Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу

Къэзэкъ культурэм ия 25-рэ фестиваль Мыекъопэ районым щыкIуагъ. Мэкъуогъум и 3 — 5-м Темыр Осетием — Аланием, Свердлов хэкум, Къалмыкъым, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Адыгеим ятворческэ купхэр зэнэкъокъугъэх.

DSC_0326Адыгэ Республикэм культурэм­кIэ иминистрэ игуадзэу Шъэуап­цIэкъо Аминэт илъэс 25-м къы­кIоцI фестивалым зызэриушъом­бгъугъэр, Урысыем ишъолъырхэр къызэрэхэлажьэхэрэр, искус­ствэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр зэIукIэгъум къыщи­Iуагъ. ЗэхэщэкIо купым хэтхэу Александр Даниловым, Евгений Мартыновым, дин IофышIэхэм, Адыге­им щыпсэурэ къэндзалхэм яобществэу «Дуслыкым» итхьаматэу Алям Ильясовым, фэшъхьафхэм ягущыIэмэ къа­щыхагъэ­щыгъ Адыгеим ичIыгу мамырэу лъэпкъы­бэ зэрэщыпсэурэр, лъытэныгъэ зэрэ­зэфашIырэр, хьакIэ­хэр зэрэща­гъэ­лъа­пIэхэрэр, шэн-хабзэхэр да­хэу зэрэщызэрахьэ­хэрэр.

Фестивалым гъэшIэгъо­нэу щы­зэнэкъокъугъэх. Тэхъутэмыкъое районым­кIэ Яблоновскэм иорэдыIо купэу «Казачье раздольем» «Гран-при» зыфи­Iорэ шIухьафтын шъхьаIэр фагъэшъошагъ, художественнэ пащэр Дмитрий Вла­чуга.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъан ыгъэ­нэфэгъэ шIухьафтын шъхьаIэр, нэмыкI тынхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэмэ аратыжьыгъэх.

Тиреспубликэ и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ыкIи республикэм иминистрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, куль­турэмкIэ министрэм игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, жюрим итхьаматэу Наталья Уваровар, фэшъхьафхэри творческэ ку­пхэм афэгушIуагъэх, анахьэу къахэщыгъэхэм шIухьафтынхэр афа­шIыгъэх.

Къэзэкъ культурэмрэ «Адыге­им ижъогъожъыехэмрэ» яфестивальхэм ахэлажьэхэрэм Мые­къуа­пэ культурэмкIэ и Унэ концерт къыщатыгъ. Къэзэкъ хорхэм яорэдыIохэр Мыекъопэ районым ипсэупIэхэм, нэмыкIхэм ащыIагъэх, лъэпкъ искусствэм ехьы­лIэгъэ къэбархэр къызэ­фаIотагъэх.

Сурэтыр фестивалым къыщытетхыгъ.