ШIэжьыр гъашIэм илъэмыдж

Лъэпкъхэм тхьамыкIэгъошхо къафэзыхьыгъэ Кавказ заор заухыгъэр илъэси 152-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр адыгэхэр зыщыпсэурэ къэралыгъохэм жъоныгъуакIэм и 21-м ащыкIуагъэх. Мыекъуапэ щызэхащэгъэ шIэжь зэIукIэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Парламентымрэ Правительствэмрэ якъулыкъушIэхэр, общественнэ движениехэм ахэтхэр, IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыгъэ тилъэпкъэгъухэр, еджакIохэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

NIK_9468Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ къэлэ парк дэхьапIэ нэбгыришъэ пчъагъэ къыщызэрэугъоигъ. Тикъалэхэм, районхэм къарыкIыгъэхэм язакъоп тинэплъэгъу итхэр. Ростов хэкум, Краснодар краим, Тыркуем, США-м, Сирием, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Абхъазым, Дагъыстан, фэшъхьафхэм ащыпсэухэрэр шIэжь зэхахьэм щытэлъэгъух.

Тиреспубликэ щыпсэурэ лъэпкъхэм яобщественнэ движениехэм ялIыкIохэр гущыIэгъу зэфэхъугъэх. Адыгэхэр, урысхэр, къэзэкъхэр, урымхэр, къэндзал­хэр, ермэлхэр, азербайджанхэр, фэшъхьафхэр шIэжь зэхахьэм щызэIукIагъэх.

ЗэдэгущыIэгъухэр

Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIы­мыщэкъо Рэмэзан урымхэм, къэндзалхэм яобщественнэ купхэм япащэхэу Аристотель Спировымрэ Алям Ильясовымрэ гу­щыIэгъу афэхъугъ, нэмыкI общественнэ организациехэм ялIы­кIохэри зэдэгущыIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Парламентым и Тхьаматэу Владимир На­рожнэм, нэмыкI хэбзэ къулы­къушIэхэм шIэжь зэхахьэм къэ­кIуагъэхэр аIукIагъэх. Ягупшысэхэр анахьэу зыфэгъэхьыгъа­гъэхэр мамыр псэукIэм игъэпытэн тапэкIи зэрэпылъыщтхэр ары.

NIK_9328Урам шъхьаIэм къырыкIуагъэх

Мамырныгъэм игъэпытэн фэгъэ­хьыгъэ тхыгъэхэр ныбжьыкIэхэм аIыгъых. Адыгэ быракъэу жъогъо 12-р къызыхэлыдыкIырэр зыхьы­хэрэм апкъхэр ищыгъэх, апэрэ сатырхэм ахэтых. КъэшъокIо кIэлэцIыкIу купэу «Абрекхэр» зэ­кIэмэ апэ ит. Адыгэ шъуашэхэр ащыгъых, лъэгъупхъэх. Художественнэ пащэу ТхьакIу­мэщэ Налбек къызэрэтиIуагъэу, зэхахьэм кIэлэцIыкIухэр гукIэ фэ­хьазырых. Лъэбэкъоу урамым щашIырэ пэпчъ тарихъым инэ­кIубгъохэр къыщаIуатэу тэ­лъытэ.

Тиреспубликэ и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, зэхэщакIохэм ащыщхэу Шъхьэлэхъо Аскэр, ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ, Шъхьаплъэкъо ГъучIыпсэ, Къулэ Мыхьамэт, нэмыкIхэри апэрэ сатырхэм ахэтэлъагъох.

Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьи­мэ ыцIэ зыхьырэм иартист цIэ­рыIохэу Пэрэныкъо Чатибэ, Ку­кэнэ Муратэ, театроведэу Шъхьап­лъэкъо Къэсэй зэха­хьэм мэхьанэу ратырэм къыхагъэщырэр тимылъэпкъэгъу нэбгырабэ зэрэхэлажьэрэр ары.

Апэрэ шъолъыр фестивалэу адыгэ пшъэшъэ анахь дахэм икъы­хэхын фэгъэхьыгъэм текIо­ны­гъэр къыщыдэзыхыгъэ Джарымэ Дианэ кIэракIэу фэпагъэ, пшъашъэхэр игъусэхэу урам шъхьаIэм къырэкIо. НыбжьыкIэхэр бэ хъухэу зэрэхэлажьэхэрэр Дианэ игуап.

