Адыгеим и ЛIышъхьэ орденэу «За заслуги перед Отечеством» зыфиIоу я III-рэ степень зиIэр къыфагъэшъошагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр кIэтхагъ Адыге­им и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан орде­нэу «За заслуги перед Отечеством» зыфиIоу я III-рэ степень зиIэр фэгъэ­шъошэгъэным фэгъэхьыгъэ Указым.

Адыгэ макъАщ къызэрэщиIорэмкIэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къэралыгъо шIухьафтыныр зыкIыфагъэшъошагъэр «IофшIэнымкIэ гъэхъагъэу ышIыгъэхэм ыкIи илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыриIэу Iоф зэришIэрэм апай».

ТхьакIущынэ АслъанкIэ мыр апэрэп, ау анахь тын лъапIэхэм зыкIэ ащыщ. Анахьэу етIани ащ мэхьанэ къезытырэр экономикэм ылъэныкъокIэ охътэ къиным къыфагъэшъошагъ. Адыгеим иIэшъхьэтетхэм джырэ лъэхъаным диштэрэ, куоу зэгупшысэгъэхэ унашъохэр пэщэныгъэ зехьэгъэным ылъэныкъокIэ аштэхэзэ, уахътэм къып­къырыкIырэ гомыIу фэмэ-бжьымэхэр республикэм изыпкъитыныгъэ къытырамыгъэхьанхэ алъэкIыгъ.

Адыгееу 2007-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу ТхьакIущынэ Аслъан пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэм социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэмкIэ гъэхъэгъэ­шхоу ышIыгъэхэм яфэшъо­шэ уасэ къызэрафашIы­гъэм ишыхьатэу а тын лъапIэр щыт.

Илъэси 9-м къыкIоцI Адыгеим зэхъокIыныгъэ инхэр фэхъугъэх, анахь псынкIэу хэхъоныгъэ зы­шIырэ шъолъырхэу хэгъэ­гум иIэхэм зэу ахэуцон ылъэкIыгъ. Республикэм инженер ыкIи социальнэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ щешIы, инвестиционнэ проектхэр ща­гъэцакIэх, цIыф псэупIэхэр нахь зэте­гъэпсыхьагъэ мэхъух.

Iофтхьабзэхэу зэшIуахыгъэхэм яшIуа­гъэкIэ мы аужырэ илъэсибгъум республикэм иэкономикэ сомэ миллиарди 140-рэ фэдиз халъхьан алъэкIыгъ. Къэралыгъо капитальнэ вложениехэм яшIуагъэкIэ 2007-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу псэолъэ 344-рэ атIупщыгъ, ахэм япроцент 90-р социальнэ лъэныкъом тегъэпсыхьагъ. Джащ фэдэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэр, фельдшер-мамыку пункт 28-рэ, спорт псэолъабэ (мыщ къыхеубытэх респуб­ликэ стадионымрэ псауныгъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ физкультурэ комплекс­хэмрэ) атIупщыгъ. Илъэси 3-м къыще­гъэжьагъэу 7-м нэс зыныбжь сабыйхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм аштэнхэмкIэ чэзыу щыIэжьэп. Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъо­хэм ягъэцэкIэн республикэм ипащэхэм лъэшэу анаIэ тырагъэты.

Адыгеим социальнэ-экономикэ зэхъо­кIыныгъэу фэхъухэрэм яшыхьат шъхьа­Iэхэм зыкIэ ащыщ демографиемкIэ Iоф­хэм язытет. 2007-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу Адыгеим цIыфэу щыпсэурэр проценти 2-м ехъукIэ нахьыбэ хъугъэ, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, нэбгырэ мин 449,2-м нэсыгъ. ГурытымкIэ цIыфхэм илъэс 68-рэ 2007-рэ илъэсым къагъа­шIэщтыгъэмэ, 2014-рэм ар илъэс 72-м нэсыгъ. Мы аужырэ илъэситфым сабы­ибэ зэрыс унагъохэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ: унэгъо 3946-м къыщегъэжьа­гъэу унэгъо 5210-м нэсыгъ. КIэлэцIыкIу ибэхэу ыкIи ны-тыхэр зышъхьарымытыжьхэу унагъохэм ащапIунэу аштагъэхэр процент 95-рэ мэхъух.

