А мафэм Мае ыпсэ лъэпэрэпагъ…

ПчыхьалIыкъуае ипшъэшъэ пIугъэу, илъэсыбэрэ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым Iоф щызышIагъэу Джэндэрэ Мариет ишIэжь фэгъэхьыгъэ шIэныгъэ конференцие бэмышIэу а къуаджэм щыIагъ.

IMG_0002Iофтхьабзэр псэлъэ кIэкIыкIэ къызэIуихызэ гурыт еджапIэм ипащэу МэщлIэкъо Хъарыет къыIуагъ республикэм ишIэны­гъэлэжьхэр къызэрафэ­кIуа­гъэхэр, Мариет ишIэжь фэгъэ­хьыгъэ шIэныгъэ конференциер ар къызщыхъугъэ, зыщапIугъэ ячылэ зэрэщырагъэкIокIырэр зэрягопэшхор. Нэужым гущыIэр ащ фигъэшъошагъ Теуцожь районым инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу ПчыхьалIы­къо Аюбэ.

— ПчыхьалIыкъое гурыт еджа­пIэр къэзыухыгъэхэм ­адыгэ лъэпкъым ищытхъу языгъэIогъэ цIыф гъэсэгъэшхохэр бэу къахэкIыгъэх. Ахэм ащыщ непэ шъукъызфэкIогъэ Джэндэрэ Мариет. Сэ сшъхьэ­кIэ Мае (ары ренэу тызэре­джэщтыгъэр) дэгъоу сшIэщтыгъэ. Тызыхьэблагъ, тигъунэ­гъугъ. Мары янэу Гощнагъуи, ышыпхъухэри щысхэшъ, зытетыр къэсIон: Мае къызэрыхъухьагъэр унэгъо Iужъоу, лэжьакIоу, тичылэкIэ анахь къахэбгъэщымэ, щысэтехыпIэ пшIымэ хъунэу щытыгъ. Ежь пшъэшъэжъые чэфылэ Iушэу, нэутхэу, орэдыр икIасэу къэтэджыгъ. Лъэшэу тигуапэ щы­Iагъэмэ, ыныбжь илъэс 60 зыщыхъущтыгъэм ехъулIэу шIэ­ныгъэ конференциер Пчыхьа­лIыкъуае зэрэщызэхэшъуща­гъэр, осэшхоу фэшъушIырэр ти­ныбжьыкIэхэм зэряжъугъэ­лъэгъугъэр. Тхьашъуегъэпсэу зэкIэ къэкIуагъэхэм, Тхьэм хъяркIэ, гушIогъо IофкIэ нахьыбэрэ шъукъытхегъахьэх.

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым ипащэ игуадзэу Пэнэшъу Аскэр къыIуагъ: «ТIэкIу шIагъэ Мариет къызытхэмытыжьыр, ау ар коллективым щыгъупшэу, игугъу институтым щамышIэу къыхэкIырэп. ЦIыфмэ «Щымы­Iэжьым игугъу ашIыфэ къытхэт» аIо. Арышъ, Мае идунае ыхъожьыгъэми, иIоф­шIэ­кIагъэкIэ, иIокIэ-шIыкIагъэкIэ, ыпсэкIэ къытхэт, тщыгъу­пшэрэп. ШIушIагъэр кIодырэп. Ымакъэ дахэу, культурэшхо хэлъэу, нэгушIоу, чэфылэу, IофшIэкIошхоу, гулъытэшхо иIэу, адыгэгъэшхо зэрихьэу, ыпэкIэ чыжьэу плъэу, ылъэгъурэм нахьыбэ къыгурыIоу щытыгъ. Лъэпкъым фэгумэкIызэ, щэ­IэфэкIэ хьалэлэу фэлэжьагъ, Сириеми, Тыркуеми ащыIагъ, IофшIэгъэшхо къыгъэнагъ, орэдхэр ыусыщтыгъэх, къыIо­щтыгъэх. Орэдыжъхэр, таурыхъхэр ыугъоищтыгъэх. Адыгэ культурэм хахъо ригъэшIыным пылъыгъ, щыIагъэмэ, тапэкIи IофшIэнышхохэр зэшIуихы­щтыгъэх. Мариет тщыгъупшэрэп, тыщэIэфэкIи тщыгъупшэщтэп. Джары непэ институтым къычIанэрэ хъатэ щымыIэу ПчыхьалIыкъуае тыкъызкIэ­кIуагъэр, янэ, ышыпхъухэм, ыкъош-Iахьылхэм такъызкIы­хэхьагъэр».

