Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 59-рэ зэхэсыгъо 2016-рэ илъэсым мэкъуогъум и 9-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ къыкIэлъыкIорэ Iофыгъохэр ахагъэхьагъэх: законопроектэу «Адыгэ Республикэм и Законэу «Муниципальнэ къулыкъумкIэ стажыр ­къызэрэрадзэрэ, нэмыкI лъэхъанхэу Iоф зашIагъэхэр ащ зэрэхалъытэрэ шIыкIэм ехьылIагъ» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэ­хьыгъэм» ятIонэрэу хэплъэгъэныр; законопроектхэу «2015-рэ илъэсымкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет зэ­рагъэцэкIагъэм ехьылIагъ», «2015-рэ илъэсымкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет зэрагъэцэкIагъэм ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ирынкэ нэшэнэ гъэнэфагъэу иIэхэр къызыхэщырэ коэффициентыр 2017-рэ илъэсымкIэ гъэнэфэгъэным ехьылIагъ», «Кадастрэ уасэхэм къапкъырыкIыхэзэ, цIыфхэм яунэе мылъку хэбзэIахьхэр Адыгэ Республикэм щателъ­хьэ­гъэнымкIэ шэпхъэ зыкIхэр агъэфедэу заублэщт мафэр гъэнэ­фэгъэным ехьылIагъ» зыфиIохэрэм, «Адыгэ Республикэм изаконхэу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ къулыкъу ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм и УплъэкIу-лъытэкIо палатэ ехьылIагъ», «2016-рэ илъэсымкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет ехьылIагъ», «Организациехэм ямылъку хэбзэIахь зэрэтыралъхьэрэм ехьы­лIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэ­хьыгъэм» апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 11.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм
и Тхьаматэу Владимир Нарожный