Шъолъырхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фытегъэпсыхьагъ

ПланированиемкIэ стратегическэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ документхэм яIофыгъохэм афэгъэхьыгъэ семинар-зэхэсыгъоу мы мафэхэм зэхащагъэр зэрищагъ УФ-м и Президент иполномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм игуадзэу Владимир Гурба.Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ идепартамент ипащэу Елена Чугуевскаяр. Адыгеим ыцIэкIэ семинарым хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адамэ, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ, АР-м архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Зезэрэхьэ Азамат, профильнэ министерствэм испециалистхэр.

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу «Стратегическэ планирова­нием фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм епхыгъэ Iофыгъохэм, законым игъэцэ­кIэнкIэ гумэкIыгъоу къэуцухэрэм, нэмыкIхэм семинарым хэ­лэжьагъэхэр атегущыIагъэх. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеим щызэ­шIуахырэм, гухэлъэу щыIэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъухэрэм къа­тегущыIагъ министрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ. Ащ къызэриIуа­гъэм­кIэ, стратегическэ планированием епхыгъэ документхэр зэ­хэгъэуцогъэнхэмкIэ шэпхъэ-пра­вовой актхэр 2015-рэ илъэсым Адыгеим щаштагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, регион пэпчъ 2030-рэ илъэсым нэс со­циальнэ-экономическэ хэхъо­ныгъэу ышIыщтым истратегиякIэ зэхигъэуцон фае. 2016-рэ илъэ­сым ыкIэм нэс ар гъэпсыгъэ­ныр пшъэрылъэу щыт. Ау субъектхэм ащыщыбэр ащ фэхьазырэп, сыда пIомэ уахътэр афикъурэп. Гузэжъогъум къыхэкIыкIэ федеральнэ ыкIи региональнэ документхэр лъэшэу зэтекIынхэ алъэкIыщт. А гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэ­нымкIэ шIэгъэн фаехэр мы уахътэм агъэнафэх. ГущыIэм пае, УФ-м и Правительствэ къыгъэхьазырыгъэ законопроектым къызэриIорэмкIэ, стратегическэ планированиемкIэ документхэм язэхэгъэуцон пылъ пIалъэр 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс шъолъырхэм афызэкIахьанэу ары. Ащ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэ къы­зэрэкIощтыр субъектхэм ялIы­кIохэм къыхагъэщы.

Экономикэм епхыгъэ Iофы­гъохэм афэгъэзэгъэ ведомствэ­-хэм япащэхэр зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх, мыщ еплъы­кIэу фыряIэр, пшъэрылъэу зы­фагъэуцужьыхэрэр къыраIоты­кIыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъан уна­шъоу ышIыгъэм диштэу мы IофшIэныр республикэм щылъа­гъэкIуатэ. Стратегиер — программнэ документ шъхьаIэу щыт, пIэлъэ кIыхьэм телъыта­гъэу регионым социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэу ышIы­щтхэр ащ къегъэнафэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.