Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо СоветХасэм ия 59-рэ зэхэсыгъо 2016-рэ илъэсым мэкъуогъум и 9-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ къыкIэлъыкIорэ Iофыгъохэр ахагъэхьагъэх: законопроектэу «Адыгэ Республикэм и Зако­нэу «Муниципальнэ къулыкъумкIэ стажыр къызэрэрадзэрэ, нэмыкI лъэхъанхэу Iоф зашIагъэхэр ащ зэрэхалъытэрэ шIыкIэм ехьы­лIагъ» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьы­гъэм» ятIонэрэу хэплъэгъэныр; законопроектхэу «2015-рэ илъэсымкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет зэрагъэцэкIагъэм ехьылIагъ», «2015-рэ илъэсымкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет зэрагъэцэкIагъэм ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ирынкэ нэшэнэ гъэнэфагъэу иIэхэр къызыхэщырэ коэффициентыр 2017-рэ илъэсымкIэ гъэнэфэгъэным ехьылIагъ», «Кадастрэ уасэхэм къапкъырыкIыхэзэ, цIыфхэм яунэе мылъку хэбзэIахьхэр Адыгэ Республикэм щателъхьэгъэнымкIэ ­шэпхъэ зыкIхэр агъэфедэу заублэщт мафэр гъэнэфэгъэным ехьылIагъ» зыфиIохэрэм, «Адыгэ Республикэм изаконхэу «Адыгэ Респуб­ликэм имуниципальнэ къулыкъу ехьылIагъ», «Адыгэ Республи­кэм и УплъэкIу-лъытэкIо палатэ ехьылIагъ», «2016-рэ илъэсымкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет ехьылIагъ», «Организациехэм ямылъку хэбзэIахь зэрэтыралъхьэрэм ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIы­ныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэм» апэрэу ахэплъэгъэ­ныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсы­гъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 11.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм
и Тхьаматэу Владимир Нарожный