Зыдырагъэштэгъэ кандидатхэр къэнэфагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзынхэм афэгъэхьыгъэ кампаниеу илъэсэу тызхэтым Iоныгъом и 18-м щыIэщтым къыдыхэлъытагъэу, Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» жъоныгъуакIэм и 22-м праймериз зэхищагъ.

ЕРАдыгэ Республикэм щыкIогъэ пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэр тыгъуасэ къы­шIы­гъэх «Единэ Россием» ишъо­лъыр къутамэу Адыгеим щыIэм иполитсовет и Секретарэу, региональнэ зэхэщэкIо комитетым ипащэу Iащэ Мухьамэд.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, республикэм щыпсэурэ нэбгырэ мин 34-рэ фэдиз праймеризым хэлэжьагъ, зыдырагъэштэрэ кандидатхэм амакъэ афатыгъ.

Адыгеим щыпсэухэу хэ­дзынхэм ахэлэжьэнхэм ифитыныгъэ зиIэхэм япроценти 10-м ехъу пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм ахэлэжьагъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, мы кампаниер цIыфхэм ашIогъэ­шIэгъоныгъ, ащ мэхьанэшхо ратыгъ. Шъолъыр зэхэщэкIо комитетым иIофшIэн зэрэзэхищагъэм ылъэныкъокIэ зи дэо тхылъ къытIукIагъэп. Ащ къегъэ­лъагъо пстэуми зэгурыIоныгъэ тазыфагу илъэу типшъэрылъхэр зэрэдгъэцэкIагъэр, — къы­Iуагъ Iащэ Мухьамэд.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзын фэгъэхьыгъэ праймеризэу республикэм щызэхащагъэм мыщ фэдэ зэфэхьысыжьхэр фэхъугъэх: апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэу АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Хьасанэкъо Мурат нэбгырэ 14626-мэ амакъэ фатыгъ, ятIонэрэ чIыпIэм щыт Адыгеим псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, мыщ нэбгырэ 11233-мэ дырагъэштагъ, джырэ уахътэм депутатэу Нат­хъо Разыет ящэнэрэ хъугъэ — нэбгырэ 7540-мэ хадзыгъ. Адрэ кандидатхэми цIыфыбэхэм амакъэ афатыгъ.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм адакIоу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэри Iоныгъом и 18-м хадзыщтых. ЖъоныгъуакIэм и 22-м щыIэгъэ праймеризым къыгъэлъэгъуагъ цIыфхэм нахь зыдырагъэштэрэ кандидатхэр. А зэфэхьысыжьхэр яIэубы­ты­пIэу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ мэкъуогъум зэхищэщт конференцием унэшъо гъэнэфагъэхэр зэрэщашIыщтхэр, Iоныгъом и 18-м хэдзынхэм ахэлэжьэщтхэм япартийнэ спискэхэр зэрэзэхагъэуцощтхэр Iащэ Мухьамэд къыхигъэщыгъ.

«Единэ Россием» зэхищэгъэ пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм зэ­кIэмкIи нэбгырэ миллиони 9-м ехъу ахэлэжьагъ. ХэдзакIохэм нахь зыдырагъэштэрэ, цыхьэ зыфашIырэ кандидатхэр къэнэфагъэх. ЫпэкIэ депутатэу щы­тыгъэхэм адакIоу ахэм цIы­фыбэ кIэу къахэхьагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.