АгъэпцIэгъэ цIыфхэмрэ зыгъэпцIэгъэ псэолъэшIхэмрэ министерствэм егъэунэфых

Мы лъэхъаным унэ псэолъэшIыным пылъ подряд организацие 20-мэ Адыгеим Iоф щашIэ. ЦIыфхэм яахъщэ Iахьхэр хара­гъа­лъхьэхэзэ, ахэм фэтэрыбэу зэхэт унэхэу зэкIэмкIи квадратнэ метрэ мин 200-м ехъу ашIы.

Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транс­портымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэт­хэмкIэ и Министерствэ фэ­тэрыбэу зэхэт унэхэр шIыгъэнхэм ахъщэ Iахь хэзылъхьэгъэ цIыфхэм ыкIи зифитыныгъэхэр аукъуа­гъэхэм яреестрэ егъэхьа­зыры. Ащ нэбгырэ 32-рэ хагъэ­уцуагъ.

Адыгэ Республикэм ­ипрокуратурэ къызэрэ­щы­таIуагъэмкIэ, цIыфхэр зы­гъэпцIэгъэ организациехэм яхьылIэгъэ унашъоу хьы­кумым ышIыгъэм кIуачIэ иIэ хъугъэ. Ахэм ащыщэу зы организацием нэбгырэ 46-мэ яахъщэ Iахьхэу сомэ миллион 74-рэ зы­къуиупкIагъ.

Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транс­портымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэт­хэм­кIэ и Министерствэ зэ­рэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм яшIын ахъщэ Iахь хэзылъхьэгъэ ыкIи зифитыныгъэхэр аукъогъэ цIыф­хэмрэ нэмыкI органи­за­циякIэхэмрэ къыхэгъэщы­гъэнхэм ехьылIэгъэ Iоф­шIэ­ныр министерствэм лъе­­гъэкIуатэ.

Ащ нэмыкIэу, Iахьзэ­хэ­лъхьэ унэ псэолъэ­шIы­ным хэлэжьэрэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр ямыгъэ­укъо­гъэнхэ, къиныгъоу къы­къо­кIыхэрэм алъыплъэгъэн, ахэр псынкIэу дэгъэ­зы­жьыгъэнхэ, унэ фитыны­гъэхэу цIыфхэм яIэ­хэмрэ къэлэгъэпсын ыкIи чIыгу хэбзэгъэуцугъэхэм агъэнэфэрэ шапхъэхэмрэ ямы­гъэукъогъэнхэ гухэ­лъым фэшI ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр зыхэтыгъэ IофышIэ куп зэ­хащагъ. Ащ хагъэхьагъэх республикэ, ­муниципальнэ хэбзэ къулыкъухэм ыкIи правэухъумэкIо къулыкъу­хэм яIофышIэхэр.

КъэIуагъэмэ хъущт 2016-рэ илъэсым иапэрэ квартал зычIэсыхэрэ унэ квадратнэ метрэ мин 31-рэ республикэм зэрэщатыгъэр. Ар 2015-рэ илъэсым Адыгеим щатыгъэм фэдизрэ ныкъорэкIэ нахьыб.

(Тикорр.).