СНИЛС-р — къэралыгъо фэIо-фашIэхэм яIункIыбз

КIуачIэ зиIэ хэбзэгъэуцугъэм зэригъэнафэрэм те­гъэпсыкIыгъэу, УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд ичIы­пIэ къулыкъухэм шIокI зимыIэ пенсие страхованием исистемэ цIыфхэр хагъэуцох ашъхьэ телъытэ­гъэ счетхэр къафызэIуахыхэзэ ыкIи атхыгъэ пэпчъ ышъхьэ телъытэгъэ страховой номер фагъэнафэзэ.

Страховой номерыр шIокI зи­мыIэ пенсие страхованием те­лъытэгъэ карточкэ уцы­шъом тетхагъ.

СНИЛС-р ищыкIагъ социальнэ фэIо-фашIэхэр ыкIи фэгъэ­кIотэныгъэхэр къаIыхыгъэнхэм, ыужыкIэ пенсие ягъэгъэуцугъэ­ным, джащ фэдэу къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал хэхьа­гъэр зыщыщыр зэгъэшIэгъэным афэшI.

ЦIыфым ышъхьэ телъытэгъэ счетым рагъахьэх Пенсиехэм­кIэ фондым IэкIагъэхьэрэ страховой тынхэу къыфалъытагъэ­хэм ыкIи атыгъэхэм яхьылIэгъэ къэбархэр. Джащ фэдэу ащ къыщагъэлъагъо цIыфым Iоф­шIэныр зыригъэжьагъэм къыщыублагъэу страховой стажэу зэIуигъэкIагъэр зыфэдизым ехьы­лIэгъэ къэбархэри.

СНИЛС-р къаIыпхын плъэ­кIыщт IофшIэным уIухьэ зы­хъу­кIэ — IофшIэным ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэ лэжьапIэм дэпшIы зыхъукIэ, IофшIэн къыозытырэм о къыохьылIэгъэ къэ­бархэр анкетэм ригъэуцохэзэ, ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъу лъигъэIэсыхэзэ, джащ фэдэу узыщыпсэурэ чIыпIэм ор-орэу къащыIыпхын плъэ­кIыщт. ЯтIонэрэм фэдэ зыхъу­кIэ, паспортыр ыкIи анкетэу зэ­хэбгъэуцуагъэр зыдэпIыгъхэу ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъу укIон фае.

Зыныбжь илъэс 14-м нэ­мысыгъэ кIэлэцIыкIум пае СНИЛС-р къаIыхыгъэным фэшI ны-тыхэм яз ежь ипаспортрэ кIэлэцIыкIур къызыхъугъэр зы­гъэнэфэрэ свидетельствэмрэ зыдиIыгъхэу ПенсиехэмкIэ фон­дым ичIыпIэ къулыкъу зыфи­гъэзэн фае. Зыныбжь илъэс 14-м шIокIыгъэ кIэлэцIыкIухэм СНИЛС-р ежь-ежьырэу къаIа-
хын алъэкIыщт япаспорт зы­даIыгъэу якIуалIэхэзэ.

ХэгъэунэфыкIыгъэн фае СНИЛС-р къаIыхыгъэным ехьы­лIэгъэ лъэIу тхылъыр Пенсие­хэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъу укIозэ ептын зэрэплъэ­кIыщтым имызакъоу, пшъэры­лъыбэ зыгъэцэкIэрэ ГупчэмкIэ (МФЦ-мкIэ) зэряптышъущтыр.

Тызыхэт илъэсыр къызихьа­гъэм къыщыублагъэу шIокI зи­мыIэ пенсие страхованием те­лъытэгъэ страховой свиде­тельствэ 2319-рэ Адыгеим щатыгъ. Непэ ехъулIэу тиреспубликэ щыпсэурэ нэбгырэ мин 443-м ехъурэмэ СНИЛС яI.