ПшъэдэкIыжь арагъэхьыщт

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ыкIи гурыт еджа­пIэхэм зэрэщагъашхэхэрэр, шхыным игъэхьа­зырынкIэ шапхъэу щыIэхэр зэрагъэцакIэхэрэр Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ джырэ­благъэ ыуплъэкIугъэх.

9592769Апэ уплъэкIунхэр къызщы­рагъэжьагъэр Джэджэ районыр ары. Гъэсэныгъэм иучреждение 23-у районым итым щыщэу 18-мэ щыкIагъэхэр яIэхэу хэукъоныгъэхэр къыхагъэщыгъэх. Учреждениехэм мафэм зэ нахь ащагъашхэ­щтыгъэхэп ыкIи а зы шхыныгъор тхьамафэм къыкIоцI арагъэшхыщтыгъэ.

«КIэлэеджакIохэм зэкIэми шхын стырыр аратыщты­гъэп, джащ фэдэу щэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр шап­хъэм къызэригъэнафэу арагъэшхы­щтыгъэхэп, продукциеу къаIэ­кIахьэрэр зыфэдэр, ащ ипчъа­гъэ зыми щатхыщты­гъэп, — еIо АР-м и­ Проку­ратурэ ипресс-къулыкъу ипа­щэу Я. Таракановам.

Хэбзэукъоныгъэ зезыхьа­гъэхэу, лажьэ зиIэу агъэунэ­фыгъэхэм алъэныкъокIэ Iоф 18 фэдиз прокуратурэм къы­зэIуихыгъ.

Мы лъэныкъомкIэ гъэсэны­гъэ учреждениехэу Кощхьэ­блэ районым итхэм яIофхэм язытет тIэкIу нахьышIоу уплъэ­кIунхэм къагъэлъэ­гъуагъ.

«Хэукъоныгъэу къыхэдгъэ­щыгъэр бэдэдэп — шха­пIэхэм ачIэт столхэр, шкафхэр афикъухэрэп, IугъоикIы­пIэхэр зэкIэ пщэрыхьапIэхэм ачIэт­хэп, шхын гъэтIы­лъы­пIэхэр икъоу яIэхэп, — еIо Кощхьэблэ районым ипро­курор иIэпыIэгъоу С. Черненкэм.

Прокуратурэм иIофышIэхэм хэукъоныгъэхэр нахьыбэу къызыщыхагъэщыгъэхэр Мыекъуапэ дэт кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэхэр арых. Зипсауны­гъэкIэ фэныкъуагъэ зиIэ кIэ­лэцIыкIухэр зычIэс IыгъыпIэу N 37-м ипащэ статья пчъа­гъэхэмкIэ административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрэзэрихьа­гъэм къыхэкIэу Iоф 12 фэдиз къыфызэIуахыгъ.

УплъэкIунхэм къызэрагъэ­лъэ­гъуагъэмкIэ, ыпшъэкIэ зи­гугъу къэтшIыгъэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм хэт пщэрыхьапIэм ыкIи шхапIэм ачIэлъыгъэ гъомылапхъэхэм ядэгъугъэ шапхъэу щыIэхэм адиштэщты­гъэхэп, къэбзэныгъэм ылъэ­ныкъокIэ пщэрыхьапIэм изытет уигъэрэзэнэу щытыгъэп, мы учреждением Iоф щы­зы­шIэхэрэм шIокI зимыIэ меди­цинэ уплъэкIунхэр акIугъэхэп, ащ нэмыкIэу шхэным ехьы­лIэгъэ хэбзэ гъэнэфагъэ Iы­гъы­пIэм чIэлъыгъэп.

Прокуратурэм иIофышIэхэм зэфэхьысыжьэу ашIыгъэ­хэм­кIэ, зипсауныгъэкIэ фэныкъуа­гъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэр зычIэс IыгъыпIэм ипащэ тазырэу сомэ мини 6-м ехъу тыралъхьагъ. Ежь кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм сомэ мин 40 фэдиз рагъэпщынынэу щыт.

КIарэ Фатим.