Къэралыгъо IофышIэхэм апай

Къэралыгъо IофышIэхэм къаратырэ лэ­жьапкIэри илъэс къэс зыгъэпсэфыгъо уахътэу къафыхафэрэри лэжьэкIо къы­зэры­кIохэм яехэм анахьыбагъэх.

Мэкъуогъум и 2-м Федеральнэ законэу «О госу­дарственной ­гражданской службе Российской Феде­рации в части упоря­доче­ния продолжительности от­пусков на государ­ст­вен-ной гражданской служ­бе» зы­фиIорэм зэ­хъокIыны­гъэ­хэр фашIыгъэх. Ахэм къы­зэрэ­щаIорэмкIэ, апэрэмкIэ, зыгъэпсэ­фыгъо пIалъэр зыфэдизыщт мэфэ пчъа­гъэр зэ­блахъущт, зэкIэ къэ­ралы­гъо IофышIэхэм, Iо­фэу е IэнатIэу агъэцакIэ­­рэм емы­лъытыгъэу, адрэхэм афэдэу джы зызэра­гъэпсэ­фырэр мэфэ 30 хъущт. Та­пэкIэ пащэхэм мэ­фэ 35-рэ зызэрагъэ­псэ­фы­щтыгъэр.

ЯтIонэрэмкIэ, исэнэхьат елъытыгъэу илъэс пчъагъэу Iоф зэришIэн фаер изыгъэкъугъэхэм япIалъэ къэ­сэу зыгъэпсэфыгъо уахътэм кIохэ зы­хъукIэ ахъщэ тедзэу афа­шIыщтыгъэхэр зэблахъу­гъэх. ТапэкIэ илъэс пчъа­гъэу цIыфым Iоф зэри­шIа­гъэ пэпчъ мэфэ зырыз афыхагъахъощтыгъ, джы илъэситфым пае — зы мафэ, илъэси 5-м къыщегъэжьагъэу 10-м нэс — мэфитф, илъэси 10-м къыщегъэжьагъэу нахьыбэрэ Iоф ышIагъэми — мэфитф иотпуск фыхагъа­хъозэ ашIыщт.

ЗиIофшIэгъу уахътэ мы­гъэнэфагъэхэми (ненормированный рабочий день) языгъэпсэфыгъо мазэ мэ­фи 3 афыхагъэхъощт.

(Тикорр.).