КIэлэегъэджэ анахь дэгъур къыхахыгъ

«2016-рэ илъэсым икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр, ащ текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр мы мафэхэм агъэшIуагъэх, яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

13220985_464636600400897_3999542434807923241_n

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м иобщественнэ палатэ ипащэу Устэ Руслъан, народнэ гъэсэныгъэм ыкIи шIэныгъэм иIофышIэхэм яшъолъыр профсоюз организацие итхьаматэу Сергей Кошкиныр, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Хъуажъ Аминэт, нэмыкIхэри.

Мыгъэ ар я 21-у зэхащагъ. Зэнэкъокъум зыщызыушэтыгъэ кIэлэегъаджэхэм IэпэIэсэныгъэшхо зэрахэлъыр, яIофшIэн хэшIыкIышхо зэрэ­фыряIэр АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ къыхигъэщыгъ.

— КIэлэегъэджэ сэнэхьа­тым нахь шъхьаIэ щыIэп, сы­да пIомэ хэтрэ цIыфи иеджэн гурыт еджапIэм щырегъажьэ. Шъуисэнэхьат шъуфэшъыпкъэу, гъэпсэф шъуимыIэу Iоф зэрэшъушIэрэм ишIуагъэкIэ гъэсэныгъэм исистемэ хэхъо­ныгъэхэр ешIых, ыпэкIэ лъэ­кIуатэ, ащкIэ лъэшэу тышъу­фэраз. Непэ гумэкIыгъо гъэнэфагъэхэр, щыкIагъэхэр щы­Iэхэми, зищыIэныгъэ гъогу мы сэнэхьатым езыпхы­гъэхэм яп­шъэрылъхэр щытхъу хэлъэу агъэ­цакIэх, — къыIуагъ Хъуажъ Аминэт.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэм апае министрэр къафэгушIуагъ, псауныгъэ пытэ яIэу, цIыфхэм лъытэныгъэу къафашIырэм къыщы­мыкIэу, рагъаджэхэрэм агъэ­гушIохэу ыпэкIэ лъыкIотэнхэу къафэлъэIуагъ.

Республикэм ирайонхэм ыкIи икъалэхэм къарыкIыгъэ кIэлэ­егъэджэ 12 мыгъэ зэнэ­къо­къугъ. Тхьамафэм къыкIоцI ахэм заушэтыгъ, шIэныгъэу аIэкIэлъхэр къагъэлъэгъуагъэх. Зэфэхьысыжьэу ашIыгъэхэм-кIэ зэнэкъокъум лауреат щы-хъугъэ Мамхыгъэ гурыт еджа­пIэу N 4-м ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъаджэу Хьакурынэ Сусанэ, Джэджэ районым игурыт еджапIэу N 4-м ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъаджэу Светлана Дураченкэр, Мыекъо­пэ гурыт еджапIэу N 10-м географиер щязыгъэхьырэ Татья­на Сергеевар ыкIи Мыекъуа­пэ дэт гимназиеу N 22-м урысыбзэмрэ литера­турэм­рэкIэ щезыгъэ­джэхэрэ Елена Ли дипломхэмрэ ахъщэ шIу­хьафтынэу сомэ мин 40 зы­рызрэ ахэм аратыжьы­-гъэх.

Адыгеим икIэлэегъэджэ анахь дэгъу хъугъэр Адыгэ республикэ гимназием ин­джылызыбзэмкIэ щезыгъэ­джэхэрэ Денис Моловичкэр ары. ТекIоныгъэр къызэрэдихыгъэр къэзыушыхьатырэ Дипломыр, ахъщэ шIухьаф­тынэу сомэ мини 100-р ыкIи «Хрустальнэ пеликаныр» ащ къыфагъэшъошагъ.

Денис илъэсипшI хъугъэу кIэлэегъэджэ сэнэхьатым рэлажьэ. Иегъэджэн сыхьатхэр гъэшIэгъонхэу, зыми фэмыдэу зэрэзэхищэщтым пылъ. Инджылызыбзэр дэгъоу аIу­лъыным, ащкIэ гупшысэнхэм пае шIыкIэ-амал зэфэшъ­хьафхэр къызфегъэфедэх. Сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэеджа­кIохэр яунэхэм арысхэу егъэ­джэгъэнымкIэ Гупчэм Iоф щешIэ. ЗипсауныгъэкIэ ялэ­гъухэм акIэмыхьэрэ ныб­жьыкIэхэм инджылызыбзэр арегъашIэ.

Пстэумэ ауж 2016-рэ илъэ­сым икIэлэегъэджэ анахь дэгъу хъугъэм гущыIэр ыштагъ. Гъэсэныгъэм исистемэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным лъэшэу ынаIэ зэрэтетыр ыкIи иIофшIэн зэрэлъигъэкIотэщтыр, кIэлэегъаджэхэм яIофшIагъэ мыщ фэдэу илъэс къэс къызэрэхагъэщырэр зэригуапэр къыIуагъ.

ПIатIыкъо Анет.