Узыр нахьыжьэу къыхэбгъэщы къэс нахьышIу

Шэпхъэ лъагэхэм адиштэрэ агъэкощырэ кабинетхэр зыхэт Iэмэ-псымакIэу Адыгэ республикэ клиническэ онкологическэ диспансерым иIэм ишIуа­гъэкIэ цIыфхэм япсауныгъэ ауплъэкIу.

b730d9722c5b2e69aa3e754bd5f26c08Агъэкощырэ кабинетым хэтых маммографыр, гинекологыр ыкIи УЗИ-кабинетхэр. Ахэм яшIуагъэкIэ республикэм ирайонхэм ащы­псэурэ цIыфхэм пэшIорыгъэшъ уплъэ­кIунхэр афашIынхэ, онкологием епхы­гъэу уз яIэмэ къыхагъэщын алъэкIы.

Адыгэ Республикэм псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ иIофышIэхэм къы­зэраIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ дэ­кIыгъохэм мэхьанэшхо яIэу щыт. Агъэкощырэ кабинетхэр къызыфагъэфедэхэзэ районхэм ащыпсэухэрэм пэшIорыгъэшъ хэушъхьафыкIыгъэ уплъэкIунхэр афашIыхэмэ, игъом ыкIи охътэ кIэкIым къыкIоцI адэбз уз зиIэ­хэр къыхагъэщынхэ алъэкIыщт. Ахэр нахьыжьэу къыхэбгъэщы­хэ къэс узэряIэзэщтыри нахь Iэ­шIэх хъущт.

Мыщ фэдэ дэкIыгъохэр къуа­джэхэу Тэхъутэмыкъуае, Фэдз, селоу Натырбовым ыкIи поселкэу Дружбэм ащызэхаща­гъэх. Врач-онкологхэм зэкIэмкIи уплъэкIуни 196-рэ рагъэкIокIыгъ, нэбгырэ 334-рэ ауплъэкIугъ, ахэм ащыщэу 296-р бзылъфы­гъэх, 38-р хъулъфыгъэх. Нэ­бгырэ 11-мэ адэбз уз яIэу агъэунэфыгъ, нэбгырэ 44-мэ а узым ифэмэ-бжьымэхэр къафы­хагъэщыгъэх, адрэ нэбгыри 117-мэ нэмыкI узхэр яIэхэу уплъэ­кIунхэм къагъэлъэгъуагъэх. Мы­хэр икIэрыкIэу ауплъэкIужьын­хэу ыкIи къяIэзэнхэу специалистхэм адэжь агъэкIуагъэх.

2015-рэ илъэсым мобильнэ бригадэу «Онкостраж» зыфиIо­рэм испециалистхэм дэкIыгъо 25-рэ республикэм щызэхащагъ. А уахътэм къыкIоцI уплъэкIун  352-рэ рагъэкIокIыгъ ыкIи нэ­бгырэ мини 2-м кIахьэу япсауныгъэ изытет ауплъэкIугъ.

2015-рэ илъэсым адэбз уз яIэу диспансерым иучет нэбгырэ 11861-рэ хагъэуцуагъ. Ти­республикэ щыпсэурэ цIыфхэм япчъагъэ егъэпшагъэмэ, ар проценти 2,5-м кIахьэ. ЦIыфым ыпкъынэ-лынэхэу тхьабылым, жьырыкIуапIэм, кIэтIы­им, нэ­гъум адэбз узыр нахьыбэу къащыхагъэщых.

Специалистхэм зэралъытэ­рэм­кIэ, адэбз узыр нахьыбэ­рэм­кIэ къызэуалIэхэрэр тэрэзэу мышхэхэрэр, тутын ешъо­хэрэр ары. Джащ фэдэу тыгъэм лъэшэу зебгъэсты, гъомылъэпхъэ краскэ зыхэлъхэр пшхыхэ зэрэмыхъущтыр специалистхэм къыхагъэщых.

КIарэ фатим.