Адыгеир ушэтыным фэхьазыр

Зэтыгъоу атырэ ушэтынхэр рагъэжьэнхэкIэ мэфэ заул ныIэп къэнагъэр. Я 9-рэ классхэм ахэр жъоныгъуакIэм и 26-м, я 11-рэ классхэм и 27-м рагъэжьэщтых.

ИкIыгъэ тхьамафэм Рособр­над­зорым республикэр ушэтынхэм зэрафэхьазырым ехьылIа­гъэу селекторнэ зэIукIэ зэхищэгъагъ.

Ащ хэлэжьагъэх ушэтынхэм зэкIэ язэхэщакIохэр. Селектор зэIукIэм ыуж АР-м иминистрэу Хъуажъ Аминэт къызэри­IуагъэмкIэ, ушэтынхэм языфэ­гъэхьазырын ыкIэм фэкIуагъ, къэралыгъо кIэух аттестацием Адыгеир фэхьазыр.

Ушэтынхэм язэхэщакIохэу районхэм ыкIи къалэхэм къа­рыкIыгъэхэр зэIукIэм къыщы­гущы­Iагъэх ыкIи Iофтхьабзэм зызэрэфагъэхьазырыгъэр къа­Iотагъ. ГъэрекIорэ ушэтынхэр нахь дэеу зытыгъэхэм Iоф зэрадашIагъэр ахэм къыхагъэ­щыгъ.

Мыгъэ къэралыгъо кIэух ат­тестацием я 9-рэ классхэм ушэтыни 4 щатыщт. Ахэм ащыщэу тIур шIокI имыIэу акIун фае, адритIумкIэ — ежьхэр зыфаехэр къыхахыщт.

Мыгъэ апэрэу адыгабзэмкIэ къэралыгъо ушэтынхэр зэхащэ­щтых. АдыгабзэмкIэ атынэу нэб­гыри 148-мэ лъэIу тхылъхэр къатыгъэх. Мы предме­тымкIэ комиссиеу зэхащагъэм Iофышхо зэшIуихыгъ, охътэ кIэ­кIым къы­кIоцI уплъэкIун-егъэ­пшэн материалхэр зэхагъэуцуагъэх.

ЗэIукIэм къыщаIуагъ ушэтынхэр зыщыкIощтхэ чIыпIэхэм (еджа­пIэхэм) япащэхэм пшъэдэ­кIы­жьэу яIэр зэрэиныщтыр, ахэм яIофшIэн мэхьанэшхо зэриIэр.

— 2016-рэ илъэсым зэтыгъоу атыщт ушэтынхэр гъэрекIо фэдэу дэгъоу рекIокIынхэ фае. Тэ пшъэ­­-рылъэу тиIэр ахэр шъхьэихы­гъэхэу ыкIи шъыпкъагъэ хэлъэу зэхэщэгъэнхэр ары, — къыIуагъ министрэу Хъуажъ Аминэт.

Сихъу Гощнагъу.