Пщынэо джэгум тызэхещэ

Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгеим, Ингушетием, Темыр Осетием —Аланием язаслуженнэ артистэу, орэдусэу, пщынаоу Лосанэ Тимур ипчыхьэзэхахьэу «Пщынэо джэгур» апэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

DSC_1095

Фольклор-шоу зэхахьэм артисти 120-м нахьыбэ хэлэ­жьагъ. Пщынаохэм пщынэр агъэбзэрэбзагъ, ежь композиторым ыусыгъэ прозведениехэр агъэжъынчы­гъэх, къэшъуакIохэм лъэпкъ искусствэр пчэгум къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу, адыгэ ашугэу Теуцожь Цыгъо июбилейнэ медаль къызыфагъэшъошэгъэ ТIэшъу Светланэ пчыхьэзэхахьэр зэри­щэзэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, адыгэхэм яфольклор, яискусствэ дунаим щязыгъэшIэрэ артистхэм лъэпкъхэм якультурэ цIыфхэм алъагъэIэсы, зэкъошныгъэр агъэ­пытэ.

Лосанэ Тимур тиреспубликэ дэгъоу щашIэ. ОрэдыIо цIэрыIоу Нэфышъэ Чэрим игъусэу Адыге­им концерт гъэшIэгъонхэр къыщатыщтыгъэх. Уахътэр псынкIэу макIо. Нэбгырэ пэпчъ искусствэм зыкъыщызэIуихыным фэшI сэнаущыгъэу хэлъыр къегъэ­лъагъо. Ч. Нэфышъэм къыIорэ орэдхэмкIэ дунаим щызэлъашIагъ, Т. Лосанэми искусствэм игъогу къыщигъотыгъ.

DSC_1263

«Джэгум ыбзэр къашъо, джэгум ыбзэр хэбзэжъ» зыфиIорэ гущыIэ щэрыохэр, нэ­мыкIхэри зэха­хьэм щызэхэтхыгъэх. Къашъом купкIэу иIэр артистхэм дахэу къагъэлъа­гъозэ, лъэпкъ фольклорым итарихъ ухащэ, непэрэ щыIа­кIэм къытегу­щы­Iэх. ОрэдыIохэу ПакIэ Алим, Нэгъой Анзор, Ды­шъэкI Артур, фэшъхьафхэм адыгэ шэн-хабзэхэр зэрэгъэшIэгъонхэр искусствэм къыщагъэлъэгъон алъэ­кIыгъ. Къэ­шъуакIохэр, пщынаохэр, нэмыкI­хэри зэхахьэм зэрэ­хэлажьэхэрэм мэхьэнэ ин етэ­ты. Лые Ас­лъан къыIогъэ орэдыр джэгум ихабзэхэм афэгъэхьыгъ. Т. Лосанэр къыдежъыузэ орэдышъомрэ усэмрэ зэрэзэдиштэхэрэм гукIэ ухащэ.

Тэхъутэмыкъое районым иансамблэу «Адыгэхэр», Къэбэртэе-Бэлъкъарым икIэлэцIыкIу къэ­шъокIо купэу «НалцIыкIур», нэ­мыкIхэри тызыгъэгушIуагъэхэм ащыщых. Зэлъэпкъэгъухэм яискусствэ зэпхыныгъэу иIэхэр къашъохэм, орэдхэм купкI афэ­хъугъэх.

DSC_1163

Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщ режиссерэу Емкъужъ Андзор спектаклэу «ЛъышIэжьыр» Адыгеим и Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэкIэ щытым щигъэуцугъ. Хъурмэ Хъусенэ ипьесэ техыгъэ спектаклэу «Гощэмыдэ инысэ­хэдакI» орэд шъхьаIэу хэтри, мэкъамэу пьесэм пхырыкIырэри Т. Лосанэм къыхихыгъэх. Концертыр зэраухыгъэр а орэдыкIэр ары. Мыщ дэжьым къыщытIон Iэгутео зэпымыужькIэ кIогъэ концертыр А. Емкъужъым зэрэзэригъэфагъэр.

Лосанэ Тимур къытфиIота­гъэхэм, концертым еплъыкIэу тигъэшIыгъэхэм яхьылIэгъэ тхы­гъэхэр «Адыгэ макъэм» къыщыхэтыутыщтых. Ти ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан, Правительствэм ацIэкIэ Т. Лосанэм итворчествэ фэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр къыIуагъэх. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу К­ъулэ Мыхьамэт Тимур икIэух гущыIэ къыщыхигъэщыгъ концертым изэ­хэщэнкIэ IэпыIэгъу къыфэхъугъэ­хэм лъэшэу зэрафэразэр.

Опсэу, Тимур! Адыгеим концертхэр джыри къыщыптыщтхэу къытэпIуагъэшъ, тыожэщт. Тхьэм шIукIэ тызэIуегъакI!

DSC_1120