АдыгабзэмкIэ заушэтыгъ

Мэкъуогъум и 7-м я 9-рэ классыр къэзыухырэ ныб­жьыкIэхэм адыгабзэмкIэ заушэтыгъ. Мыгъэ апэрэу фаехэм ар атыгъ.

DSC_0011ЗэкIэмкIи нэбгыри 148-мэ адыгабзэр атынэу щыт. Анахьэу ар къыхэзыхыгъэр лъэпкъ гурыт еджапIэхэм ащеджэхэрэр ары. МыекъуапэкIэ нэбгы­рэ 26-мэ, Кощхьэблэ рай­оным­кIэ — 52-мэ, Красногвардейскэ районымкIэ — 5-мэ, Шэуджэн районымкIэ — 6-мэ, АдыгэкъалэкIэ — 13-мэ, Тэхъу­тэмыкъое районымкIэ — 13-мэ, Теуцожь районымкIэ — 32-мэ заушэтынэу щытыгъ. Мы мафэм ушъхьагъу гъэнэфагъэ иIэу къемыкIолIэшъугъэхэм мэ­къуогъум и 15-м ыкIи мэкъуогъум и 21-м атыжьын алъэ­кIыщт.

МыекъуапэкIэ ушэтыныр гу­рыт еджапIэу N 9-м щыкIуагъ. Ар зыщыкIощт чIыпIэм ­ипащэу Инна Максимовам къызэриIуа­гъэмкIэ, апэрэу атырэ экзаменым чIыпIэр зэрифэшъуашэу фагъэхьазырыгъ. Адыгэ республикэ гимназием икIэлэ­еджа­кIохэр ары яныдэлъфыбзэкIэ зызыушэтынэу къыхэзыхыгъэ­хэр. АудиториитIумэ ахэр ачIэ­сыгъэх. Общественнэ лъыплъа­кIохэм анэмыкIэу АР-м гъэ­сэ­ныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, шъолъыр аттестационнэ комиссием илIыкIо­хэр, нэмыкIхэри ушэтыныр зэ­рэкIорэм лъыплъагъэх.

— ГъэцэкIэныр варианти 4-у зэхэт. Вариант пэпчъ Iахь тIурытIу къыхеубытэ. Апэрэр из­ложением итхын. Текстым тIо къафеджэнхэшъ, къызэра­шIэжьырэм тетэу ныбжьыкIэхэм атхыжьыщт. ЯтIонэрэмкIэ, текстым епхыгъэ гъэцэкIэн 14-р ашIын фае. ПэшIорыгъэшъ комиссиеу зэхащагъэм ушэтыным гъэцэкIэнхэм язэхэгъэуцон Iоф дишIагъ. Адыгэ къэра­лыгъо университетым ­адыгэ ­фи­лологиемкIэ икафедрэ иIо­фышIэхэр ыкIи ныдэлъ­фыбзэм­кIэ кIэлэегъаджэхэр ащ хэхьагъэх, — еIо АР-м гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ испециалистэу Аб­рэдж Саидэ.

Ушэтыныр рамыгъажьэзэ, ны­дэлъфыбзэмкIэ зызыушэтынэу къэкIогъэ ныбжьыкIэхэм ащыщхэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

Синыдэлъфыбзэ изэгъэ­шIэн мэхьанэшхо есэты, сшIо­гъэшIэгъон. Апэрэ классым къыщегъэжьагъэу ар зэсэгъашIэ. Классым ипащэу Темзэкъо Ма­ринэ адыгабзэр шIу зэрэтигъэ­лъэгъущтым, хэшIыкI дэгъу зэ­рэфытиIэщтым пылъ. Егъэджэн сыхьатхэм ямызакъоу, нахь тэрэзэу ушэтыным зыфэдгъэ­хьазырыным пае хэушъхьа­фыкIыгъэу Iоф къыддишIагъ. Анахь балл иныр къисхынэу сыщэгугъы, — еIо ГъукIэлI Дианэ.

— ТиныдэлъфыбзэкIэ зы­тыушэтын амал къызэрэтаты­гъэм тигъэгушIуагъ ыкIи темы­джэнджэшэу къыхэтхыгъ. Тиадыгабзэ шIу тэлъэгъу, тэ­гъэ­лъапIэ. Зэрифэшъуашэу зы­фэзгъэхьазырыгъ, сикIэлэегъа­джэу Мэлгощ Лидэ къыздэIэ­пыIагъ. Дэгъоу зызэрэфэзгъэ­хьазырыгъэр сэшIэшъ, сыщы­нэ­рэп. Андырхъое Хъусенэ ыцIэ зыхьырэ кIэлэегъэджэ колле­джым сычIэхьан мурад сиI, — къытиIуагъ Хъуажъ Аминэ.

Темзэкъо Маринэ ригъэджэрэ нэбгырэ 20-мэ мы мафэм адыгабзэмкIэ заушэтыгъ. Мы ушэтыныр къызэрэхагъэхьагъэм мэхьанэшхо иIэу кIэлэегъаджэм елъытэ.

— Щылэ мазэм адыга­бзэм­кIэ ушэтыныр фаехэм атын зэралъэкIыщтыр къызаIом, кIэ­лэеджакIохэм тяупчIыгъ. Зыты зышIоигъохэм игъэ­кIотыгъэу Iоф адэсшIэнэу сыублагъ. Программэм къызэрэ­ди­лъы­тэрэмкIэ, тхьамафэм зы сыхьат адыгабзэр зэряIэр. Ар мэкIэ дэд. Арышъ, хэушъхьа­фыкIыгъэу кIэлэеджакIохэм урокхэм ауж Iоф адасшIэщтыгъ. Изложение язгъэтхы­щтыгъ, тек­стым Iоф дашIэным нахь пызгъэлъыгъэх. Я 5-рэ классым къыщегъэжьагъэу яз­гъэшIагъэр зэкIэ агу къэз­гъэкIыжьыгъ. Сэгугъэ гъэхъэгъэ дэгъухэр ашIынхэу, — къы­ти­Iуагъ Маринэ.

Сыхьатыр 10-м ушэтыныр рагъэжьагъ. Сыхьатищым къы­кIоцI адыгабзэмкIэ шIэныгъэу яIэхэр ныбжьыкIэхэм къагъэ­лъэгъуагъ. Зэфэхьысыжьхэр мэфэ заулэкIэ къэнэфэ­щтых.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъ.