Iофыгъуабэмэ атегущыIагъэх

Къалэм ия 11-рэ общественнэ зыгъэIорышIэжьы­пIэ (ТОС-м) цIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ е къагу­рымыIорэ Iофыгъохэр зэхафынхэм фэшI къулы­къу зэфэшъхьафхэм яIофышIэхэр къыригъэблагъэхэзэ, зэIуегъакIэх.

kapБэмышIэу ащ фэдэ ­зэхахьэу щыIагъэм нахь игъэкIотыгъэу зыщытегущыIагъэхэр цIыфхэм коммунальнэ фэIо-фашIэхэр зэ­рафагъэцакIэхэрэм зэримыгъэ­разэхэрэр ары.

ЗэIукIэм къырагъэблэгъагъэх Адыгэ Республикэм щыIэ псэ­упIэ инспекцием ыкIи къэлэ администрацием яспециалистхэр, ахэм цIыфхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъэх.

Коммунальщикхэм яIофшIакIэ зэримыгъэразэхэрэр нахьыбэу къыхэзгъэщыгъэхэр унэ зэтетхэм ясоветхэм ятхьаматэхэр арых. Iофыгъо зэфэшъхьафхэр къаIэтыгъэх. Псымрэ электроэнергиемрэ алъатыгъэ уасэхэм анэмыкIэу, унагъо пэпчъ ОДН-р (зэдыряе мылъкоу унэхэм ахэлъхэм атефэрэ Iахьыр) зыкIатырэр къагурыIорэп. ЦIыф­хэм агъэстыгъэ электроэнер­ги­емрэ агъэфедэгъэ псымрэ ежь-ежьырэу атхызэ, мазэ къэс гъэ­IорышIэпIэ компанием IэкIа­гъахьэ, ау атын фэе ахъщэр зы­фэдизыр къызафагъэхьыкIэ, хэгъэхъуагъэу къыхэкIы.

Джащ фэдэу гъэцэкIэжьын IофшIэнэу зыкIэлъэIухэрэми атырагъэфэрэ уасэхэр иных. Ар къызхэкIырэр гъэIорышIапIэ­хэм аштагъэхэу ­специалистхэр зэря­мы­Iэхэр ары. IофшIэпIэ зэ­фэ­шъхьафхэм зэзэгъыныгъэхэр ада­шIыхэзэ, гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэу цIыфхэр къызкIэлъэ­Iу­хэрэр арагъэшIых. ЕтIанэ ­ахэми, гъэIорышIапIэми ахъщэ ­аратын фаеу мэхъу.

ЗэIукIэм бэрэ зигугъу ща­шIыгъэхэр гъэIорышIэпIэ компаниехэу «ЖЭУ-3-рэ» «Восход-Сити» зыфиIорэмрэ (тапэкIэ «ЖЭУ-6» ыцIагъэр). Гущы­Iэм пае, унэ советхэм ятхьа­матэхэм ащыщ бзылъфыгъэм илъэситIу хъугъэу зыуж ит Iо­фыгъор къызэрэдэмыхъурэр, лъэIу тхылъыр бэрэ зэрэкIи­тхыкIыжьыгъэр, ащ игъэцэкIэн ушъхьагъу горэхэр къызэрэфа­гъотыхэрэр къыIуагъ. Коммунальщикхэм гъэцэкIэжьынхэр икъоу амышIыгъэхэми, ахэм къафагъэзэжьыныр якIа­сэп е ятIонэрэу а зы IофшIа­гъэм ыпкIэ атын фаеу къы­ра­гъэкIы.

Хабзэм фэгъэкIотэныгъэ къыз­фишIыгъэ нэжъ-Iужъхэм зыщыпсэухэрэ унэ зэтетхэм ягъэцэкIэжьын тефэрэ ахъщэр хабзэм афитынэу зэраIуагъэм рыкIорэми къыкIэупчIагъэх. Джэуапым цIыфхэр ыгъэрэза­гъэх. Федеральнэ законэу ашта­гъэм тешIыкIыгъэу республикэ­ми унашъо щашIыгъ, джырэ уахътэм ахъщэ IэпыIэгъур цIыф­хэм къазэраратыщт шIыкIэр къы­хахы. Хэбзэгъэуцугъэм къы­зэриIорэм фэдэу IэпыIэгъур щы­лэ мазэм къыщегъэжьагъэу къаратыжьыщт. ТапэкIи нэжъ-Iужъхэр хэбзэ ахъщэм емыжэ­хэу мазэ къэс пIэлъэ гъэнэфа­гъэкIэ атымэ дэгъу, IэпыIэгъур къазэрафатIупщыщтым уехъырэхъышэжьынэу щытэп.

Унэ зэхэтхэм ятхьаматэхэм зэхафы ашIоигъогъэ пстэури зэ­хафынэу игъо ифагъэхэп, ау къэлэ администрацием ыкIи псэупIэ инспекцием яIофышIэ­хэм къагъэгугъагъэх къэкIорэ мазэм джыри закъыIуагъэкIэнэу, коммунальнэ Iофыгъохэм зэдатегущыIэнхэу.

ЗэIукIэм икIэухым ахэр цIыф­хэм къяджагъэх яунэхэм яIыгъынрэ ягъэцэкIэжьынрэ гъэIорышIэпIэ компаниехэм Iэ­пэдэлэл ашIыхэмэ е игъом амы­гъэцакIэхэмэ, администрациеми инспекциеми зафагъазэзэ ашIынэу. Ащ яIофхэр къызэри­гъэпсынкIэщтхэр, гъэIорышIа­пIэ­хэм япащэхэм зэряфэшъуа­шэу зэрадэзекIощтхэр зэIукIэм къырагъэблэгъэгъэ специалист­хэм къаIуагъ.

Шъаукъо Аслъангуащ.