Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф!

Водительхэм ыкIи лъэсрыкIохэм шэн-зекIуакIэу гъогум къащыхафэхэрэм щынагъоу къатырэм инспекторхэр егъэгумэкIых. ЖъоныгъуакIэм и 13-м ехъулIэу Адыгэ Республикэм лъэсрыкIохэр зыхэфэгъэ аварие 71-рэ щагъэунэфыгъ.

Ахэм нэбгырэ 14 ахэкIодагъ, 43-мэ шъобжхэр атеща­гъэх. ЛъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм хъугъэ-шIэгъэ 23-рэу атехъухьа­гъэхэм нэбгыри 4 ахэкIодагъ, 20-мэ фыкъоныгъэхэр ахахы­гъэх. Джыри зэ лъэсры­кIо­хэм агу къэдгъэкIыжьы тшIоигъу лъэс гъогухэм, зэпырыкIыпIэ гъэ­нэфагъэхэм ащызекIонхэу, ахэр щымыIэхэмэ, гъогунапцэм рыкIонхэу.

Гъогунапцэм тетхэу кIохэ зы­хъукIэ, автомобилыр къызыди­кIы­рэ лъэныкъомкIэ загъэзэн фае. Охътэ кIахэм нэфынэр къэ­зытырэ пкъыгъохэр аIыгъын­хэу щыт. Нэфрыгъуазэ зыте­мыт зэпырыкIыпIэхэм лъэсры­кIохэр атехьанхэм ыпэкIэ тран­спортыр къызынэсыгъэ чIыпIэр къыдалъытэн, нэужым урамым те­хьанхэ фае. Сыда пIомэ игъом машинэр къэмыгъэуцужьышъоу мэхъу. Гъогу зэпыры­кIыпIэхэм те­лефоным ущырыгу­щыIэнэу щытэп.

Хэукъоныгъэу, тхьамыкIагъоу гъогухэм къатехъухьэхэрэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр зэпымыоу Къэралыгъо автоинспекцием зэхещэх. ЖъоныгъуакIэм и 16 — 23-хэм пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьаб­зэу «ЛъэсрыкIу» зыфи­Iорэр республикэм щыкIуагъ.

ГъогурыкIоным хэлажьэхэрэм сакъыныгъэ нахь къызхагъэфэнэу инспекторхэр къя­джэх.

Т.К. ЛIыунай.

Полицием имайор.