Дэгъумэ анахь дэгъухэр

Хабзэ зэрэхъугъэу, жъоныгъуакIэм и 20-м АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ республикэ зэнэкъокъоу «Илъэсым ибиблиотекарь анахь дэгъу» зыфиIорэр щыкIуагъ. Ар тхылъеджапIэхэм я Мафэ ыкIи АР-р зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм афагъэшъошагъ.

DSC_9489Iофтхьабзэм гухэлъэу иIагъэр сэнэхьатымкIэ библиотекарьхэм аIэкIэлъ шIэныгъэхэр, амал-къу­лайхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, Iоф­шIэкIэшIум шIыкIакIэхэр яIэ­убытыпIэхэу фэпIугъэнхэр ары.

Зэнэкъокъур лъэныкъуитф къызэдиубытэу гъэпсыгъагъэ:

«Сэ — сыбиблиотекарь!» (Визитнэ карточкэр);

«Библиоразминкэр»;

«СэнэхьатымкIэ IэпэIэсагъэр»;

Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъу­рэмкIэ хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэр ащкIэ зэкIэлъыкIоу къэгъэлъэ­гъогъэныр (унэмкIэ гъэцэкIэнэу яIагъ);

«Адыгеир ощ пае къызэIух!» зыфиIорэ лъэныкъори республикэр тиIэ зэрэхъугъэм фэ­гъэхьыгъагъ.

2016-рэ илъэсымкIэ республикэ зэнэкъокъум гупчэ, къоджэ ыкIи къэлэ тхылъеджапIэхэу Адыгэ Республикэм итхэм яспециалистхэр хэлэжьагъэх.

МэфэкIыр къызэIуихыгъ ыкIи дэгъоу зэрищагъ телеведущэу Ахэджэго Рузанэ.

Республикэ зэнэкъокъум хэ­лэ­жьэн мурад зиIагъэр ыкIи ащ фэхьазырыгъэр нэбгыри 9:

ЖэнэлI Мэлайчэт Аркадий ыпхъур — Адыгэкъалэ игупчэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэ ибиблиограф;

Гришина Гощэгъэгъ Ма­джыр ыпхъур — Мыекъуапэ итхылъ­еджапIэу N 5-м икъутамэ ипащ;

Прохода Римма Николай ыпхъур — Джэджэ районымкIэ Айрюмовскэ къоджэ тхылъ­еджапIэм ипащ;

Хьамдэхъу Замрэт Нурбый ыпхъур — Кощхьэблэ рай­оным игупчэ тхылъеджапIэ биб­ли­ографиемкIэ иотдел иIэшъ­хьэтет;

Сухорукова Марина Михаил ыпхъур — Красногвардейскэ районымкIэ гупчэ тхылъ­еджапIэм ибиблиограф;

Гарегинян Рената Иван ыпхъур — Мыекъопэ районымкIэ Шаумян чIыпIэ тхылъеджапIэм иIофышI;

АкIэгъу Ларисэ Казбек ыпхъур — Тэхъутэмыкъое рай­онымкIэ Яблоновскэ къэлэ тхылъеджапIэу N 3-м ипащ;

Крылова Елена Николай ыпхъур — Теуцожь районымкIэ Петровскэ чIыпIэ тхылъеджа­пIэм ибиблиотекарь;

Даур Ларисэ Налбый ыпхъур — Шэуджэн районымкIэ гупчэ тхылъеджапIэм ибиблиограф;

Сэнэхьатым хэшIыкI дэгъу фызиIэ жюрим зэнэкъокъум уасэ ритыгъ, ащ хэтыгъэх: Лъэпкъ тхылъеджапIэм ипащэ игуадзэу Пэнэшъу ФатIимэт, жюрим итхьамэтагъ, Демьянкова Еленэ — шIэныгъэ-методическэ отделым ипащ, Мыгу Сарэ — краеведениемкIэ отделым ибиблиограф шъхьаI, Адыгэ республикэ организациеу культурэм иIофышIэхэм япрофсоюз итхьаматэу Пузанкова Людмилэ.

2016-рэ илъэсымкIэ республикэ зэнэкъокъум анаIэ анахь зытырагъэтыгъэр библиотекарьхэм ыкIи ахэм япащэхэм сэнэ­хьа­тымкIэ ухьазырыныгъэу яIэр, аIэкIэлъ шIэныгъэхэр ыкIи шIы­кIэ-амалыкIэхэр яIофшIэн зэрэщагъэфедэхэрэр ары.

DSC_9461Жюрим изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэу, «2016-рэ илъэсым ибиблиотекарь анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъо­къум текIоныгъэр, пэрыт чыпIи­щыр къыщыдэзыхыгъэхэм ацIэ къыщыраIуагъ:

А I-рэ чIыпIэр — Сухорукова Марина Михаил ыпхъур, Красногвардейскэ районымкIэ гупчэ тхылъеджапIэм ибиблиограф.

Я II-рэ чIыпIэр — Даур Ларисэ Налбый ыпхъур, Шэу­джэн районымкIэ гупчэ тхылъеджа­пIэм ибиблиограф;

Я III-рэ чIыпIэр — Прохода Римма, Джэджэ районымкIэ Айрюмовскэ чIыпIэ тхылъеджа­пIэм ипащ.

Мыхэм зэкIэми ыкIи хэлэжьэгъэ нэбгырибгъум АР-м куль­турэмкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъхэр, шIухьафтын­хэр, апэрэ чIыпIищыр зыубытыгъэхэм дипломхэмрэ ахъщэ шIухьафтынхэмрэ аратыгъэх.

Республикэ зэнэкъокъум хэ­лэ­жьагъ ыкIи псэлъэ фабэ къыщишIыгъ АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Шъэуап­цIэкъо Аминэт.

Зэнэкъокъур мэфэкI нэшанэр къебэкIэу, ясэнэхьат зэря­лъапIэр ыкIи яшъыпкъэу яIоф зэрашIэрэр къыушыхьатэу, творческэ екIолIэкIэ-шIыкIэр къыхэщэу гъэпсыгъагъэ.

Тхылъыр шIэныгъэм иIун­кIыбзэу зэрэщытыр ыкIи къызэрэнэжьырэр ащкIэ икъоу къы­раIотыкIыгъ.

Мамырыкъо Нуриет.

Сурэтым итыр: зэнэкъо­къум апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэу М.М. Сухоруковар.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.