ЦIыфхэм агу рихьыгъ

Культурэм и Унэу Джэджэхьаблэ дэтым иIофышIэ­хэм мы аужырэ уахътэм IофшIэнхэр нахь гъэшIэ­гъо­нэу щызэхащэхэу аублагъ. Ар зыхъугъэр клубым ипащэу Тыгъужъ Руслъанэ дэлэжьэнхэу Бэрзэдж Светланэрэ Тхьаркъохъо Мыхьамодэрэ зырагъэжьагъэхэм ыуж. Ащ фэшыхьат ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ мэфэкIышхом зызэрэфагъэхьазырыгъа­гъэр, зэрэрагъэкIокIыгъэр.

Джэджэхьэблэ чIыпIэ коим итхьаматэу Хьэшхъуанэкъо Мы­хьамэт къызэрэтиIуагъэмкIэ, апэ КIыкI Юсыф зипэщэ гурыт еджапIэм икIэлэеджакIохэм ятэжъхэу, акъош-Iахьылхэу заом хэлэжьагъэхэм, щыфэхыгъэхэм ясурэтхэр аIыгъхэу къоджэ гупчэм ит саугъэтым къекIолIагъэх. КIэлэкIэ дэдэхэу пый мэхъаджэм жэхахьэ­хэзэ зыпсэ зытыгъэхэм ацIэ-алъэкъуацIэхэр ахэм атетха­гъэх.

Мыщ дэжьым щызэхащэгъэ шIэжь зэхахьэм хэлэжьагъэх зэо кIыбым щыIагъэхэри, Iоф­шIэным иветеранхэри, гурыт еджапIэм, IофшIэпIэ зэфэ­шъхьафхэм ялIыкIохэри. Ащ къыщыгущыIагъэх Хьэшхъуанэкъо Мыхьамэт, БлэнэгъэпцIэ Хьамидэ, КIыкI Юсыф, Хъут Якъубэ, нэмыкIхэри. Фэхыгъэ­хэм афэшъыгъуагъэх, саугъэтым къэгъагъэхэр кIэралъхьа­гъэх.

Нэужым ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэм къекIолIагъэхэр культурэм и Унэ рагъэблэгъа­гъэх. МэфэкI зэхахьэр зэрищагъ Бэрзэдж Светланэ. Ащ ипэублэ псэлъэ кIэкI ыуж гущыIэр ритыгъ чIыпIэ псэупIэм иадминистрацие ипащэу Хьэшхъуа­нэкъо Мыхьамэт. Хэгъэгу зэошхоу тикъэралыгъо инэбгырэ миллион 30 фэдиз зыхэ­кIодагъэм итхьамыкIагъо зэ­химышIагъэу тикъуаджэхэм зы унагъуи къызэрадэмыкIыгъэр ащ къыIуагъ. ТипсэупIэхэм адэсыгъэ кIэлакIэхэм къащегъэжьагъэу нахьыжъхэм анэсыжьэу зэуапIэм Iухьэгъагъэх. Чылэхэм къадэнэжьыгъагъэхэр бзылъфыгъэхэр, нэжъ-Iужъхэр, зыныбжь имыкъугъэхэр ары­гъэх. Зэо кIыбым щыIагъэхэри тхъагъэхэп. Ахэм акIуачIэкIэ губгъо IофшIэнхэр агъэцэкIагъ, зэуапIэм щыIэхэм ящыкIагъэр къалэжьыгъ, пыир зэхэкъутэ­гъэным, ТекIоныгъэр къыдэхыгъэным цIыкIуи ини фэлэжьагъ.

Ащ пыдзагъэу, мэфэкIышхом­кIэ къафэгушIозэ, культурэм и Унэ щылажьэхэрэм яIофшIэн нахь зэрагъэлъэшыгъэр къыIуагъ, ар къоджэдэсхэм зэрягопэшхор къыхигъэщыгъ. ТикъэшъокIо ансамблэ районым ипэрытхэм ахалъытэ хъу­гъэ. «Звездочки Адыгеи» зы­фиIорэ зэнэкъокъоу районым щырекIокIыгъэм дэгъоу хэлэжьагъэхэу ХъокIон Аидэ, Мыгухэу Самирэрэ Изабеллэрэ, Бэрзэдж Анжелэ щытхъу тхылъхэр Тхьаркъохъо Мыхьамодэ аритыгъ.

МэфэкI концертыр къызэIуи­хыгъ Пэнэжьыкъуае къыкIыгъэ орэдыIо ансамблэу «Орэд» зыфиIорэм. Ансамблэу «Сэтэнай» зыцIэм «Катюшэр»  къызыхедзэм, залым чIэсхэр де­жъыугъэх. Бэрзэдж Анжелэ, Мыгу Изабеллэ, ХъокIон Аидэ, Мыгу Самирэ орэдхэр агъэ­жъынчыгъэх, бэрэ Iэгу афытеуагъэх.

Джащ фэдэу концертым хэ­лэжьагъэх Маргарита Егоровар, Джэндэрэ Азмэт, ЛIы­бзыу Даринэ, Бэрзэдж Анжелэ.

МэфэкI зэхахьэм къекIолIа­гъэхэм лъэшэу агу рихьыгъ, дахэу пэгъокIыгъэх яныбжьы­кIэхэр зыхэтхэ ансамблэу, зэ­хащэгъакIэу «Нарты» зыфиIо­рэм. Ахэм «Удж хъураер», «ЗэфакIор» дахэу къашIыгъэх, лъэшэуи Iэгу афытеуагъэх.

Концерт ужым IофшIэным иветеранхэр, зэо кIыбым щы­Iагъэхэр, хабзэ зэрэхъугъэу, ахьэкIагъэх.

Нэхэе Рэмэзан.