Ростов хэкум щыпсэурэ ти­лъэпкъэгъухэм Адыгэ Хасэу зэхащагъэм хэт ныбжьыкIэхэри Мыекъуапэ щытэлъэгъух. Быхъу­рэ Залинэ, Алый Адамэ, Константин Василенкэм, ХьакIэмыз Къантемыр, Тыркуем къикIыгъэ Хьэрахъо Хьакы, нэмыкIхэм гущыIэгъу тафэхъунэу игъо тифагъ. ЯпсэупIэхэм агъэзэжьмэ, Адыгеим щалъэгъугъэр янэIуа­сэ­хэм, ныбджэгъухэм къа­фаIотэжьын ямурад.

Адыгэ Хасэм икъутамэу ныбжьыкIэхэр зыхэтым Мырзэ Суандэ, ЛIы­хъурэе Джэнэт, КъумпIыл ТIахьир, Блэгъожъ Дианэ, Дэунэжьэкъо Муратэ, нэмыкIхэм яеплъыкIэ­хэр зэфахьысыжьых, нахьыжъхэм IэпыIэгъу афэхъух.

Республикэм и Лъэпкъ музей иIофышIэхэр, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ижурналистхэр купышхо мэ­хъух. Зэхахьэм щалъэгъурэр цIыфхэм алъызыгъэIэсыщтхэр, тарихъым хэмыкIокIэнымкIэ музеим нэзы­гъэсыжьыщтхэр къызэрэтхэтхэм шIуагъэ къызэрихьыщтым тицыхьэ телъ.

ЗыкIыныгъэмрэ зэзэгъыныгъэм­рэ ясаугъэт ыпашъхьэ зэIукIэгъу кIэкIэу щыкIуагъэм ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ къыщыгущыIагъ, зэхахьэм хэлажьэхэрэр филармонием чIэхьанхэу ригъэблэгъагъэх.

NIK_9515Зэхэхьэ-реквиемыр

Къалмыкъым изаслуженнэ ар­тистэу, Адыгеим искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, режиссерэу Хьакъуй Аслъан ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъ 1864-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 21-м Кавказ заор зэраухыгъэр. Жъалымыгъэ ин зыщызэрахьэгъэ заом тилъэпкъи, зэкIэ ащ хэщагъэ хъугъэхэми тхьамыкIэгъо­шхо къызэрафихьыгъэр. БлэкIы­гъэм зыфэдгъэзэжьызэ, шъыпкъагъэ хэлъэу тарихъыр зэфэтхьысыжьын фае. Ащ фэдэ заохэр тапэкIэ къэмыхъунхэм фэшI непэ мамыр псэукIэр дгъэпытэн фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъан Кавказ заом кIэухэу фэхъугъэм къып­къырыкIызэ, ипчъагъэкIэ бэ хъущтыгъэ адыгэ лъэпкъэу культурэ ин зиIагъэм чIэнэгъэшхо заом зэрэщишIыгъэр, тилъэпкъэгъухэм егъэзыгъэкIэ ячIыгу къызэрабгынагъэр, адыгэу дунаим щыпсэухэрэм анэIу Хэкужъым къэгъэ­загъэу зэрэщыIэхэр къыIуагъ.

DSC_0724

ТхьакIущынэ Аслъан уахътэм къызыдихьырэ зэхъокIыныгъэхэр зэригъэпшагъэх. Кавказ заом щызэпэуцужьыгъэ лъэпкъхэр непэ хэгъэгум щызэдэпсэух, тищыIакIэ нахьышIу хъугъэ. Илъэси 152-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, Кавказ заор зэраухыгъэр тыгу илъын фае, заор зэрэщыIагъэр зыщыдгъэ­гъупшэ хъущтэп. Зэо хьылъэ къытэзышIылIагъэхэр хэгъэгу пчъагъэ мэхъух. Тиадыгэ лIы­хъужъхэу заом хэкIодагъэхэм апсэ къыпыдгъэкIэжьын тлъэкIы­щтэп, зэрэфэхыгъэхэр тыгу къео. ТичIыгу къэзыухъумагъэхэр тэ­гъэлъапIэх, щыIэныгъэр нахьышIу зэрэтшIыщтым тыпылъ.

— Быракъыр, гимныр, гербыр тиIэх, — къыIуагъ ти ЛIышъ­хьэ. — Адыгеим амалэу иIэхэр нахьыбэ хъугъэхэу хэгъэгум зэрэщыпсэурэм тырэгушхо.

