Щытхъум иIотакIох

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ я Дунэе фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгеим ижъогъожъыехэр» мэкъуогъум и 3 — 6-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яорэдхэр щызэхэтхыгъэх, къашъохэм тяплъыгъ. Анахьэу къыхэдгъэщмэ тшIоигъор фестивалым хэлажьэ зышIоигъохэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэр ары.

DSC_0324Абхъазым, Вьетнам, Румынием, Молдовэ, Казахстан, Къырым къарыкIыгъэхэм, Москва, Ростов, Волгоград, Астрахань, Орловскэ хэкухэм, Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым ялIыкIохэм ятворчествэ тшIогъэшIэгъоныгъ.

Дунэе культурэм щызэлъашIэрэ Евгения Урсу жюрим пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Урысыемрэ Адыгеимрэ культурэмкIэ яминистерствэхэм, республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ зэхащэгъэ Дунэе фестиваль-зэнэкъокъум тиреспубликэ илъэс 25-рэ зэрэхъурэр щыхагъэунэфыкIыгъ.

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк къыщырагъажьи, фестивалым хэлажьэхэрэр къалэм иурам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм къы­рыкIуагъэх. Пчэгоу В.И. Лениным ыцIэ зыхьырэм лъэпкъ къа­шъохэр къы­щашIыгъэх, щыуджы­гъэх.

Лъэпкъ музеим ыпашъхьэ щыкIогъэ зэхахьэри гъэшIэгъоны­гъэ. ХьакIэхэм адыгэ шхыныгъо­хэр апагъохыгъэх, «шъукъеблагъэх тиреспубликэ» араIуагъ, адыгэ къашъохэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къашIыгъэх.

Вьетнам ыкIи Румынием къа­ры­кIыгъэхэ Нгуен Хоа, Стратан Михаела зэгъусэхэу къаIогъэ орэдыр жюрим къыхигъэщыгъ, шIухьафтын шъхьаIэр афагъэшъо­шагъ. Усэхэм къяджагъэхэм, къа­шъохэр къэзышIыгъэхэм, циркым пыщагъэхэм ятворчествэкIэ уасэ афашIыгъ. Мыекъопэ къэшъокIо ансамблэу «Абрекхэр» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Сурэтым итхэр: щытхъур къыдэзыхыгъэхэм афэгушIох.