БзэджэшIэгъэ хьылъэ зэрихьагъ

ЖъоныгъуакIэм и 9-м, сыхьатыр 4-м ыныкъом адэжь, Джэджэ районым щыпсэурэ бзылъфыгъэр полицейскэхэм къафытеуагъ ыкIи илъэс 88-рэ зыныбжь янэжъ идунай зэрихъожьыгъэр къафиIотагъ.

Мы чIыпIэм псынкIэу къэсыгъэх следственнэ-оперативнэ купыр, следственнэ комитетым ыкIи район прокуратурэм ялIыкIохэр.

Охътабэ темышIэу бзэ­джэ­шIэгъэ хьылъэ зезыхьагъэу зэгуцэфэхэрэ бзылъфыгъэр полицейскэхэм къаубытыгъ. Зыныбжь хэкIотагъэм ыпкъынэ-лынэ шъобж хьылъэхэр зэрэтыращагъэхэм къыхэкIыкIэ идунай ыхъожьыгъэу экспертизэм ыгъэунэфыгъ. БзэджэшIагъэм лъапсэу фэхъугъэр агъэунэфы. Ар зэхэфыгъэ зэрэхъурэм лъэ­плъэх уголовнэ лъыхъуным икъу­лыкъушIэхэр.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.