Джэуапыр алырэгъум щытэгъоты

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. БлэкIыгъэ шэмбэтым аубли, мэфитIум къыкIоцI хъулъфыгъэхэри, бзылъфыгъэхэри алырэгъум щызэбэныгъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр Урысыем икIэух зэIукIэгъухэу Iоныгъо мазэм и 9 — 13-м Хабаровскэ щызэхащэщтхэм ахэлэжьэщтых.

DSC_0518Урысыем спортымкIэ изаслуженнэ мастерхэр, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерхэр, хэгъэгум дзюдомкIэ ихэшыпыкIы­гъэ командэхэм ахэтхэр Адыгеим щызэIукIагъэх.

ТизэдэгущыIэгъухэр

Урысые Федерацием дзюдом­кIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэхэм ащыщэу Тао Хьэсанбый тиреспубликэ дэгъоу щашIэ. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзю­домрэкIэ и Институт къыухыгъ. Олимпиадэ джэгунхэм джэрз медалыр къащыдихыгъ.

— Къэбэртэе-Бэлъкъарым сыкъыщыхъугъ, — къеIуатэ Тао Хьэсанбый. — Адыгэ Республикэм ныбджэгъубэ щысиI. Гу­щыIэгъу сызыфэхъугъэхэм уп­чIабэ къысаты. Тхьаегъэпсэух, тызэщыгъупшэрэп. Дзюдом пылъ ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным фэшI мыщ фэдэ зэIукIэгъухэм спортсмен цIэры­Iохэр зэрахэлажьэхэрэм мэ­хьэнэ ин етэты. Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэ Мыекъопэ бэ­нэпIэ еджапIэр дунаим шIукIэ щашIэ. Адыгеим щапIугъэ кIа­лэхэр Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм ячемпион зэрэхъугъэхэм, медальхэр къызэрахьыхэрэм гъогу тэрэз тызэрэтетыр къаушыхьаты.

Къыблэ шъолъырым дзюдомкIэ ифедерацие илIыкIоу, Олимпиадэ джэгунхэм джэрз медалыр къащызыхьыгъэ Емыж Арамбыйрэ Адыгэ къэралыгъо университетым дзюдомкIэ ыкIи физкуль­турэмкIэ и Институт ипащэу Бгъуашэ Айдэмыррэ тизэдэгу­щыIэгъу къыхэлэжьагъэх. Щысэ­шIум цIыфыр, анахьэу ныбжьы­кIэхэр, зэрипIухэрэм яеплъы­кIэхэр къыраIолIагъэх.

— Сэнаущыгъэ зыхэлъ бэ­накIохэм талъэплъэ, спорты­шхом щылъыкIотэнхэм фэшI Iэ­пыIэгъу тафэхъу, — къытиIуагъ А. Бгъуа­шэм.

Спорт шъошэ фыжьыр Мудранэ Бислъан щыгъэу тыIукIагъ. Алырэгъум щыбани, текIоныгъэр дахэу къызэрэщыдихыгъэр тлъэ­гъугъэ, тыфэгушIуагъ. Адыгэ республикэ гимназием Бислъан ще­джагъ, республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ зыщигъасэзэ, дзюдо бэнакIэми нахь хэщагъэ хъугъэ.

Б. Мудранэр Урысыем дзю­домкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт, Олимпиадэ джэгунхэу Рио-де-Жанейро мыгъэ щыкIощтхэм ахэлэжьэнэу зегъэхьазыры.

— Аужырэ илъэсхэм Краснодар краим икомандэ сыфэбанэ, — къеIуатэ Б. Мудранэм. — Дзюдор спорт лъэпкъ дах, алырэгъум утет зыхъукIэ, псын­кIэу узэрэгупшысэн фаем уфе­гъасэ. Спортым шIэныгъэу къыуитырэр щыIэныгъэм щыогъэфедэ.