Мэкъу-мэщым ылъэныкъокIи, цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэм ятIупщынкIи Адыге­им апэрэ чIыпIэхэм ащыщ еубыты. Экономикэм илъэныкъо шъхьаIэхэми псын­кIэу хэхъоныгъэ ашIы, предприя­тиехэм, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ амал зэфэшъхьафхэр агъэфедэх, инвестициехэри нахьыбэ мэ­хъух. ЦIыфхэм газыр зэраIэкIагъахьэ­рэмкIэ хэгъэгум апшъэрэ чIыпIэхэм зыкIэ ащыщ Адыгеим ыубытырэр. Унэгъо ыкIи специалист ныбжьыкIэхэу къуаджэ­хэм ащыпсэухэрэм ащыщхэу 255-мэ псэукIэ амалхэр нахьышIу афашIыгъэх, квадрат метрэ мин 16,6-рэ фэдиз ахэм щыпсэунхэу аратыгъ. Джащ фэдэу къуа­джэхэм ащыпсэурэ ыкIи Iоф ащызышIэрэ ныбжьыкIэ 14-мэ мы илъэсым псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIынхэм пае сертификатхэр аратыгъэх. КIэлэцIыкIу ибэхэм зыщыпсэущтхэ унэхэр ягъэгъо­тыгъэнхэм ылъэныкъокIи Iофхэм язытет хэпшIыкIэу нахьышIу хъугъэ.

ЭкономикэмкIэ Iофхэм язытет къин нахь мышIэми, республикэм финанс­хэм­кIэ зыпкъитыныгъэ илъ. 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2015-рэ илъэ­сым нэс дотациехэр фэдитIу хьазыркIэ нахь макIэ хъугъэх, Адыгеим ежь иха­-хъо­хэм фэди 4,3-кIэ нахь зыкъаIэтыгъ. 2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ хэбзэIахь ыкIи мыхэбзэIахь хахъохэм зыкъызэ­раIэтырэм ипсынкIагъэ, илъэсэу икIыгъэм елъытыгъэмэ, проценти 10-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Илъэсэу икIыгъэм цIыфхэр бюд­жетым жъугъэу, шъхьэихыгъэу зэрэща­гъэгъозагъэхэм епхыгъэ кIэуххэмкIэ республикэм хэгъэгум я 6-рэ чIыпIэр, Къыблэ федеральнэ шъолъырым исубъек­т­хэм азыфагу я 2-рэ чIыпIэр ащиубытыгъ.

— Республикэм пащэ сызыфашIыгъэ мафэм къыщегъэжьагъэу сиIофшIэнкIэ мары сыкъызыпкъырыкIыщтыгъэр: зэ­шIоп­хын умылъэкIыщт пшъэрылъ щыIэп. Ары пакIошъ, ыпэкIэ улъыкIотэным, нахь гъэхъэгъэ инхэр пшIынхэм апае пшъэрылъ къин дэдэхэр зыфэбгъэуцужьынхэ фае. Непэ республикэм исхэр дэгъоу псэунхэм, гъэсэныгъэ дэгъу зэрагъэгъо­тыным, медицинэм ылъэныкъокIэ ящы­кIэгъэ фэIо-фашIэхэр афызэшIуахынхэм апае бэ гъэцэкIагъэ хъугъэр. Ау, Iо хэ­лъэп, ар гъунапкъэп. ТапэкIэ джыри бэ Iофэу къытпыщылъыр. Сикомандэ хэтхэми, Адыгеим щыпсэурэ пстэуми инэу сафэраз республикэм ихэхъоныгъэ яIахь зэрэхашIыхьэрэм пае. Непэ къысфагъэшъошэгъэ тыныр зэкIэми зэдытигъэхъагъэу сэлъытэ, — къыкIигъэтхъыгъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Адыгеим и ЛIышъхьэ щытхъуцIабэ иI, джащ фэдэу научнэ степеньхэр, къэралыгъо ыкIи общественнэ наградэхэр бэу иIэх. ТхьакIущынэ Аслъан — социологие шIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, гъэсэныгъэмкIэ Урысые академием иакадемик. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр зэхищагъ ыкIи ащ иапэрэ ректорэу щыт. Монографие заулэ ыкIи научнэ IофшIэгъи 100-м ехъу ытхыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ тын лъапIэу къыфагъэшъошагъэхэм ащыщых орденэу «За заслуги перед Отечеством» зыфиIоу я IV-рэ степень зиIэр, Щытхъум иорден, Зэкъошны­гъэм иорден, медалэу «Адыгеим и Щытхъу­зехь», медалэу «Герой труда Кубани» зыфиIохэрэр ыкIи нэмыкIхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.