Фыкъоныгъэхэр хэмытхэу гъэмафэр орэкIо

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъор ра­гъэжьэным ыпэкIэ мыщ фэгъэ­зэгъэ къулыкъухэу медицинэ ка­тастрофэмкIэ, медицинэ про­филактикэмкIэ я Адыгэ респуб­ликэ гупчэхэм, псауныгъэр къэ­ухъумэгъэнымкIэ, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэ­хэм­кIэ министерствэхэм, Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм, Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым, гъо­гурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр рагъэ­кIокIыгъэх. КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ, фыкъоныгъэхэр джэгуным хамыххэу, арагъэшхыщт гъомылапхъэхэри къямыгуаохэу, чэфэу яуахътэ зэра­гъэ­кIощтым мыхэм яIо зэхэлъэу зэрэдэлэжьэщтхэм тегущыIагъэх.

DSC_6469АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Галина Савенковам къызэриIуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIу­хэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ чанэу, псынкIэу ахэр зэрэзекIохэрэм — фыкъоныгъэ­хэр, игъом ыкIи тэрэзэу зэрэ­мышхэхэрэм — уз гъэнэфагъэ­хэр къахэкIых. Ушъхьагъоу къэ­уцухэрэм щынагъоу къахэкIын ылъэкIыщтхэр нахьыжъхэм къа­гурэIох. Арышъ, гъэмафэм ны-тыхэми анаIэ кIэлэцIыкIухэм нахь атырагъэтын фае.

Мы уахътэм медицинэм иIо­фышIэхэу поликлиникэхэм аIут­хэм гъэлэшыгъэу яIофшIэн рекIо­кIы. Гъот макIэ зиIэ ыкIи зыщы­зэгурымыIохэрэ унагъохэм про­филактическэ IофшIэнхэр адызэрахьэх, псауныгъэм зэрар езыхыщт шIы­кIэхэр щыгъэзые­гъэнхэмкIэ гу­щыIэгъу афэ­хъух.

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ фэIорышIэрэ Iофтхьабзэ­хэр бэу зыщызэрахьэхэрэм ме­дицинэ катастрофэм и Адыгэ республикэ гупчэ ащыщ. Ащ ипащэ игуадзэу Станислав Ключ­­никовым къызэриIуа­гъэм­кIэ, гумэкIыгъо хэфагъэм псын­кIэу IэпыIэгъу зэребгъэгъотыщт шIыкIэхэм цIыфхэр зэрафагъэ­сэщтхэм гупчэм иIофышIэхэр ыуж итых, кIэлэцIыкIу­хэм ягъэ­мэфэ зыгъэпсэфыгъо зыщызэхэщэгъэ чIыпIэхэм ахэр макIох.

ОшIэ-дэмышIэ Iоф хэфагъэхэм IэпыIэгъу ящыкIагъэу медицинэ учреждением макъэ рамыгъэIушъумэ, чэщи мафи Iоф зышIэрэ телефонхэм шъуа­теон шъулъэкIыщт: 53-46-81-рэ, 8-918-922-10-63-рэ.

Мыгъэрэ зыгъэпсэфыгъо кампанием къыхиубытэу лагерь 95-мэ Iоф ашIэщт, нэбгырэ 24987-мэ загъэпсэфын амал яIэщт. БлэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэ­мэ, зызгъэпсэфыщтхэм япчъа­гъэ нэбгырэ миным ехъукIэ нахьыбэ хъугъэ. ЗэкIэмкIи мы кампанием сомэ миллиони 153-рэ пэIухьащт. Ахъщэр бюджет зэфэшъхьафхэм къарыкIыщт.

Лагерь 95-м щыщэу мафэрэ Iоф зышIэщтыр 88-рэ, къалэм дэмыт лагери 3, зы сана­торий.

Къалэу Мыекъуапэ пштэмэ, еджэпIэ 22-мэ мафэрэ Iоф зышIэщт лагерьхэр мэкъуо­гъум и 6-м къыщыублагъэу къащызэ­Iуахыгъэх. Мэкъуогъум и 30-м нэс ахэм Iоф ашIэщт. Мэкъуогъум и 25-м къыщегъэжьагъэу бэдзэогъум и 31-м нэс Iоф зы­шIэщт кIэлэцIыкIу площадкэхэр Мыекъуапэ къыщызэIуахыщтых.

Къэлэ администрацием ипресс-къулыкъу къызэриты­гъэм­кIэ, апэрэ зыгъэпсэфыгъо мазэм илъэси 7 — 16 зыныбжь кIэлэ­­-еджэ­кIо 1262-мэ яуахътэ ахэм ащагъэкIощт. Ащ пэIухьащт мылъ­кур республикэ ыкIи муни­ци­пальнэ бюджетхэм къары­кIыщт.

Мафэм тIо кIэлэцIыкIухэр агъэ­шхэщтых, культурнэ программэ гъэшIэгъонхэр афызэхащэщтых. Ом изытет джы уигъэ­рэзэнэу щымыт нахь мы­шIэми, ныбжьыкIэхэр агъэзэщыщтхэп. Лъэпкъ музеим, къэралыгъо филармонием, театрэм, нэмыкI чIыпIэхэми ахэр ащэ­щтых.

Мэкъуогъум и 7-м Лениным игупчэ, къалэм ирайон цIыкIухэу Михайловым ыкIи Черему­шкэм зыгъэпсэфыгъо уахътэр кIэлэ­цIыкIухэм зэрэрагъэжьа­гъэм фэ­гъэхьыгъэ мэфэкIхэр ащыкIо­щтых.

Зыгъэпсэфыгъор окIофэ ащ фэ­гъэ­зэгъэ къулыкъухэм ямыза­къоу, ны-тыхэми амалэу тиIэр етхьылIэн, тикIэлэцIыкIухэм ящы­нэгъончъагъэ къэтыухъумэн, ежьхэри зэрэзыфэсакъыжьынхэ фаер агу­рыдгъэIон.

Iэшъынэ Сусан.