Тхыдэжъхэм уагъэгъуазэ

Китаим ипэсэрэ тхыдэжъхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр тиреспубликэ икъэлэ шъхьаIэ щэкIо. КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым ащ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъоу щызэхащагъэм нэбгырабэ хэлэжьагъ.

DSC_0228Музеим идиректорэу Кушъу Нэфсэт, Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ, республи­кэм исурэтышIхэм я Союз ит­хьаматэу Хъуажъ Рэмэзанэ, зэлъашIэрэ сурэтышIэу, архитекторэу Бырсыр Абдулахь, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм ямузей икъутамэу КъокIы­пIэ Чыжьэм, Азием и Къыблэ-КъокIыпIэ ыкIи Океанием Iоф адэзышIэрэм ипащэу Лариса Кузьменкэр,  фэшъхьаф­хэри къэгущыIагъэх.

Лъэпкъ сурэтхэм ижъырэ щы­IакIэр IупкIэу къызэIуахы. Ла­риса Кузьменкэм тызэрэщигъэ­гъозагъэу, Китаим ишэн-хабзэхэр нэмыкI лъэпкъхэм зэра­те­кIыхэрэр сурэтхэм ахэолъа­гъо. Унагъом ис кIалэхэм язэ­фы­щытыкIэ, шыухэм язекIо­кIэ-шIы­кIэхэм, фэшъхьафхэм щыIэны­гъэм щыщ пычыгъохэм гукIэ уахащэ. Гъожьышъом нахь ди­хьыхырэ сурэтышIхэм ягупшыси  гурыIогъошIу уахътэр къыха­гъэщы.

IофшIэгъи 120-рэ фэдиз музеим къыщагъэлъагъо. Сурэтхэм яхьылIэгъэ къэбархэм атехыгъэ литературнэ произведениехэр Китаим щатхы­гъэх. Пшысэхэм акъыл зыхэпхыщт къэбархэр къапкъырыкIыгъэх. ХъункIакIохэм, жъалымыгъэ зезыхьэхэрэм кIочIэ лъэшкIэ апэуцужьынхэ зэралъэкIырэм, пэрыт техникэр зэрагъэфедэрэм, фэшъхьафхэм узыIэпащэ.

Музеим шIэныгъэмкIэ иIофы­шIэхэу Сулейман Фатимэрэ По­лина Образцовамрэ къэгъэлъэ­гъоным осэ ин фашIыгъ. Нэжъ-Iужъхэр, кIэлэцIыкIухэр су­рэтхэм яплъыхэзэ загъэпсэфыщт, лъэпкъ шIэжьым нахь фэщагъэ хъу­щтых.

Къэгъэлъэгъоныр  бэдзэогъум и 15-м нэс музеим щыкIощт.

Сахьидэкъо Нурбый.

Сурэтым итхэр: къэгъэлъэ­гъоным икъызэIухын хэлэжьагъэхэу Сулейман Фатимэрэ Полина Образцовамрэ.