Ащытхъугъэх

Гурыт еджапIэр къызэраухырэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Адыгэ республикэ гимназием щыкIуагъэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм ащыгъупшэжьыщтэп.

ЕджапIэм ипащэу КIыкI Нурыет ныбжьыкIэхэм къафэгушIуагъ, адыгабзэм, урысыбзэм, нэмыкI бзэхэм язэгъэшIэн, фэшъхьаф зэнэкъокъухэм щытхъуцIэхэр къащыдэзыхыгъэхэм нэпэеплъ  шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

DSC_1341Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм ады­ряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэ­бар жъугъэм иамалхэмкIэ и Ко­митет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр Сирием къикIыжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэу гимназием чIэс­хэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэ­гъотынымкIэ кIэлэегъаджэхэр Iэ­пыIэгъу зэрафэхъухэрэр хи­гъэ­унэфыкIыгъ. Зэхэгъэгогъухэм я Дунэе джэгунхэу Шъачэ ятIо­нэрэу щыкIуагъэхэм гимназием иеджа­кIохэу Гъыщ Нартрэ Муки Кинан­рэ чанэу зэрэхэлэжьа­гъэхэм фэшI щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр афишIыгъэх. Гимназием ипащэу Н. КIыкIым кIэ­лэегъаджэхэм яшIушIагъэ къыхигъэщыгъ, щытхъу тхылъхэр ари­тыжьыгъэх.

Зэхахьэм кIэлэеджакIохэр щыуджыгъэх, орэдхэр къыщаIуа-гъэх.