуагъ министрэм.

ЯтIонэрэ Iофыгъор къэралы­гъо кIэух аттестацием изэхэщэн ищыкIэгъэ IофышIэхэм якъэгъэ­хьазырын фэгъэхьыгъагъ. АщкIэ къэгущыIагъ шIэныгъэхэм яхэ­гъэхъон пылъ республикэ институтым ипащэ иIэнатIэ зы­гъэцэкIэрэ Нэгъой Джанщыр. Ащ зэхэсыгъом упчIэхэр щыратыгъэх, щыкIагъэхэм ядэгъэ­зыжьын ынаIэ тырырагъэдзагъ.

Ащ къыкIэлъыкIоу зэхэсы­гъом къыщыгущыIагъэх минис­терствэм иотделхэм япащэхэр, Адыгэ Республикэм икъэралыгъо аттестационнэ къулыкъу иIофы­шIэхэр ыкIи нэмыкIхэр.

Сихъу Гощнагъу.