Институтым къикIыгъэхэр нэ­бгырэ зыбгъупшI хъущтыгъэх. Ахэм темэ зэфэшъхьафхэмкIэ докладхэр шIэныгъэ конференцием къыщашIыгъэх. Мае ипсэукIэ-зекIуакIэ, иIофшIакIэ, игукIэгъу, исэмэркъэу, иорэд къэIуакIэ… зынэмысыгъэхэ щыIэп.

Филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Цуекъо Нэфсэт — «Джэндэрэ Мариет цIыф дэ­гъугъ, шIэныгъэлэжьыгъ, ныбджэгъушIугъ», Гъубджэкъо Марат — тарихъ шIэныгъэхэм­кIэ кандидат — «Творческий путь ученого», филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, АКъУ-м ипрофессорэу Унэрэкъо Рае — «Адыгэ фэIо-фэшIэ IорIуатэм епхыгъэу Джэндэрэ Мариет ылэжьы­гъэр», филологие шIэныгъэ­хэмкIэ кандидатэу Тэу Нуриет — «Хьарамыгъэр зи­джэгъогъэ шIэныгъэлэжь», филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Гъыщ Нухьэ — «Джэндэрэ Мае непи къытхэт» — мыхэр ыкIи нэмыкIхэр зышъхьэ доклад гъэшIэгъонхэр къа­шIыгъэх.

Джэндэрэ Мае ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу щыIэныгъэу къыкIугъэр фильм шIыгъэу къагъэлъэгъуагъ. Ащ еплъыхэзэ бэмэ анэпсыхэр къа­шIокIуагъэх, янэрэ ышыпхъурэ IаплI зэращэкIыгъэу шъэфэу зэрэгъыхэрэри тлъэгъугъэ. Мае къыугъоижьыгъэ орэдым игущыIэхэр хэтэу «Кушъэхапх» зыфиIорэм щыщ пычыгъо кIэлэеджакIохэм къагъэлъэгъуагъ. Ыусыгъэ орэдри къы­Iозэ, залым чIэсхэри де­жъыухэзэ, ымакъэ зэхыта­гъэхыгъ.

Ащ ыуж Джэндэрэ Мариет иунэкъощхэу, IофшIэным иветеранэу Юсыфрэ Адыгэ­къалэ иветеранхэм я Совет итхьаматэу Мосэрэ Мае ишIэжь фэгъэхьыгъэ шIэныгъэ конференцие зэхэзыщагъэхэм, хэлэжьагъэхэм зэрафэразэхэр къаIуагъ.

Теуцожь районым иадминистрацие ипащэу Хьачмамыкъо Азмэт ыцIэкIэ къэгущыIагъ ащ игуадзэу Бэгъушъэ Борисэ ыкIи АРИГИ-м ипащэхэм, иIофы­шIэхэм зэрафэразэхэр къа­риIуагъ, район администрацием ищытхъу тхылъхэр аритыгъэх Унэрэкъо Рае, Гъыщ Нухьэ, Тэу Нуриет, Нэхэе Саидэ. Джащ фэдэу Пчыхьа­лIыкъо Аюбэ районым инароднэ депутатхэм я Совет ищытхъу тхылъхэр аритыгъэх АРИГИ-м, Пэнэшъу Аскэр, ГъукIэлI Зухра, рэзэныгъэ тхылъхэр — Цуекъо Нэфсэт, Гъубджэкъо Марат, ШэкIо Мирэ, Шъхьаплъэкъо ГъучIыпсэ.

ИкIэухым шIэныгъэ конференцием хэлэжьагъэхэр Мариет зыдэлъ къэхалъэм кIуа­гъэх, шъхьарытыгъэх, фэшъы­гъуагъэх, къэгъагъэхэр кIэралъ­хьагъэх, шIукIэ, дахэкIэ агу къагъэкIыжьыгъ, Алахьым джэнэт лъапIэр къыфигъэшъо­шэнэу фэлъэIуагъэх. А зэ­пстэур Мариет ыпсэ цIыкIоу ашъхьарытыгъэм зэхишIагъ.

Нэхэе Рэмэзан.