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымы­щэкъо Рэмэзани ти ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан фэдэу ады­габзэкIи, урысыбзэкIи къэгущы­Iагъ. Тилъэпкъ лъэпсэкIод мы­хъоу ылъэ зэрэтеуцожьыгъэр, тапэкIэ тылъыкIотэным фэшI тарихъым тыфызэплъэкIыжьын, ныбжьыкIэхэм шIэжь яIэу пIу­гъэнхэ зэрэфаем къатегущыIагъ.

— ТыдэкIэ тыплъагъэми, заохэр хэгъэгухэм ащэкIох, — къыIуагъ Р. ЛIымыщэкъом. — Украинэм, Сирием ащэзаох. Армением, Азербайджан, Тыркуем ащырэхьатэп…

Шыкур, Адыгэ Республикэм ис лъэпкъхэм зэгурыIоныгъэ ахэлъ, мамырэу зэдэпсэух, янеущрэ щыIакIэ нахьышIу зэрэхъу­щтым яцыхьэ телъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» концерт-реквиемыр къызэIуихыгъ. Урысыем изаслуженнэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу ХъокIо Сусанэ адыгэ лъэп­къым, адыгэ чIыгум афэгъэхьыгъэ усэмэ къяджагъ.

Лъэпкъ шIэжьым ехьылIэгъэ ижъырэ адыгэ орэдхэу «Сэрмафэр», Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэтрэ Айдэмыркъанрэ афэгъэхьы­гъэхэр, нэмыкIхэри артистхэу Къумыкъу Щамсудинэ, Уджыхъу Руслъан, Шымырзэ Казбек, фэшъхьафхэм къыхадзэхэзэ ансамблэр къадежъыугъ. Пщынаоу Мы­шъэ Андзаур пчэгум къызе­хьэм, орэдышъоу ыгъэжъынчыхэрэм гур зэрадзэщтыгъ.

DSC_0794

Сирием къикIыжьыгъэу «Ислъамыем» иорэдыIоу Дер Абирэ «ИстамбуликIыжьыр» мэкъэ шъэбэ хэхыгъэкIэ къызыхедзэм, нэпсыр нэгум езылъэкIэхыжьэу залым чIэтлъэгъуагъэр макIэп. Абирэ ятэу Фыкрати нэплъэ­гъум къифагъ, зэхахьэм зэрэхэлажьэ­рэм бэ къыриIолIэн ымылъэ­кIы­гъэми, игупшысэхэр гурыIогъо­шIугъэх. Пчыхьэзэхахьэм изэхэ­щакIохэм лъэшэу ар афэрэзагъ.

Эстрадэ купэу «Ошъутенэм» къыIогъэ лъэпкъ орэдхэр, усэхэм къяджэгъэхэ МэщфэшIу Нэдждэт, ТIэшъу Светланэ, нэ­мыкIхэм концерт-реквиемыр къагъэбаигъ. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъу­хэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэ­хъо Аскэр тилъэпкъэгъухэу IэкIыб хэгъэгухэм, Урысыем ишъолъыр­хэм къарыкIыгъэхэм гущыIэгъу зафэхъум, тапэкIэ зэрэзэIукIэщт­хэм, шIэжьымрэ пIуныгъэмрэ зэрадэлэжьэщтхэм яхьылIэгъэ уна­шъохэр рахъухьагъэх.

Жъогъо 12-р къэнэфы

Адыгэ Хасэм иныбжьыкIэ къу­тамэ кIэщакIо фэхъуи, къэлэ паркым зыгъэпсэфыпIэу дэтым ыпашъхьэ жъуагъохэр къыщагъэ­нэфыгъэх. Адыгэ быракъым итеплъ, 1873-рэ ыкIи 1864-рэ зыте­шIы­хьэгъэ чIыпIэхэр пчыхьэ мэ­захэм къызэрэщынэфыгъэ­хэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Лъэпкъ шIэжьым итарихъ лъэмыдж мэпытэ. Дунаим тет адыгэхэр жъоныгъуакIэм и 21-м гукIи, псэкIи зэлъыIэсыгъэх. Адыгэ лъэпкъыр ылъэ теуцожьыгъэу ишэн-хабзэхэмкIэ, искусствэм, спортым гъэхъагъэу ащишIырэм­кIэ, щыIэныгъэм инэмыкIырэ лъэ­ныкъохэмкIэ дунаим шIукIэ щашIэ зэрэхъугъэр лъэхъаным къегъэ­лъагъо.

NIK_9441

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.