ГукIэгъуныгъэм изехьакIох

2001-рэ илъэсым къыщыублагъэу илъэс къэс социальнэ IофышIэм и Мафэ хагъэ­унэфыкIы.

Ахэм IофшIэнышхо зэшIуахы — амал зимыIэжь цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъух. Адыгэ Республикэм социальнэ IофышIэу нэбгырэ мини 2,5-рэ щэлажьэ. Ахэм нэбгырэ мин 200 фэдизмэ яшIуагъэ арагъэкIы. Джырэ уахътэм ехъулIэу Адыгеим къэралыгъо программитIу щагъэцакIэ. «Социальная поддержка граждан» зыфиIорэу 2014 — 2020-рэ илъэс­хэм ателъытагъэм сомэ миллиард 17-м ехъу пэIуа­гъэхьанэу агъэнэфагъ. Къэралыгъо программэу «Доступная среда» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ сэкъатныгъэ зиIэхэм щыIакIэр нахь Iэрыфэгъу къафэхъущт. Ащ миллион 90-м ехъу пIэIухьащт.

ЦIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм икъулыкъоу АР-м щызэхащагъэм чIыпIэ органи 9, стационар учреждениеу сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ нэжъ-Iужъхэмрэ яфэIо-фашIэхэр зыщагъэцакIэхэу 5, нэжъ-Iужъхэм яфэIо-фашIэхэр мафэрэ зыщагъэцэкIэрэ учреждении 3, чIыпIэ гупчи 9 хэхьэ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.