ШэпхъакIэхэм ащагъэгъозагъэх

ПенсиехэмкIэ фондым и ГъэIорышIапIэу Теуцожь районым щыIэм иIофышIэхэр Лъэустэнхьаблэ ичIыпIэ администрацие иIофышIэхэм джырэбла­гъэ аIукIэгъагъэх.

Къэзэрэугъоигъэхэм адэгу­щыIагъ ГъэIорышIапIэм пен­сие­хэр къэлъытэжьыгъэнхэмкIэ ыкIи ятыгъэнхэмкIэ иотдел испе­циалист-эксперт шъхьа­Iэу Хъот Гощнагъо. Ащ къа­фиIотагъ 2016-рэ илъэсым страховой пенсие­хэр индексацие зэрашIыгъэхэм нэшанэу иIа­гъэхэр, пенсиехэр зэрафагъэ­уцухэрэ ыкIи къазэрафалъытэжьхэрэ шIыкIэр, пен­сием иягъэгъэуцун зэкIэпхьаныр нахь федэу зыкIыщытыр, ныбжьыр къэсыфэкIэ уемыжьэу пенсием ехьылIэгъэ тхылъхэр нахь пасэу бгъэхьазырынхэ зыкIы­фаер ыкIи нэмыкIхэр. Пен­сие­хэмкIэ фондым испециалист анахьэу анаIэ зытыраригъэ­дзагъэхэм ащыщ электроннэ сервисэу «ЦIыфым иунэе кабинет» зыфиIорэм амалэу ­къытыхэрэр агурыгъэ­Iогъэнхэр. А сервисыр ыгъэфедэзэ цIыфым пенсием зэ­рэкIощтым ехьылIэгъэ лъэIу тхы­лъыр алъи­гъэIэсын ылъэ­кIыщт. Арышъ, ащ пае Пен­сиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъу укIонэу ищы­кIагъэп. Сервисым къытырэ амалхэм пIэлъэ благъэм джыри ахэхъо­нэу щыт. Элект­роннэ шIыкIэр къызыфигъэфедэзэ федеральнэ фэгъэ­кIотэныгъэ зиIэ цIы­фым мазэ къэс аратырэ ахъщэ тыныр ягъэ­гъэуцугъэным ехьы­лIэгъэ лъэIу тхылъыр аритын ылъэкIыщт, джащ фэдэу ны мылъкум ехьылIэгъэ къэралыгъо сертификат къаIыхыгъэным ыкIи а мылъкур гъэфедэгъэным яхьы­лIэгъэ лъэIу ­тхы­лъыр хэт щыщи аритын ылъэкIыщт.