ЫгукIэ сэнэхьатыр къыхихыгъ

Сэнэхьатэу цIыфыр зэрылэжьэщтыр нахьыбэ­рэмкIэ ицIыкIугъом къыхехы. ЫгукIэ пэблэгъэ лъэныкъом зыфещэи, ащ ищыIэныгъэ гъогу ри­пхыным къыфэущы.

DSC_0008Непэ зигугъу къэтшIы тшIои­гъо бзылъфыгъэм цIыфхэм ишIуа­гъэ зэраригъэкIын ылъэ­кIын сэнэхьат зэригъэгъотыгъ. Трэхъо Светланэ Тэхъутэмы­къое район сымэджэщым Iоф зыщишIэрэр илъэсыбэ хъугъэ. А уахътэм къыкIоцI иIофшIэн зэрэзэхищэрэм ыгъэрэзагъэр бэ, цIыфхэм дахэкIэ заригъэ­шIагъ.

— Сятэ врач хъунэу лъэшэу фэягъ, — къытфеIуатэ Светланэ. — Хэгъэгу зэо­шхом илъэхъан ащ илъэс 18 ыныбжьыгъ. Заом хэлэжьагъ, ­нэ­ужым Барнаул дэт авиационнэ заводым илъэсыбэрэ Iоф щишIагъ. Сятэ ыгукIэ врач сэнэхьатыр пэблэгъагъ, ау щыIэныгъэм чIы­пIэ къинэу зэригъэуцуагъэхэм апкъ къикIыкIэ еджэн ылъэкIы­гъэп. IофшIэнэу зэрылэжьагъэм къыхэкIэу ар бэрэ сымаджэ­щтыгъ. Ахэр зэкIэ сицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу слъэгъущтыгъэ ыкIи врач сэнэхьатыр къыз­IэкIэз­гъэхьанэу теубытагъэ сшIыгъэ.

Светланэ Тэхъутэмыкъуае дэт гурыт еджапIэр ­къызеухым, Кубанскэ къэралыгъо медицинэ университетым чIахьи те­рапевт сэнэхьатыр щызэри­гъэгъотыгъ. Нэ­ужым къуа­джэм дэт сымэджэ­щым къы­гъэ­зэ­жьыгъ ыкIи ащ IофшIэныр щыригъэжьагъ.

— Тиуахътэ аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ Iэмэ-псымэхэр зэрэщыIэм фэдагъэп сиIофшIэн зесэгъажьэм, — къеIуатэ Светланэ. — Сымаджэм илажьэр ор-орэу бгъэунэфын, ащ узэре­Iэзэщт лъэныкъохэр къэбгъотын­хэ фэягъэ. Къыхэгъэщыгъэн
фае сиIофшIэгъухэри зэрэныб­жьы­кIагъэхэр, опытышхо зыIэ­кIэлъ къытхэтыгъэп. Ащ къыхэ­кIэу чIыпIэ къинэу тызпхыры­кIы­гъэр макIэп.

Светланэ къызэриIотэ­жьы­рэмкIэ, отделением нэбгыри 3-у Iутыгъэх. Ахэр зэдеIэжь­хэзэ яIофшIэн агъэцакIэщтыгъэ. Хэхъоныгъэу ашIыгъэхэмкIэ, шIэныгъэу зэрагъэгъотыгъэмкIэ зэдэгуащэщтыгъэх.

— ЦIыфхэм IэпыIэгъу тафэ­хъуныр, тишIуагъэ ядгъэкIыныр типшъэрылъыгъ. Тызэгъусэу, зы унагъом фэдэу тызэхэтэу ащ тыдэлажьэщтыгъэ, — къеIуатэ тигущыIэгъу. — Сыд фэдиз такъикъ къинхэм тарыфагъэми, мы сэнэхьатыр къызэрэхэ­тхыгъэмкIэ тыкIэгъожьэу къы­хэ­кIыгъэп. ЫпэкIэ тылъыкIотэ­ным, тишIуагъэ зэдгъэкIыхэрэм ахэдгъэхъоным тыпылъ зэпытыгъ.

1990-рэ илъэсым нэс Светланэ терапевтэу Iоф ышIагъ. Нэужым поликлиникэми ­илъэс заулэрэ щылэжьагъ. 1999-рэ илъэсым къыщыублагъэу джырэ мафэм нэс врач шъхьаIэм игуадзэу Iоф ешIэ.

— Сэнэхьатэу къыхэсхыгъэр е Iоф зыщысшIэрэ чIыпIэр зэблэсхъун гухэлъ сшIэу къы­хэкIыгъэп, — къыт­феIуатэ Светланэ. — Шъыпкъэ, щы­Iэныгъэм чIыпIэ къинэу сапэ къыригъэкIыгъэр ма­кIэп, ау сицIыкIугъом къыще­гъэжьагъэу сыгукIэ къыхэсхыгъэу зэрэщытым къыхэкIыкIэ ахэр псынкIэу зэсынэкIынхэ слъэкIы­щтыгъэ. IэпыIэгъу сызфэхъугъэу, сэ си­шIуагъэкIэ ипсауныгъэ изытет нахьышIу зэрэхъугъэр зыслъэ­гъукIэ, ащ нахь ­мылъку лъапIэ сэркIэ щыIэп.

Трэхъо Светланэ гухахъо зы­хигъотэрэ сэнэхьат зэрэзэри­гъэгъотыгъэм дакIоу унэгъо
да­хэ ышIагъ. Ишъхьэгъусэрэ ежьыр­рэ пшъэшъитIу зэдапIу. Ипшъашъэхэр ежь илъэуж темыхьагъэхэми, цIыфыгъэрэ шъхьэкIэфэныгъэрэ ахилъхьан ылъэкIыгъ. Адыгагъэр, гукIэгъу­ны­гъэр ягъогогъоу пшъэшъитIур Светланэ ыгъэсагъ.

Уиунагъо зэгурыIоныгъэ илъэу, угукIэ къыхэпхыгъэ сэнэ­хьатым урылажьэу, уишIушIагъэ цIыфхэм зэхашIыкIэу, лъытэны­гъэ къыппагъохы зыхъукIэ, уна­сыпышIоу зыплъэтыжьыми хъущт. ГущыIэгъу тызыфэхъу­гъэ бзылъфыгъэм ахэр ыгъотыгъэх.

икорр.).

Сурэтым итыр: Трэхъо Светлан.