АдыгабзэмкIэ ушэтыныр апэрэу атыщт

Непэ зэтыгъоу атырэ ушэтынхэр я 9-рэ классыр къэзыуххэрэм рагъэжьагъ. Об­ществознаниемкIэ, химиемкIэ, литературэмкIэ, информа­ти­кэмкIэ ыкIи информационнэ-коммуникативнэ тех­ноло­гие­хэмкIэ экзаменхэр атыщтых.

Адрэ илъэсхэм афэмыдэу мыгъэ ушэтынхэм апэрэу адыгабзэр къахэхьагъ. Ныдэлъфыбзэм ыкIуачIэ хэхъонымкIэ а лъэбэкъум мэхьанэшхо иI. Джы мэкъуогъум и 7-м ушэтын ты­гъо шъхьаIэм хэтэу адыгаб­зэмкIэ экзаменыр кIощт. А мафэм ушъхьагъу гъэнэфагъэ иIэу къемыкIолIагъэм е зымы­тышъурэм мэкъуогъум и 15-м зиушэтыжьын ылъэкIыщт. Ащи ушэтыныр щызымыкIушъухэрэм мэкъуогъум и 21-р афагъэнэфагъ. Ащ тетэу, адрэ ушэтынхэм афэдэу мафэу зыпты­жьын плъэкIыщтхэр (резервнэ зы­фаIохэрэр арых) агъэнэфа­гъэх.

АдыгабзэмкIэ ушэтыныр атынэу нэбгыри 148-мэ лъэIу тхылъхэр къатыгъэх. Ахэр Мые­къуапэкIэ нэбгырэ 26-рэ, Кощхьэблэ районымкIэ — 52-рэ, Красногвардейскэ районымкIэ — 5, Шэуджэн районымкIэ — 6, АдыгэкъалэкIэ — 13, Тэхъу­тэ­мыкъое районымкIэ — 13 ыкIи Теуцожь районымкIэ — 32-рэ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ и Министерствэ иIо­фышIэу, адыгабзэм фэгъэзагъэу Абрэдж Саидэ къызэрэтиIуа­гъэмкIэ, ушэтыным изэхэщэнкIэ ищыкIагъэр зэкIэри хьазыр. ГъэцэкIэнхэм язэхэгъэуцон Iоф дашIагъ Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым адыгэ филологием­кIэ икафедрэ икIэлэегъаджэхэм, шIэныгъэхэм яхэгъэхъон пылъ Адыгэ республикэ институтым иIофышIэхэм ыкIи гурыт еджа­пIэхэм адыгабзэмкIэ якIэлэ­егъаджэхэм.

ГъэцэкIэнхэр варианти 4-у зэхэтых. Вариант пэпчъ Iахь тIурытIу къыхеубытэ. Апэрэр изложением итхын. Текстым тIо къызеджэхэхэ нэуж узэдэ­Iугъэр къэптхыжьыщт. ЯтIонэрэ Iахьым гъэцэкIэн 13 къыхеубытэ.

Изложением уасэ зэрэфэп­шIыщтыр агъэнэфагъ. ЗэкIэмкIи мы ушэтыным балл 19 къыщыпхьын плъэкIыщтыр.

Ушэтыныр зэкIэмкIи сыхьа­тищэ кIощт.

Сихъу Гощнагъу.