Президентыр къафэгушIощт

Илъэс 90-рэ ыкIи ащ нахьыбэ зыныбжьхэу мэкъуогъум зиюбилей хэзыгъэунэфыкIырэ бэгъашIэхэм Урысые ­Федерацием и Президент къафэгушIощт. АдыгеимкIэ ахэр нэбгырэ 34-рэ мэхъух. ЗэкIэри Хэгъэгу зэошхом ­иветераных.

Мыщ фэдэ къэбархэм ыпэкIи къазэрэщытIощтыгъэу, юби­­лярхэм Президентыр къазэ­рэ­фэгушIощтым лъапсэ фэхъу­гъэр ПФР-м ичIыпIэ къулыкъухэу Адыге­им щыIэхэм яспециалистхэм мазэ къэс ухъу­мэгъэ шIыкIэ зиIэ зэ­пхыныгъэмкIэ Урысые Федерацием и Президент и Ад­минист­ра­цие лъагъэIэсырэ къэбархэр ары.

Мы мазэм юбиляр 32-мэ аныбжь илъэс 90-рэ ыкIи нэбгыритIум аныбжь илъэс 95-рэ зэрэхъу­гъэр хагъэунэфыкIыщт КъэIуагъэмэ хъущт юбилярхэм янахьыбэр зэрэбзылъфыгъэхэр.

ЫпшъэкIэ къыщытIуагъэм къыхэгъэхъожьыгъэн фаеу къэнэжьы­рэр юбилярхэм япчъагъэкIэ гъэмафэм иапэрэ мазэ къалэу Мые­къуапэ пэрытныгъэр зэриIыгъыр ары. Юбилярхэм япчъагъэкIэ ятIо­нэрэ чIыпIэр зэдагощыгъ Мые­къопэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм.

ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иIофышIэхэр юбилярхэм къафэгушIохэрэм гъусэ афэхъух ыкIи лъытэныгъэ зэ­рафашIырэмрэ зэрафэразэхэмрэ афэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр афаIох. Тхьашъуегъэпсэу, тиветеран лъапIэхэр, шъуищыIэныгъэ опыт байрэ шъуиакъылышIуагъэрэ къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм зэ­радэжъугощыхэрэмкIэ. Тыгу къыд­деIэу тышъуфэгушIо, щыIэкIэшIу жъу­гъотынэу, ренэу шъучэфынэу шъуфэтэIо!