АдыгеимкIэ нэбгырэ мин 34-рэ фэдиз

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзынхэм афэ-гъэхьыгъэ кампаниеу 2016-рэ илъэ-сым Iоныгъом и 18-м щыIэщтым къыдыхэлъытагъэу, Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» жъоныгъуакIэм и 22-м праймериз зэхищагъ. Къэралыгъом ишъолъырхэр зэкIэ ащ хэлэжьагъэх.

ЕРПартием и Генеральнэ совет и Секретарэу Сергей Неверовым къызэриIуагъэмкIэ, пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм нэбгырэ миллиони 9-м нахьыбэ ахэлэжьагъ.

— Хэдзынхэм ахэлэжьэнхэу фитыныгъэ зиIэхэм япроценти 8 фэдиз праймеризым къекIолIагъ, зыдырагъэштэрэ кандидатхэм амакъэ афатыгъ. Мы пчъагъэм къегъэлъагъо пэ­шIо­рыгъэшъ хэдзынхэм цIыфхэм мэхьанэшхо зэраратыгъэр. УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзынхэу 2011-рэ илъэ­сым щыIагъэхэм язэфэхьысыжьхэм къафэбгъэзэжьымэ, хэдзэкIо миллион 32-мэ «Единэ Россием» амакъэ фатыгъагъ. Мы мафэхэм щыIэгъэ праймеризым къызэригъэлъэгъуа­гъэмкIэ, 2011-рэ илъэсым партием дезыгъэштэгъагъэхэм япро­цент 25-рэ джыри хэдзыпIэ участкэхэм къякIолIагъэх, ар къэгъэлъэгъон дэгъоу плъытэн  фае, — къыIуагъ С. Неверовым.

ПэшIорыгъэшъ хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэр апэ зыща­шIэщтхэр КIокIыпIэ Чыжьэмрэ Сыбыррэ. ЖъоныгъуакIэм и 25-м текIуагъэхэр зэкIэ къэнэфэщтых.

Адыгэ Республикэр пштэмэ, пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм нэбгырэ мин 34-рэ фэдиз къякIо­лIагъ. УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм адакIоу, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэри Iоныгъом и 18-м республикэм щыхадзыщтых. Праймеризым изэфэхьысыжьхэм къагъэлъэгъощт цIыфхэм нахь зыдырагъэштэгъэ кандидатхэр.

Адыгеим щыпсэухэу хэдзынхэм ахэлэжьэнхэмкIэ фитыны­гъэ зиIэхэм япроценти 10-р пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм ахэлэжьагъ. ХэдзыпIэхэм нахьыбэу къякIолIагъэхэр Теуцожь районым исхэ ыкIи Адыгэкъалэ дэсхэ хэдзакIохэр арых. Мы муниципальнэ образованиитIум ащыпсэурэ ятфэнэрэ нэбгырэ пэпчъ праймеризым хэлэ­жьагъ.

— Хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэм мэфэ заулэ аштэщт. Ау непэ пытагъэ хэлъэу къэ­пIон плъэкIыщтыр зы — пэшIо­рыгъэшъ хэдзыныр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоныгъ, ащ мэхьа­нэшхо ратыгъ. ХэдзакIохэм ежь зыдырагъэштэрэ кандидатхэр гъэунэфыгъэнхэмкIэ партием ахэр упчIэжьэгъу зэришIыгъэхэр лъэбэкъу тэрэзыгъ, — еIо партием ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэм иполитсовет и Секретарэу Iащэ Мухьамэд.

Праймеризым къыгъэлъэ­гъуагъ непэ хэдзакIохэм нахь зыдырагъэштэрэ, цыхьэ зыфа­шIырэ кандидатхэр. Зэфэхьы­сыжьхэм ялъытыгъэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзынхэм ахэлэжьэщтхэм япартийнэ спискэхэр зэхагъэ­уцощтых.

— 2016-рэ илъэсыр мэхьа­нэшхо зиIэ унашъохэр зыщаштэщт илъэсэу щытыщт. А уна­шъохэр политикхэр, IэнатIэ зы­Iыгъ пащэхэр арэп зы­шIы­щтхэр, Урысыем щыпсэурэ цIыф къы­зэрыкIохэр арых нахь, — къыIуагъ бэмышIэу партием ипащэу, УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым. — Охътэ къиным къэралы­гъор зыгъэзекIон, щыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу зышIын, экономикэм зыпкъитыныгъэ иIэн, гумэ­кIыгъохэр зэхэзыфынхэ зылъэ­кIыщтхэр арых Iоныгъом щыIэщт хэдзынхэм цIыфхэм зыдыра­гъэштэщтхэр. Непэ чIыпIэ къин тызэритыр зэкIэми дэгъоу къыд­гурэIо, ащ лъапсэу иIэри тэшIэ. Ащ фэдэ уахътэм партиер цIыф­хэм зэраготыр, ахэм ягумэкIы­гъохэр зэрэзэхишIэрэр, щыкIа­гъэхэр дигъэзыжьынхэм ынаIэ зэрэтетыр тиIофшIэнкIэ къэд­гъэлъэ­гъон фае.

Адыгеим щыкIогъэ пэшIоры­гъэшъ хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэр, цIыфхэм нахь зыды­рагъэштэгъэ кандидатхэр жъоны­гъуакIэм и 25-м къэнэфэщтых.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.