ЕджэкIо пэрыт, къэшъокIо дэд

Мыекъопэ лицееу N 19-р гъэсэныгъэ-пIуныгъэ Iофыгъо иныр анахь чанэу зэшIозыхырэ еджа­пIэу тикъалэ дэтхэм ащыщ.

6845410002

Мыщ бэмышIэу а 1-рэ классыр дэгъу дэдэу къыщиухыгъ  еджэнымкIэ сэнаущыгъэ ин зыхэлъэу, иIэдэбныгъэкIэ щы­сэтехыпIэу ыкIи хъупхъэу Ла­мыкъо Пщымафэ (сабыйми, цIэшхо ин иIэшъ, къыгъэшъы­п­къэжьынэу тыфэлъаIо). ­Илъэс еджэгъур зэраухыгъэм фэгъэ­хьыгъэ мэфэкIэу щызэхащэ­гъагъэм илъэсий джыри мы­хъупэгъэ шъэожъыем ыцIэ дэ­гъукIэ къыщыраIуагъ, ар къэзыушыхьатырэ Щытхъу тхылъри, янэ-ятэхэм ацIэ­кIэ рэзэныгъэ тхьапэри къыфагъэшъо­шагъэх.

Унэгъо ныбжьыкIэу, зэшъхьэ­гъусэхэу Ламыкъо Руслъанрэ Бэлэрэ ясабый апэрэ илъэс еджэгъум лъэбэкъу дахэ зэрэ­щидзыгъэм хэпшIыкIэу ыгъэ­гушIуагъэх. Яшъэожъые на­хьыкIэу, илъэситIум къехъугъэ Нарт Пщымафэ кIырыплъыным, тIури цIыф дэгъу хъунхэм щэгугъых, ежьхэри зэ­ра­лъэкIэу алъэ­плъэх, ашъхьэ да­гъасэх.

Ламыкъо Пщымафэ джыри сабый дэдэми, ин гупшысакIэ иI: ты­дэ ущыIэми, удэIон ыкIи Iэдэб зэрэпхэлъын фаер, еджэным уегугъумэ, узэрэкIэ­мы­гъожьыщтыр ешIэ. ИкIас лъэшэу хьисапыр — къидзэн-къэлъытэныр, зэхэлъхьан-зэхэ­хы­ныр, нахьыбэ-нахь макIэр, зэ­гъэ­пшэн-зэгъэоныр ыгу рехьыпэх. Ащ фэдэ къабзэу, Iуп­кIэ еджэнри, къэ­Iотэн-зэхэ­фынхэри, пшысэ-тауры­хъхэри, рассказ кIэкIхэри, усэхэри шIо­гъэшIэгъоных. Ежьми ыгу рехьы зыгорэхэр зэ­рилъэкIэу ытхынхэр, къэIо­тэ­нри икIас. КIэкIэу къэпIон хъумэ, Пщымафэ еджэкIо пэрыт, апэрэ клас­схэмкIэ анахь къахэщыхэрэм ащыщ. Ащ ишыхьат щытхъу тхылъхэу къы­фагъэ­шъоша­гъэхэр.

Еджэным готэу, кIэлэеджэкIо хъупхъэм нэмыкI Iофыгъо­хэри егъэцакIэх. Апэрэ ма­фэ­хэу лицееу N 19-м ипчъэ­шъхьаIу зебэкъуагъэм къыщыублагъэу мы еджапIэм щы­зэхэщэгъэ бальнэ къашъохэм язэгъэшIэн куп хагъэхьагъэхэм ащыщ. КIэлэ­цIыкIу къэ­шъокIо купым ипащэр Коваленко Людмила Юрий ­ыпхъур ары. Илъэсих-блы зыныбжьхэм ар гуфаплъэу захэплъэм, Пщымафэ, адыгэ шъэожъыем, ыпкъ ищыгъэ дахэ уфэупцIэу зэрэщытым гу лъитагъ, ыгъэсэнэу ыштагъ. Къа­шъохэмкIэ пащэр хэукъуа­гъэп, Ламыкъо Пщымафэ бальнэ къа­шъохэр ыгукIэ псынкIэу ышта­гъэх, дэхэ дэдэу ахэр къешIых.

6845410001МэфэкI зэфэшъхьафхэу зы­щеджэрэ лицееу N 19-м щызэхащэхэрэм, джащ фэдэ къа­бзэу, Всероссийскэ ыкIи республикэ фестиваль-зэнэкъо­къу­хэм бальнэ къашъохэмкIэ Пщы­мэфэ цIыкIур сыдигъуи ахэ­лажьэ, ахэм ащыщ Всероссийскэ шъолъыр фестивалэу «Хрустальные звездочки-2016» зы­фиIорэр. Ащ хореографие лъэ­ныкъомкIэ Диплом къыщыфа­гъэшъошагъ, къэшъо зэнэкъокъу­хэм ащыщ купэу зыхэтым Гран-прир къыщилэжьыгъ. Бальнэ къашъохэм ямызакъоу, апэ­рэ классыр къэзыухыгъэ еджэкIо чан дэдэу Ламыкъо Пщымафэ адыгэ къашъохэми зафе­гъасэ, яIэшъхьэтетыр купымкIэ Наныжъ Айдэмыр.

Апэрэ илъэс еджэгъур, апэрэ классыр еджэкIо цIыкIоу Пщымафэ щытхъу хэлъэу къыухыгъ, ащкIэ «тхьауегъэпсэу» иныр зытефэрэр илъэсым къы­кIоцI гъэсэныгъэ лъапсэхэр ыкIи цIыфыгъэ хабзэхэр хэзылъхьагъэу, опытышхо зиIэ иапэрэ кIэлэегъаджэу Ирина Викторовна Башкатовар ары.

Мамырыкъо Нуриет.

Сурэтхэм арытхэр: апэрэ классыр дэгъоу къызэри­ухы­гъэмкIэ щытхъур къэзылэ­жьыгъэу ыкIи бальнэ къа­шъо­хэр дахэу къэзышIэу Ламыкъо Пщымаф.