КIэухым къегъэлъагъо

Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу бэнакIохэр зэнэкъокъугъэх. Килограмм 60-м нэс къэзыщэчырэмэ якуп нэбгырэ 20-м нахьыбэ щызэIукIагъ. Б. Мудранэм иIэпэ­Iэсэныгъэ зэригъэфедэрэм тшIо­гъэшIэгъонэу тылъыплъэщтыгъ. Гум илъыр къэшIэгъуаеу тэлъы­тэми, Бислъан ибэнакIэ къыхэдгъэщыщтыгъэр бэнэгъур къыхьы­ным фэшI къыпэуцугъэ спортсменым гугъэ ин зэрэримыты­щтыгъэр ары. Дэхъу Азэмат ебэнызэ, Бислъан псынкIэу зигъа­зэщтыгъ. Дзыгъохэр зишIыхэкIэ, бэнэпIэ алырэгъур афимыкъоу къэлъагъощтыгъ.

Апэрэ чIыпIэр Б. Мудранэм къыдихыгъ, Къэлэшъэо Заур ятIонэрэ, Дэхъу Азэмат ящэнэрэ хъугъэх.

ЯонтэгъугъэкIэ кг 66-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп спортсмен 34-рэ щызэIукIагъ. ТекIоныгъэр Армен Авагян къыдихыгъ. Мудранэ Аслъан (Бислъан ар ыш) — ятIонэрэ, Тыкъо Дмитрий ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх гъунэгъу краим фэбанэх.

Лафышъэ Ислъам, кг 73-рэ, Адыгеим ибэнакIу, дышъэ медалыр къыхьыгъ. Тиреспубликэ щыщхэу Нэгые Бислъанрэ Даур Анзоррэ джэрз медальхэр афа­гъэшъошагъэх. Купым нэбгырэ 28-рэ щызэIукIагъ.

ШъэоцIыкIу Айдэмыр, кг 87-рэ, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, Тулпэрэ Айдэмыр финалым щы­бэнагъ, ятIонэрэ чIыпIэр ы­хьыгъ. БэнэкIо 24-рэ купым щызэIукIагъ.

Кг 90-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп апэрэ чIыпIитфыр Краснодар краим щыщхэм ахьыгъ. Кг 100 къэзыщэчыхэрэр зызэбэнхэм, Ситимэ Азэмат чемпион хъугъэ, Шъхьэлэхъо Рустам ятIонэрэ чIы­пIэр къыдихыгъ — тIури гъунэгъу краим фэбэнагъэх. Кг 100-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп Д. Мгоевыр чемпион щы­хъугъ. ТибэнакIохэу Мэлыщэ Ахьмэдрэ Хьакурынэ Хьазрэтрэ джэрз медальхэр къыдахыгъэх.

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу Краснодар краим щыщхэр нахь чанэу хэлэжьагъэх. Адыгеим щыщэу Виктория Зайцевам тыжьын медалыр къыдихыгъ.

Зэфэхьысыжьхэр

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Олег Богдановым къызэрэти­Iуагъэу, Урысыем икIэух зэIу­кIэгъухэу Хабаровскэ щыкIощтхэм ахэлэжьэнэу фаер макIэп, спортсменхэр яшъыпкъэу медальхэм афэбэнагъэх.

Андрей Заярныр, Рудольф Бабоян, Игорь Вержбицкэр, Хьажэкъо Мэдин, Иван Коротаскиныр, Мыхьамэт Бабаевыр, Хьэ­шхъуанэкъо Айвар судьяхэм якуп хэтыгъэх, зэIукIэгъухэр дэгъоу зэращагъэх. Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлым тызэрэщигъэгъозагъэу, Урысыем изэнэкъокъоу Хабаровскэ щыкIощтхэм ахэлэжьэщтхэр бэнэпIэ алырэгъум къыщыхахы­гъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр Мыекъуапэ къыщыдэзыхыгъэхэм, нахьыпэкIэ Урысыем ичемпион хъугъэхэм хэгъэгум изэIукIэ­гъу­хэм зафагъэхьазырыщт.

Сурэтыр зэнэкъокъум къыщытетхыгъ.