Медсестра шъхьаIэхэр зэнэкъокъугъэх

Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым зэнэкъокъоу «2016-рэ илъэсым ­имедицинскэ сестра анахь дэгъу» зыфиIоу щыкIуагъэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх. Ащ текIоныгъэр къыщыдихыгъ урологиемкIэ отделением имедсестра шъхьаIэу Анна Стульскаям.

DSC_9400Илъэс къэс зэхащэрэ зэнэкъокъум нэбгырэ 14 хэлэжьагъ. Iофтхьабзэм мурадэу иIагъэр — гурыт гъэсэныгъэ зиIэ медицинэ специалистхэм яIэпэIэсэныгъэ, яухьазырыныгъэ хэгъэхъогъэныр, IэзэнымкIэ шIыкIакIэу къежьагъэхэр икъу фэдизэу зэрагъэфедэшъухэрэр уплъэкIугъэныр, яIофшIэн имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэныр.

Нэбгыри 9 зыхахьэщтыгъэ жюрим (врач шъхьаIэм игуа­дзэу ПсыIушъо Людмилэ ипэщагъ) осэшIу IэзакIохэм афи­шIыгъ.

Ыпэрэ илъэсхэм афэмыдэу, мыгъэ зэнэкъокъум хэлэжьэ­нэу щытыгъэр медицинэ сестра шъхьаIэ закъохэр арых. Зэнэкъокъур едзыгъуиплIэу   зэтеутыгъагъ, «Лицом к пациенту» зыфиIорэр шъхьэу иIагъ. Iофтхьабзэр зыгъэхьазырыгъэхэм екIолIэкIэ гъэ­шIэгъонхэр къыфаугупшысыгъэх.

Апэрэ едзыгъом теоретиче­скэ Iахьыр хиубытагъ. Шъхьадж зыIут отделением исымэджэ хьылъэхэм узэрадэзекIощт шIыкIэм ишэпхъэ гъэнэфагъэ къыгъэхьазырынэу щытыгъ. Ар илъэс псаум къыкIоцI атхыгъ. ЯтIонэрэ едзыгъом прак-
тическэ шIэныгъэу медсестрахэм аIэкIэлъымкIэ заушэтыгъ. Ящэнэрэм делопроизводствэр зэрашIэрэр къа­гъэ­лъэ­гъуагъ. Нэужым отделением Iут сестрахэм яIоф­шIакIэ уасэу фашIырэр зыфэ­дэмкIэ сыма­джэхэм яуп­чIы­гъэх.

Анахь дэгъоу къыхахыгъэ медсестра шъхьаIэу Анна Стульскаям джырэблагъэ зы­IудгъэкIагъ. Бзылъфыгъэ нэ­гушIом фэдгъэзэгъэ упчIэхэм джэуапхэр къаритыжьыгъэх.

— Гухахъо хэзгъуатэу зэнэкъокъум сыхэлэжьагъ, — къеIуатэ ащ. — Хэлэжьэгъэ пстэуми IофшIэнышхо ашIагъ, лъэшэу егугъугъэх. Мыгъэрэ зэнэкъокъур тIэкIукIэ ыпэрэхэм атекIыщтыгъ. Нахь гъэхьылъагъэу щытыгъэми, ти­IофшIэн къыхимыубытэрэ гъэ­цэкIэн хэтыгъэп. Сэ сизакъоу текIоныгъэр сшъхьэ фэсхьыжьырэп, сызхэт купми дэгъоу зыкъигъэлъэгъуагъ.

СигущыIэгъу къызэ­рэхигъэ­щыгъэмкIэ, IофшIэным егугъун­хэмкIэ, Iэзэным ылъэныкъокIэ къежьэрэ шIыкIакIэхэм алъы­хъунхэмкIэ, ахэр икъоу къыз­IэкIагъэхьанхэмкIэ фэдэ зэнэкъокъухэм мэхьанэ яI. Ежь иIофшIагъэу ытхыгъэр пиелонефритыр къызэузырэ сыма­джэм узэрэдэзекIощтым фэ­гъэхьыгъагъ.

Аннэ зиIофшIэн шIу зы­лъэгъоу, ащ гухахъо хэзы­гъотэрэ цIыфхэм ащыщ. Апшъэрэ категорие зиIэ IофышI. 2002-рэ илъэсым Мыекъопэ медицинэ колледжыр къыухыгъ. Нэужым Краснодарскэ муниципальнэ мединститутэу медсестрахэм апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэм щеджагъ, интернатурэри ыкIугъ. Исэнэхьат Iоф зыришIэрэр илъэс 14 мыгъэ мэхъу. Апэ шъобж­хэмкIэ отделением Iутыгъ. Джы зыдэщыIэм медсестра шъхьаIэ ящыкIагъэу къызырагъэблагъэм, къэкIуагъэу илъэситф хъугъэ иIэнатIэ зигъэцакIэрэр. Ар къызэрэдэхъурэм ишы­хьатэу щытхъу тхылъыбэ къыфагъэшъошагъэу иI.

Аннэ медсестра анахь дэ­гъоу зэралъытагъэм лъэшэу рэгушхо.

— СыгукIэ сызыфэщэгъэ сэнэхьатым Iоф рысшIэн амал зэрэсиIэм, — къеIуатэ Стульскаям, — ар къызэрэздэ­хъурэм сырыраз. Жюрим осэ­шIу къысфишIи, апэрэ чIыпIэр къызэрэсфагъэшъошагъэм кIочIакIэ къыситыгъ. Щытхъу тхылъ закъо къысатыгъэми, сыщыгушIукIынэу щытыгъ, ау мыгъэ, ыпэрэ илъэсхэм афэмыдэу, шIухьафтын лъапIэ­хэмкIэ тагъэшIуагъ. Сэ сиIоф­шIэнкIэ сищыкIэгъэ дэдэу щытыгъэ ноутбук къыстефагъ.

Адыгэ республикэ клиниче­скэ сымэджэщым иврач шъхьа­Iэу Чэужъ Нателлэ ­медицинэ сестрахэм язэнэкъокъу хэлэжьагъэхэр ыгъэгушIуагъэх. Ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къы­дэзыхыгъэхэр ахъщэ шIу­хьаф­тынхэмкIэ къыхагъэщыгъэх.

икорр.).

Сурэтым итыр: Анна Стульскаяр.

Тезыхыгъэр Iэшъынэ Аслъан.