Депутатхэр хэплъэщтых

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэ­пхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэм­кIэ и Комитет дэжь щылэжьэрэ Общественнэ советым изэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ.

Ащ къырагъэблэгъагъэх ыкIи хэлэжьагъэх АР-м и ЛIы­шъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Аулъэ Вя­чеслав, лъэпкъ организацие­хэм ыкIи движениехэм ялIы­кIохэр, нэмыкIхэри.

Iофыгъо шъхьаIэу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр шъолъыр мэхьа­нэ зиIэ законопроектэу «Адыге­им иобщественнэ рэ­хьатныгъэ къэухъумэгъэным цIыф­хэр хэлэжьэнхэ зэралъэ­кIыщтым иIофыгъо зырызхэм ягъэзекIон ехьылIагъ» зыфи­Iорэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтыр ары. Мыщ епхыгъэу зэхэсыгъом хэлэжьэгъэ пстэури къэгу­щы­Iагъ, яшIошIхэр къыраIоты­кIы­гъэх. Народнэ дружинникхэм зэ­дэлэжьэныгъэ-зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным, ахэм аIы­гъыщт удостоверениер зыфэдэ­щтыр ыкIи ар зытефэрэм зэрэратыжьыщт шIыкIэр гъэнэфэгъэным пае штабхэр зэрэзэхащэщтхэр, Iоф зэрашIэщт шIыкIэр законопроектым къыделъытэ. Ар Iахьи 5-у гощыгъэ.

Штабхэр зэхэзыщэрэр, ащ хэтыщтхэр ыкIи япчъагъэ зыфэдизыщтыр, пэщэныгъэ адызезыхьащтыр зыгъэнафэхэрэр АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ муниципальнэ образова­нием ипащэрэ. Джащ фэдэу общественнэ рэхьатныгъэр къэ­зыухъумэрэ народнэ дружинникым шIокI имыIэу удостове­рение ыIыгъын фае. Ар къязытырэр чIыпIэ зыгъэIоры­шIэ­жьын къулыкъур ары. ­Народнэ дружинникыр хэушъхьа­фыкIыгъэ тамыгъэмкIэ (ыIэ ­илъыщт) нэмыкIхэм къахэбгъэ­щын плъэ­кIыщт, ащ «Народнэ дружинник» ыIоу тетхэ­гъэн фае. Общественнэ рэхьат­ныгъэр къыз­щиухъумэщт уахътэр ары дружинникым хэ­ушъхьафыкIыгъэ тамыгъэр къызыратыщтыр.

Советым хэтхэм мы за­­коно­проектым дырагъэштагъ. АР-м и Парламент изэхэсыгъоу щы­Iэщтым проектым ятIонэрэ еджэ­гъум депутатхэр щы­хэ­плъэ­щтых.

А. Даниловым зэхэсыгъом ыкIэм къэзэкъхэм яфестивалэу мыгъэ зэхащагъэм чанэу хэлэжьэгъэ лъэпкъ организациехэм япащэхэм «тхьашъуе­гъэпсэу» къариIуагъ, ахэм рэ­зэныгъэ тхылъхэр аритыжьы­гъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.